Uchwała Nr XXVIII/245/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ZECWiK Spółki z o.o. w Mirosławcu

Uchwała Nr XXVIII/245/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie podwyższenia kapitalu zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. "g" i "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)  ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:  

§ 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu z kwoty 4. 936. 000,00 ( słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 5.351.000,00 zł ( słownie: 5 milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100) poprzez wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 415.000,00 zł ( słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych 00/100).  

§ 2. Wszystkie udziały obejmuje Gmina Mirosławiec.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

Załączniki do pobrania

1 nr 245.pdf (PDF, 26KB) 2014-08-22 13:34:49 167 razy
2 kapitał ZECWiK.pdf (PDF, 95KB) 2013-03-29 12:04:08 49 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-03-2013 12:04:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-08-2014 13:34:49