Protokół Nr XXVIII/2013 z XXVIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXVIII/2013

z XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 marca  2013 r. w godz. 10.00- 12.41

w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

Porządek obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

1.      Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXVII Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku przez Komisję Rewizyjną:

a)      przyjęcie sprawozdania.

9.      Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2012 roku:

a)      przyjęcie sprawozdania.

10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2012 roku:

a)      przyjęcie sprawozdania.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy  i Miasta Mirosławiec  środków stanowiących fundusz sołecki.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 

16.  Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

18.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

19.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

20.  Wolne wnioski i zapytania.

21.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

22.  Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.1

Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 10.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXVIII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji. Nieobecna radna Ewelina Zdanowicz.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad Radni otrzymali w materiałach na sesję.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zwrócił się do radnych z propozycją  zmiany  porządku tj. wprowadzenie do porządku obrad po pkt. 18 pkt. 19 w brzmieniu „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne”. Przewodniczący wyjaśnił, iż kolejne punkty porządku obrad po zmianach otrzymałyby  numerację kolejną.

Wobec braku uwag do powyższej propozycji zmiany porządku Sesji oraz braku innych Przewodniczący Rady Miejskiej poddał niniejszą pod głosowanie.

Głosowanie

Za -  14

Przeciw – 0

Wstrzymał się – 0

W wyniku glosowania Rada Miejska w glosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła zaproponowaną zmianę porządku obrad.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianie.

Głosowanie

Za –14

Przeciw – 0

Wstrzymało się- 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym  jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianie.

 

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXVII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

 

Głosowanie

Za – 13

Przeciw -0

Wstrzymał się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 13 głosach „za”, brakiem przeciwnych i 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła protokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.5

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

10.15- na posiedzenie przybyła radna Ewelina Zdanowicz. Obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas na początku swojej wypowiedzi poruszył temat oczyszczania  rowów melioracyjnych we wsi Hanki. Poinformował, iż w chwili obecnej trwają oczekiwania na decyzję z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nt. usunięcia tamy zbudowanej przez bobry na jednej z działek prywatnego właściciela o którą wystąpiło Starostwo Powiatowe w Wałczu. Trwa więc procedura administracyjna w tej sprawie.

Następnie poinformował, iż na terenie Powiatu Wałeckiego postanie Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego. Będzie to platforma edukacyjna, która swoim działaniem ma na celu ułatwienie dostępu do informacji o systemie oświaty na terenie Powiatu Wałeckiego. Działanie w/w Centrum będzie miało także na celu ułatwienie dla potencjalnych pracodawców znalezienie pracowników, a także pokazanie zarówno uczniom jak i ich rodzicom możliwości jakie daje kształcenie uczniów pod względem zawodowym. Zauważył, że bardzo ważnym aspektem jest fakt, iż zaczęło się głośno mówić o problemie związanym z brakiem chętnych osób do nauki w szkołach zawodowych. Dodał, iż pojawiła się propozycja, aby w Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu stworzyć dwa stanowiska do nauki wyposażone w nowoczesne obrabiarki. Wyraził zdanie, iż w obecnej sytuacji na rynku pracy  nie jest żadnym wstydem  że ktoś skończył szkołę zawodową, wręcz przeciwnie ma zawód i łatwiej mu o pracę niż po skończeniu Liceum Ogólnokształcącego.

Przewodniczący Rady Miejskiejwyraził opinię, iż pojawiło się dziwne mniemanie, iż szkoły zawodowe nie pozwolą na dalszy rozwój młodzieży. Dodał, iż  przede wszystkim powinna zostać zmieniona mentalność ludzi.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskipoinformował, iż podobna sytuacja ma miejsce jeśli chodzi o prywatne szkoły średnie. Nie liczą się posiadane umiejętności, lecz dokument potwierdzający ukończenie danej szkoły.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlikpoinformował, iż  przygotowywane jest porozumienie ze Starostwem Wałeckim  w sprawie wspólnego złożenia wniosku na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Na terenie Gminy Mirosławiec do remontu zostały wytypowane trzy obiekty tj: budynek świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim, budynek Przychodni Zdrowia w Mirosławcu oraz budynek znajdujący się na terenie Stadionu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu wyraził opinię, iż jego zdaniem bardzo dobrze jest, że pojawiła się chęć współpracy ze strony Starostwa Powiatowego z Gmina Mirosławiec. Dodał, iż po okresie zimowym na drogach pojawiło się bardzo wiele ubytków. Poinformował, iż  w niedługim czasie ma zostać stworzony plan remontów dróg powiatowych.

Sołtys Orla Jolanta Barszczpoprosiła o ustawienie drogowskazu przy zjeździe do m. Orle informującym, iż jest to droga zamknięta. Prośbę swoją argumentowała tym, iż w momencie wypadku drogowego nr 10 kiedy  jest prowadzony objazd bocznymi drogami do m. Kalisz Pomorski, większość samochodów wjeżdża do m. Orle, a potem muszą zawracać, ponieważ nie mają świadomości, iż jest to droga bez wyjazdu.

Radny Bolesław Romaniuknawiązując do tematu oczyszczenia rowów melioracyjnych w Hankach wyraził zdanie, iż do tej pory nikt nie ukarał właściciela działki za nieudrożnienie rowów. Wyraził opinię, iż wobec powyższego rolnicy także nie dokonali udrożnienia rowów to nie zostali by ukarani za to. Zwrócił się z zapytaniem czy istnieje możliwość, aby rolnicy ze wsi Hanki złożyli pozew zbiorowy przeciwko właścicielowi nieruchomości, który nie dokonał oczyszczenia rowów i czy  mogliby skorzystać z pomocy radcy prawnego będącego na usługach UGiM Mirosławiec?

Burmistrz Mirosławcanawiązując do powyższego poinformował, iż należy przede wszystkim poczekać na wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej ewentualnego usunięcia tamy i wykorzystać drogę administracyjną.

Przewodniczący Rady Miejskiejzwrócił się z zapytaniem jakiej długości jest odcinek rowu, który musi zostać udrożniony?

Sołtys Hanek Franciszek Kujawa  poinformował, iż jest to odcinek długości 2,5 km. Koszt udrożnienia wynosi około 15-20 tys. zł

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż jeśli na właściciela przedmiotowej nieruchomości nie zadziała decyzja wydana przez Starostwo Powiatowe to tym bardziej nie przestraszy się pozwu zbiorowego. Należy zastanowić się czy istnieje możliwość, aby Starostwo Powiatowe zleciło prace udrożnienia rowu a następnie wystawienie rachunku właścicielowi nieruchomości.

Radny Bolesław Romaniuk poinformował, iż jeśli rolnicy mieliby z przedmiotowym pozwem wystąpić do sądu nawet za rok, to należy już powoli kompletować niezbędną dokumentację. Wszyscy rolnicy, którzy posiadają swoje działki w sąsiedztwie omawianej działki, co roku zbierają niższe plony z powodu sukcesywnego zalewania terenów.

Przewodniczący Rady Powiatupoinformował, iż należy się zastanowić czy rolnicy są odpowiednimi osobami, które mogą wystąpić z pozwem. Dodał, iż omawiany temat należy poddać głębszej analizie.

Radny Henryk Nowakpoinformował, iż podczas sesji wyjazdowej Rady Powiatu, która odbyła się w siedzibie Ośrodka Kultury poruszony został temat ewentualnego remontu parkingu przy 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu. Stan techniczny parkingu jest bardzo zły.

Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białaspoinformował, iż organem założycielskim dla 107 Szpitala Wojskowego nie jest Starostwo Powiatowe lecz Ministerstwo Obrony Narodowej.  Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę ze stanu technicznego parkingu i z kosztów jakie należałoby wydać na ewentualny remont. Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego chce jednak w pierwszej kolejności doposażyć szpital, oddziały w niezbędną aparaturę. Zwrócił się z zapytaniem co jest ważniejsze: remont parkingu, z którego w pierwszej kolejności korzystają osoby odwiedzające swoich bliskich w szpitalu czy doposażenie szpitala w sprzęt ratujący życie? Wyraził swoją opinię, iż będzie za tym, aby w pierwszej kolejności zostały wyremontowane oddziały szpitalne.

Sekretarz Gminy Monika Stąporekpoinformowała, iż Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu Pan Janusz Napiórkowski obecny był na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej, której jednym z tematów był temat ochrony zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec. Dyrektor podczas spotkania poinformował, iż ze środków finansowych przeznaczonych na działalność szpitala nie zostanie wyremontowany parking przy szpitalu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechpoinformował, iż podczas posiedzenia Komisji Dyrektor 107 szpitala wspominał o chęci wydzierżawienia terenu parkingu osobie z zewnątrz.

Przewodniczący Rady Powiatupoinformował, iż należy sprawdzić czy jest możliwość ogłoszenia przetargu na wydzierżawienie terenu parkingu znajdującego się przy szpitalu z modernizacją przez przyszłego najemcę.

Następnie wobec braku dalszych pytań do Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa  Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował za przybycie na posiedzenie Rady miejskiej i przedstawienie najważniejszych informacji.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas opuścił posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.6

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z   międzysesyjnej działalności.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie między sesjami:

- 01.03.2013 r. - w UGiM Mirosławiec   odbyło się spotkanie z panem Radovanem Protic w sprawie zorganizowania na terenie zajazdu w Łowiczu Wałeckim Święta Dyni. Impreza wstępnie została zaplanowana na dzień 21.09.2013 r. Ponadto w planach jest, aby w 2014 roku święto Dyni zostało połączone z Dożynkami Gminnymi.

-06.03.2013 r.– w UGiM Mirosławiec odbyło się spotkanie z Sołtysami z terenu Gminy Mirosławiec w sprawie omówienia tematu dotyczącego funduszu sołeckiego oraz spraw bieżących.

-07.03.2013 r.– w siedzibie Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie w sprawie żubrów. Prace związane z budową zagrody pokazowej rozpoczną się kiedy stopnieje śnieg. W planach jest także budowa dwóch wież widokowych przy drodze krajowej nr 10 pomiędzy m. Piecnik a  m. Toporzyk, modernizacja świetlicy wiejskiej  w Piecniku.

- 08.03.2013 r.odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego. Tematem przewodnim konwentu była gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Powiatu Wałeckiego w myśl założeń ramowych do projektu Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego.

- 12.03.2013 r.-  w siedzibie stowarzyszenia Lider Wałecki odbyło się spotkanie w sprawie możliwości otrzymania dofinansowania projektu gminnego „Na żubrowym szlaku”. Dofinansowanie planowej inwestycji może wynosić nawet 75% kosztów.

- 13.03.2013 r. – w Mirosławcu odbyło się uroczyste otwarcie Biblioteki Publicznej po przeprowadzonej modernizacji. Całkowity koszt zadania wyniósł około 120 tys. zł.

- 14.03.2013 r. – na sali sesyjnej UGiM Mirosławiec odbyło się spotkanie z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych z ulicy Spokojnej, Wolności i Parkowej w sprawie planowanego zagospodarowania terenu pomiędzy blokami. Jest zapewnienie ze strony władz Spółdzielni Mieszkaniowej na współfinansowanie planowanej inwestycji.

- 15.03.2013 r.– w siedzibie UGiM Mirosławiec odbyło się spotkanie z Dyrektorami Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu oraz Przedszkola Wojskowego w Mirosławcu Górnym.

- 16.03.2013 r. - odbyło się zebranie sprawozdawcze rodzinnych ogrodów działkowych  z terenu Miasta Mirosławiec.

- 19.03.2013 r.– w Manowie odbyła się konferencja dla beneficjentów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w której z ramienia Gminy uczestniczył wspólnie z Dyrektorem Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

- 20.03.2013 r.-nastąpiło uroczyste rozpoczęcie budowy zagrody pokazowej żubrów w Jabłonowie. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, leśniczy, członkowie Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego, przedstawiciele władz samorządowych  oraz reprezentanci firmy, która będzie zagrodę  budowała.

- 21.03.2013 r.– w Warszawie w Ministerstwie Obrony Narodowej odbyło się spotkanie z  Ministrem Obrony Narodowej Tomaszem Siemoniakiem, w którym uczestniczyli również  Poseł Paweł Suski i Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz. Podczas spotkania uzyskane zostały zapewnienia o dalszym rozwoju 12. Komendy Lotniska, które jeszcze w tym roku ponownie ma stać się 12 Bazą  Lotniczą. W okresie od 2013 r. do 2016 r. ma nastąpić rozwój Jednostki Wojskowej w samoloty bezzałogowe. Ponadto podczas spotkania poruszony został temat funkcjonowania Przedszkola Wojskowego oraz Kasyna w Mirosławcu Górnym. Poinformował, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom w tym roku Przedszkole będzie jednak prowadziło nabór dzieci pięcioletnich. Po wygaszeniu, które ma nastąpić z dniem 31 sierpnia 2014 roku, jeśli struktury wojskowe wyraziłyby zgodę budynek Przedszkola mogłaby przejąć gmina Mirosławiec.

Przewodniczący Rady Osiedla Stanisław Orawieczwrócił się z zapytaniem jakie są dalsze plany dotyczące budynku po Kasynie Wojskowym?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż pojawił się pomysł, aby do budynku po Kasynie Wojskowym została przeniesiona biblioteka.

Kontynuując Burmistrz Mirosławca poinformował, iż:

- 22.03.2013 r.– w Szczecinie odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Pomerania.

20.03.-25.03.2013 r. – w siedzibie UGiM Mirosławiec odbyły się posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

- 26.03.2013 r.– nastąpiło podpisanie umowy w sprawie wprowadzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Piecniku do rejestru  ratownictwa drogowego.

- 25.03.2013 r. – odbyło się spotkanie z Prezesem Polskich Zakładów Zbożowych dotyczące remontu drogi pomiędzy Bronikowem a Próchnowem. Firma wystąpiła o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie planowanej budowy kurzej fermy pomiędzy miejscowościami Bronikowo-Próchnowo.

Ponadto Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym zostały sprzedane dwa lokale na ulicy Zamkowej za kwotę 10500 zł, oraz działka uzupełniająca na kwotę 17000 zł.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się z zapytaniem czy w bieżącym roku Dożynki i święto Dyni , które ma odbyć się w Łowiczu Wałeckim zostaną zorganizowane razem czy też może będą to dwie osobne imprezy?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż w 2013 roku te dwie imprezy zostaną rozdzielone. Dożynki Gminne odbywać się będą w Mirosławcu Górnym.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż spotkanie organizacyjne dotyczące planowanej organizacji Święta Dyni zostało zaplanowane na 18.04.2013 r. na godz. 17.00.

Radny Janusz Beerzwrócił się z zapytaniem gdzie odbędzie się spotkanie, ponieważ  można także zaprosić zainteresowanych działkowców z miasta Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż spotkanie zostało zaplanowane w siedzibie Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Radny Janusz Beerwyraził opinię, ż z roku na rok coraz mniej jest osób chętnych, które chciałyby uczestniczyć w organizacji Dożynek. Wszystkie obowiązki spoczywają na Sołtysach bądź członkach ich rodzin.

 

Następnie wobec braku dalszych pytań do Burmistrza Mirosławca Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

11.24-11.42

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych. Nieobecny Radny Henryk Nowak.

Ad.7

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVI Sesji Rady Miejskiej.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

a)      przyjęcie informacji

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

 

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymał się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu

Na posiedzenie powrócił radny Henryk Nowak. Obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Ad.8

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku przez Komisję Rewizyjną:

a)      przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

Radna Ewelina Zdanowicz poinformowała, iż w 2012 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła 8 kontroli. W przedłożonym sprawozdaniu ujęte zostały nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się z zapytaniem ile czasu komisja przeznacza na przeprowadzenie kontroli?

Radna Ewelina Zdanowiczpoinformowała, iż kontrola jest dokonywana w tym samym dniu, w którym odbywa się posiedzenie komisji. Kontroli podlegają wybrane odpowiednio wcześniej dokumenty.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem czy kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych wywiązali się z zaleceń pokontrolnych?

Radna Ewelina Zdanowicznawiązując do powyższego poinformowała, iż kierownik jednostki kontrolowanej na kolejnym posiedzeniu Komisji ma możliwość zapoznania się z protokołem pokontrolnym, a następnie odniesienie się do zarzutów w nich  zawartych. Dodała, iż Komisja ma także na uwadze dokonanie weryfikacji wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.

W związku z brakiem dalszych pytań do przedłożonego sprawozdania Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie niniejsze sprawozdanie.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw 0

Wstrzymało się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 14 głosach „za”, brakiem głosów „przeciwnych” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

Ad.9

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2012 roku:

a)      przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

Radny Piotr Suchojadpoinformował, iż przedłożone zostało sprawozdanie z pracy Komisji    w 2012 roku. Wszystkie zaplanowane tematy zostały zrealizowane przez Komisję. Ponadto  w przedłożonym  sprawozdaniu zostały wyszczególnione wnioski i zapytania złożone w ciągu minionego roku przez członków Komisji.

W związku z brakiem  pytań do przedłożonego sprawozdania Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie niniejsze sprawozdanie.

Głosowanie:

Za – 15

Przeciw 0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2012 roku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

 

Ad.10

Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2012 roku:

a)      przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

Radna Elżbieta Nuszkiewicz poinformowała, iż członkowie Komisji w 2012 roku złożyli 17 wniosków, które zostały zrealizowane bądź są też w trakcie realizacji. Dodała, iż w planie pracy Komisji na 2013 rok został powielony temat z 2012 roku dotyczący ochrony zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec. Dodała, iż Komisja zainteresowana była spotkaniem z lekarzami rodzinnymi, w celu zapoznania się z problemami, z którymi borykają się lekarze jeśli chodzi o współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż końca dobiegają prace związane z przygotowaniem dokumentacji na termomodernizację  budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.

Sekretarz Gminydodała, iż po rezygnacji z prowadzenia gabinetu ginekologa brak jest  zainteresowania ze strony lekarzy ginekologów, na świadczenie usług w budynku Przychodni Zdrowia ze względu na przepisy wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (3- dniowa obowiązkowa praktyka lekarska, w tym 1 dzień przyjęć po południu).

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego zainteresowany jest współpracą z Gminą w ramach udostępnienia lekarzy specjalistów jeden dzień w miesiącu na potrzeby mieszkańców z terenu gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2013 r. zostały ujęte środki finansowe na sporządzenie dokumentacji technicznej na przeprowadzenie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym także budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu. Trwają także przymiarki do przeniesienia siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do większych pomieszczeń znajdujących się w budynku Przychodni Zdrowia.

Radny Bartosz Juszczykzwrócił się z zapytaniem czy umowy zawierane pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia z lekarzami zawierane są co roku?

Radna Magdalena Zielonkapoinformowała, iż czasami umowy zawierane są co roku, a czasami są aneksowane. Dodała, iż kiedyś lekarz specjalista przyjmował tylu pacjentów ilu czekała w danym dniu w kolejce. W chwili obecnej jest tak, że muszą być zapisy do lekarzy specjalistów na danym dzień. Lekarz nie może przyjąć więcej pacjentów niż ma zapisanych.

W związku z brakiem dalszych   pytań do przedłożonego sprawozdania Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie niniejsze sprawozdanie.

 

Głosowanie:

Za – 15

Przeciw 0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła  sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2012 roku.

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

 

12.02- posiedzenie opuścił Radny Henryk Nowak. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

 

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

12.03- posiedzenie opuściła Radna Elżbieta Nuszkiewicz. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

 

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Głosowanie:

Za – 13

Przeciw 0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr XXVIII/243/2013w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

 Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu

 

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy  i Miasta Mirosławiec  środków stanowiących fundusz sołecki.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż forma słowa „niewyrażenia” w tytule projektu uchwały została zastosowana zgodnie z decyzją, którą podjęli sołtysi podczas spotkania w dniu 05.03.2013 r. z Burmistrzem Mirosławca. Następnie zwrócił się   z zapytaniem do obecnych na posiedzeniu Rady Miejskiej sołtysów czy w dalszym ciągu podtrzymują decyzję o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki?

Sołtysi poinformowali, iż w dalszym ciągu podtrzymują swoją decyzję o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie:

Za – 12

Przeciw 0

Wstrzymało się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 12 głosach „za”, brakiem głosów „przeciwnych” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę  Nr XXVIII/244/2013 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu

 

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu.

12.06.- na posiedzenie powróciła radna Elżbieta Nuszkiewicz. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/245/2013 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu

 

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/246/2013 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu

 

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemuna dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 

Głosowanie:

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/247/2013 uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu. 

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu

Ad.16

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

Głosowanie:

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/248/2013 uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 14   do niniejszego protokołu

Ad.17

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca w ramach przypomnieniapoinformował, iż przedmiotowy projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie dotyczy głównie wprowadzenia środków finansowych na stworzenie dokumentacji technicznych na takie zadania jak: przebudowę ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem, zagospodarowanie plaż nad jeziorem w Piecniku i Łowiczu Wałeckim,  wykonanie parkingu przy ul. Zamkowej w Mirosławcu na działce nr 251/2, zakup i montaż masztu fotoradarowego wraz z wykonaniem przyłącza energii elektrycznej oraz zakupem fotoradaru –przy zjeździe z drogi krajowej nr 10 do miejscowości Łowicz Wałecki, przebudowę chodnika na ul. Słowackiego, Mickiewicza, Jeziornej, termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wałecki, zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego w Mirosławcu na wykonanie ciągów komunikacyjnych i miejsc postojowych, przebudowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Hanki, sporządzenie spisu z natury  grobów na Cmentarzu komunalnym w m. Hanki i Jabłonowie oraz wykonanie wszystkich czynności dotyczących umieszczania danych osób pochowanych w posiadanym programie komputerowym wraz z utworzeniem interaktywnej mapy cmentarza w m. Mirosławiec, Hanki i Jabłonowo.

Radna Ewelina Zdanowiczpoinformowała, iż  zakup oprogramowania komputerowego związanego z ewidencją miejsc na cmentarzach było jednym z zaleceń pokontrolnych sporządzonych przez Komisję Rewizyjną w związku z przeprowadzoną w 2012 roku kontrolą.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Głosowanie:

Za – 13

Przeciw 0

Wstrzymało się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 13 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXVIII/249/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 15   do niniejszego protokołu

 

Ad.18

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Halina Glińskapoinformowała, iż została sporządzona korekta do załącznika nr 1 przedmiotowego projektu uchwały. Dodała, iż zmianie uległa także forma sporządzania załączników.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

Głosowanie:

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/250/2013 zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 16  do niniejszego protokołu

 

Ad.19

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż zmiana przedmiotowej uchwały wynika z konieczności doprecyzowania składników przejmowanego przez Gminę Mirosławiec mienia komunalnego z zasobu Skarbu Państwa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie O/Regionalny w Szczecinie.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie:

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXVIII/251/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu

Ad.20

Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 18   do niniejszego protokołu.

Nie zostały zgłoszone żadne uwagi dotyczące otrzymanych odpowiedzi.

Ad.21

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Piotr Suchojadzwrócił się z zapytaniem dotyczącym sprzedaży działek budowlanych na ul. Polnej.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż to nie jest przetarg na sprzedaż działek. Chodzi przede wszystkim o określenie liczby osób zainteresowanych  zakupem działek, aby mogła zostać dokonana wycena działek.

Radny Grzegorz Plewazwrócił się z zapytaniem czy przed  budową w Mirosławcu Górnym placu zabaw zostaną  w pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli pojawi się konkretna propozycja dotycząca konstrukcji placu zabaw, to wtedy jak najbardziej zostanie zorganizowane spotkanie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskipoinformował, iż od 1.07.2013 r. po przeprowadzonym przetargu obowiązywać będą nowe stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zwrócił się z zapytaniem czy firma, która wygra  przetarg, będzie pobierała opłatę za wydzierżawienie pojemników na odpady?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż jak na razie nie można wykluczyć takiej sytuacji. Gmina nie posiada pojemników, aby zaopatrzyć w nie mieszkańców. Podejmowane będą próby ujęcia w zapisach przetargu możliwości dostarczenia pojemników dla mieszkańców przez firmę, która zajmować się będzie odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Radna Ewelina Zdanowiczpoinformowała, iż jeśli okaże się, że pojawi się opłata za dzierżawę pojemników na odpady, to opłata zostanie scedowana na mieszkańców.

Burmistrz Mirosławcadodał informacyjnie, iż z początkiem miesiąca kkwietnia zostanie rozstrzygnięty przetarg w Świdwinie. 

Radny Janusz Beerpoinformował, iż mieszkańcy Gminy obawiają się, że zmuszeni będą płacić za pojemniki na odpady. Zwrócił się z zapytaniem dlaczego nikt nie poinformował mieszkańców jak i kiedy należy rozwiązać umowę z dotychczasowym odbiorcom odpadów, jak wypełnić deklarację.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowski poinformował, iż pojawiają się głosy ze strony mieszkańców że nie wszyscy otrzymali deklarację.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż po wysłaniu pierwszej tury deklaracji nie wróciło do gminy około 30 wypełnionych deklaracji. Przedmiotowe deklaracje do pobrania znajdują się na stronie internetowej UGiM Mirosławiec.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowski czy zaplanowane zostały uroczystości związane z nadaniem miastu Mirosławiec praw miejskich?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż pojawiła się inicjatywa  mieszkańców, w tym także Pana Janusza Beera dotycząca wydania pamiątkowej publikacji ze zdjęciami miasta.

12.35- posiedzenie opuścił radny Stanisław Wiese. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Radny Janusz Beerzwrócił się z prośbą, o udostępnienie starych zdjęć miasta Mirosławiec, które mogłyby zostać zamieszczone w pamiątkowej książce, jeśli ktoś z Radnych takowe posiada.

 

Ad.22

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż do Rady Miejskiej wpłynęły odpowiedzi z Zespołu Szkół w Piecniku oraz Zespołu Szkół w Mirosławcu dotyczące utworzenia w w/w placówkach Młodzieżowych Rad Gmin. Jak wynika z otrzymanych pism, w ZS w Piecniku nie ma chętnych do utworzenia tego typu rady, natomiast w ZS w Mirosławcu inicjatywa powołania MRG spotkała się z pozytywnym odbiorem, dlatego będą trwały prace nad jej utworzeniem.

Ad.23

Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 12.41 zamknął XXVIII  sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-04-2013 14:21:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 31-05-2013 06:57:48