Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 26 kwietnia 2013 r.
 

w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1 ) oraz § ust. 1 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom z 2012 r. poz. 1343 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie pracy Komisji Polityki Społecznej na 2013 rok stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok poprzez:
1) Wykreślenie punktu w brzmieniu:
„Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013-2015”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

W dniu 29 listopada 2012 roku Rada Miejska w Mirosławcu podjęła Uchwałę Nr XXIV/210/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2013-2015.
Przedstawienie sprawozdanie z realizacji w/w uchwały zostało zawarte w planie pracy Komisji Polityki Społecznej na miesiąc kwiecień stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/228/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.
W związku z tym, iz uchwała w sprawie Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec została uchwalona na lata 2013-2015 nie jest możliwe przedstawienie sprawozdania z realizacji propgramu w 2013 roku.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 17-04-2013 12:45:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 15-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 17-04-2013 12:45:51