Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2012 r.

I n f o r m a c j a

            o stanie mienia komunalnego  

 

  1. Dane dotyczące praw własności.

     Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołały samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego ( państwowego ) stała się własnością gmin. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej ( tzw. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek Gminy ) .

            Z mocy prawa Gmina nabyła ;

1.      mienie państwowe należące do rad narodowych  i terenowych organów  administracji

państwowej   stopnia  podstawowego wchodzące w skład  zasobu gruntów  i   zasobów            

mieszkaniowych  państwowych,

            2.   nieruchomości;    

- gruntowe  zajęte przez budynki  mieszkalne ,         

   nie zabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób

  fizycznych , 

- służące użyteczności publicznej ,   

- znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów  nie  będących

  przedsiębiorstwami państwowymi .           

            Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji  Wojewody Pilskiego.

Z mocy decyzji fakultatywnej ( na wniosek ) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w Nieradziu . Na wniosek w roku 1994 skomunalizowana została oświata .Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994r. na własność  Gminy przeszedł cały majątek  szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości  1.454.160 zł.                                                                                   

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994r., jednakże  nadal występują pojedyńcze przypadki komunalizacji  nieruchomości  na wniosek Gminy i z mocy prawa .

            W  2004r.Gmina nabyła nieodpłatnie z mocy prawa cmentarze położone na terenie Gminy
o wartości  49.500 zł.

            Ponadto Gmina otrzymała od Starostwa Powiatowego w Wałczu w ramach darowizny Przychodnię Zdrowia w Mirosławcu o wartości 122.091,00 zł.      

W 2006r. Gmina nabyła nieodpłatnie od A.N.R. S.P. nieruchomość zabudowaną oznaczona nr 277/1 położoną w miejscowości Bronikowo o wartości 20.750 zł.

W roku 2008 Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM Szczecin działkę  oznaczoną nr 50/51 o pow. 2,8258 ha (droga wraz z infrastrukturą ) o wartości 307.250 zł. oraz działki oznaczone nr 50/15 ,

50/18 i 50/56 o łącznej powierzchni 0,8733 ha i  wartości 69.170 zł.

W roku 2009 Gmina przejęła nieodpłatnie od ANR Szczecin działkę nr 421 o pow. 1758 m2

położoną w Jabłonkowie z przeznaczeniem na plac zabaw o wartości 17.000 zł. 

W 2010 roku Gmina przejęła nieodpłatnie działkę ( droga )  oznaczoną nr geodezyjnym 122/5 o pow. 667 m położoną w miejscowości Próchnowo , obręb nr 28 o wartości 2.648 zł.

 W 2011r. Gmina przejęła nieodpłatnie od WAM w Szczecinie działkę oznaczoną nr geodezyjnym 50/61 o pow. 700 m2 o wartości 23.569zł na usytuowanie wiaty śmietnikowej dla potrzeb mieszkańców.     
            Stan  mienia gminnego  na 31.12.2012 r. wynosi 618 ha.

 

       2.  Użytkowanie wieczyste i udziały w spółkach.

 

L.p.

Nazwa podmiotu w którym gmina posiada udziały bądź akcje

Rodzaj waloru (akcje/udziały)

Łączna wartość akcji/udziałów w zł

1

AGROPLON PIŁA

udziały

10 000,00

2

SPÓŁKA MIRA

udziały

400,00

3

SPÓŁKA ZECWIK MIROSŁAWIEC

udziały

4 936. 000,00

4

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

udziały

250,00

       

         Przekazanych w użytkowanie wieczyste jest 18 ha, w tym osobom fizycznym 12 ha. natomiast Gmina nie jest w posiadaniu udziału  użytkowania wieczystego.  

            3. Dane o zmianach w stanie mienia  komunalnego.

 

L.p

Mienie

Stan na dzień 01.01.2012r.

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na dzień 31.12.2012r.

1

Place, tereny zielone, cmentarze, itp.

17.069.406,53

59.418,98

89.272,34

17.039.553,17

2.

 

Tereny rekreacyjne (034)

147.020,63

-

304,65

146.715,98

3

Działki budowlane

(033)

297.710,02

 

 

297.710,02

4

Grunty rolne

(010)

1.421.208,10

 

94.887,79

1.326.320,31

5

Działki przemysłowe

(031)

2.099.489,18

177.765,00

 

2.277.254,18

6

Budynki mieszkalne

(110)

5.497.515,86

232.220,00

107.585,39

5.622.150,47

7

Oświata

(107)

10.459.994,28

1.493.828,06

 

11.953.822,34

8

Budynki pozostałe

 

3.282.362,55

412.646,47

88.994,69

3.606.014,33

9

Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia), itp.

21.462.515,61

317.448,07

337.660,17

21.442.303,51

10

Urządzenia gr. 3

 

760.974,67

 

4.220,20

756.754,47

11

Przychodnia Zdrowia

(106)

214.706,55

 

 

214.706,55

Suma

62.712.903,98

2.693.326,58

722.925,23

64.683.305,33

 

 

   

 

  1. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych

            oraz  posiadania .

 

 

 

L.p.

Dochody z tytułu

Wysokość dochodów uzyskanych od 01.01. do 31.12.2012 r. w zł

1

Opłaty za użytkowanie wieczyste

9.876,02

2

Czynsz za grunty

32.583,36

3

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

1,54

4

Odpłatne nabycie prawa własności (działki rolne)

169.879,77

5

Odpłatne nabycie prawa własności (lokale, działki budowlane )

124.573,60

Łącznie dochody:

336.914,29

 

 

 

 

Sporządziła

B. Skrzypczyk-Inspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 22-04-2013 08:39:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 27-06-2013 11:07:17