UCHWAŁA NR XXV/223/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXV/223/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U.z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poa. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz.391) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Mirosławiec zobowiązani są bez wezwania uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi co 2 miesiące, w terminie do 25 dnia drugiego miesiąca okresu rozliczeniowego. 

2. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 25 sierpnia 2013 r. 

§ 2. Opłatę można wnosić: 

1) w kasie banku SBL o/ Mirosławiec, 

2) przelewem na konto Gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od 1 lipca 2013 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 31-03-2013 21:57:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 15-05-2013 08:50:47