UCHWAŁA NR XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych

Uchwała Nr XXV/222/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych 

Na podstawie art 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281 i z 2012 r. poz. 567) oraz art.6k ust. 1 pkt 1 otaz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

2. Metoda ustalenia opłaty, o której mowa w ust. 1 stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami ustalonej w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 2, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, w wysokości 14 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ust. 2, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 

§ 3. Ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, której wzór określono w uchwale Nr XXII/190/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 31-03-2013 22:01:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 15-05-2013 08:50:30