Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

 

1. Dane dotyczące praw własności

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990 r.- przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej (tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek Gminy).

Z mocy prawa Gmina nabyła:

  1. mienie państwowe należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego wchodzące w skład zasobu gruntów i zasobów mieszkaniowych państwowych.

  2. Nieruchomości;

- gruntowe zajęte przez budynki mieszkalne,

niezabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

- służące użyteczności publicznej,

- znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów nie będących przedsiębiorstwami państwowymi.

Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji Wojewody Pilskiego.

Z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek ) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w Nieradziu. Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata. Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994 r. na własność Gminy przeszedł cały majątek szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości 1.454.160 zł.

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994 r. jednakże nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji nieruchomości na wniosek Gminy i z mocy prawa.

W 2004 r Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie gminy o wartości 49.500 zł.

Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.

W 2006 r. Gmina nabyła nieodpłatnie od A.N.R. S.P. Nieruchomość zabudowaną oznaczona nr 277/1 położoną w miejscowości Bronikowo o wartości 20.750 zł.

W roku 2008 Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM Szczecin działkę oznaczona nr 50/51 o pow. 2,8258 ha ( droga wraz z infrastrukturą) o wartości 307.250 zł oraz działki oznaczone nr 50/15, 50/18 i 50/56 o łącznej powierzchni 0,8733 ha i wartości 69.170 zł.

W roku 2009 Gmina przejęła nieodpłatnie od ANR Szczecin działkę nr 421 o pow. 1758 m² położoną w Jabłonkowie z przeznaczeniem na plac zabaw o wartości 17.000 zł.

W roku 2010 Gmina przejęła nieodpłatnie działkę ( droga) oznaczoną nr geodezyjny 122/5 o pow. 667 m² położoną w miejscowości Próchnowo, obręb nr 28 o wartości 2.648 zł.

 

 

Stan mienia gminnego na 31.12.2011 wynosi 638 ha.

 

 

 

2. Użytkowanie wieczyste i udziały w spółkach

L.p

Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały bądź akcje

Rodzaj waloru (akcje/ udziały)

Łączna wartość akcji/udziałów w zł

1

AGROPLON PIŁA

udziały

10 000,00

2

SPÓŁKA MIRA

udziały

400,00

3

SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC

udziały

4 912 500,00

4

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

udziały

250,00

 

Przekazanych w użytkowanie wieczyste 22 ha, w tym osobom fizycznym 15 ha. Natomiast Gmina jest w posiadaniu udziału użytkowaniu wieczstym w wysokości 156/1000 dla jednej nieruchomości

 

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

 

L.p

Mienie

Stan na dzień 01.01.2011 r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień 21.12.2011

1

Place, tereny zielone, cmentarze, itp.

15.908.581,56

22.129,33

481.871,84

15.448.839,05

2

Tereny rekreacyjne (034)

147.020,63

-

-

147.020,63

3

Działki budowlane (033)

296.319,87

-

9.147,55

287.172,32

4

Grunty rolne ( 010)

1.462.922,17

-

34.801,66

1.428.120,51

5

Działki przemysłowe ( 031)

2.055.845,34

-

-

2.055.845,34

6

Budynki mieszkalne (110)

5.733.379,82

-

184.846,91

5.548.514,91

7

Oświata (107)

4.350.111,90

3.850.386,02

-

8.200.497,92

8

Budynki pozostałe

2.383.621,60

190.329,34

15.507,00

2.558.443,94

9

Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia) itp.

10.659.448,41

10.209.359,26

-

20.868.807,67

10

Urządzenia gr. 3

756.674,67

4.300,00

-

760.974,67

11

Przychodnia Zdrowia ( 106)

208.016,56

-

-

208.016,56

Suma

43.961.942,53

14.276.503,95

726.192,96

57.512.253,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz posiadania.

 

L.p

Dochody z tytułu

Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01 do 31.12.2011r. w zł

1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

11.950,90

2

Czynsz za grunty

21.470,20

3

Przekształcania prawa użytkowania wieczystego

15.001,20

4

Odpłatne nabycie prawa własności (działki rolne)

35.840,00

5

Odpłatne nabycie

357.783,64

Łącznie dochody:

442.045,94

Sporządziła :B.Skrzypczyk

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 22-04-2013 08:38:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 29-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 22-04-2013 08:38:27