Uchwała Nr XXVIII/246/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. z 2013 r. poz. 1850

Uchwała Nr XXVIII/246/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)  ) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.2)  ), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.  

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);  

2) uczniu ? rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);  

3) rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów, opiekunów faktycznych;  

4) rodzinie - rozumie się przez to osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. 182);  

5) wnioskodawcy - rozumie się przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);  

6) szkole - rozumie się przez to szkołę o której mowa w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);  

7) kryterium dochodowym ? rozumie się przez to miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. 182).  

§ 2. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:  

1) stypendium szkolne;  

2) zasiłek szkolny.  

2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.  

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 3. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w okresie pobierania nauki, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 i 13 ustawy, w oparciu o kryterium dochodowe i okoliczności wynikające z art. 90d ust. 1 ustawy.  

2. Wysokość dochodu ustala się na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę zaświadczeń albo oświadczeń o uzyskiwanych dochodach przez wszystkich członków rodziny oraz decyzji, zaświadczeń albo oświadczeń o miesięcznej wielkości uzyskiwanej pomocy społecznej, gdy rodzina korzysta z takiej pomocy.  

3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 2 składa się na zasadach określonych w art. 90n ust. 5a ustawy.  

4. Wysokość dochodu ustala się zgodnie z art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Do dochodu nie wlicza się pomocy materialnej, przyznanej niniejszym regulaminem i pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, wymienionej w art. 90c ust. 3 ustawy.  

5. Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady:  

1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80 % do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU .Nr 228, poz. 2255, ze zm.);  

2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 140% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU Nr 228, poz. 2255, ze zm.).  

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być przyznane jako stypendium jednorazowe, miesięczne, bądź na inne okresy.  

2. Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w § 5, w terminach:  

1) do 31 grudnia - za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku;  

2) do 31 lipca - za okres od stycznia do czerwca danego roku.  

3. W decyzji o przyznaniu stypendium lub zasiłku ustala się formę jego realizacji, termin oraz sposób płatności.  

Rozdział 3.
Warunki i zasady udzielania stypendium szkolnego 

§ 5. Formy udzielania stypendium szkolnego określa art. 90d ust. 2, 4 i 5 ustawy.  

§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek o którym mowa w art. 90n ust. 2 i 4 ustawy .  

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca załącza dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 potwierdzające wysokość dochodu rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.  

3. Terminy składania wniosków o stypendium określa art. 90n ust. 6 i 7 ustawy.  

4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.  

5. Stypendium szkolne może być również przyznawane z urzędu.  

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres wskazany w art. 90d ust. 10 i 11 ustawy.  

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza Mirosławca lub osobę przez niego upoważnioną.  

§ 8. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:  

1) stypendia przyznane w formie, o której mowa w art. 90d ust. 2 pkt. 1 ustawy ? przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub w formie całkowitej lub częściowej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego faktur, rachunków lub innych dokumentów;  

2) stypendia przyznane w formie, o której mowa w art. 90d ust. 2 pkt. 2 i ust. 4 ustawy ? całkowita lub częściowa refundacja kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego faktur, rachunków, biletów lub innych dokumentów w tym oświadczenia o przeznaczeniu otrzymanej pomocy na cele edukacyjne;  

3) stypendia przyznane w formie, o której mowa w art. 90d ust. 5 ustawy ? w formie świadczenia pieniężnego. W tym przypadku zwalnia się wnioskodawcę z obowiązku rozliczenia otrzymanego stypendium szkolnego. Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć oświadczenie, w którym zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki finansowe na cele edukacyjne;  

4) w decyzji o przyznaniu stypendium lub zasiłku ustala się formę jego realizacji, termin oraz sposób płatności.  

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 9. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się do 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę i Miasto Mirosławiec w trybie art. 90r. ust. 3 ustawy.  

§ 10. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest,:  

1) na wniosek osób uprawnionych do przedkładania wniosków o stypendium szkolne;  

2) z urzędu; w sytuacji przejściowego znalezienia się ucznia i jego rodziny w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.  

2. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego, w szczególności:  

1) pożaru;  

2) kradzieży;  

3) wypadku;  

4) nagłej choroby w rodzinie;  

5) śmierci członka rodziny lub opiekunów ucznia;  

6) innych, uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia.  

3. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane. Dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia wnioskodawcy potwierdzonego przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.  

4. Zasiłek szkolny przyznawany jest niezależnie od przyznanego stypendium szkolnego.  

5. Wniosek o zasiłek szkolny, należy złożyć w trybie przewidzianym dla wniosków o stypendia szkolne, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.  

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 11. 1. Od decyzji administracyjnej przysługuje rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Mirosławca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  

2. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.  

§ 13. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu nr L/301/10 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego nr 65 poz. 1237).  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Piotr Czech

 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

Załączniki do pobrania

1 nr 246.pdf (PDF, 1.MB) 2014-08-22 13:36:15 206 razy
2 regulamin pomocy.pdf (PDF, 11KB) 2013-03-29 12:19:17 42 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-03-2013 12:19:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-08-2014 13:36:15