Uchwała Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2013 r. zmianiejąca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec

Uchwała Nr XXIX/254/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.2) ), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/212/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec , wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

?a)  prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,?;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

?1.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do: 

1) selektywnego zbierania, a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

a) ulegających biodegradacji, w tym odpady zielone, 

b) tworzyw sztucznych, 

c) metalu, 

d) szkła, 

e) odpadów wielomateriałowych, 

f) papieru i tektury, 

g) zużytych opon, 

h) mebli i odpadów wielkogabarytowych, 

i) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

j) zużytych baterii i akumulatorków, 

k) chemikaliów, 

l) budowlanych i robiórkowych 

m) przeterminowanych leków. 

2) zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych.?;

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

?2.  Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić od chwili ich powstania.?;

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

?3.  Na terenie nieruchomości zamieszkałych stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 120 l.?;

5) § 7 otrzymuje brzmienie: 

?§ 7. 1.  Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki oznaczone następującymi kolorami: 

1) zielonym - z przeznaczeniem na szkło, 

2) czarnym - z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane, 

3) niebieskim - z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

4) żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe, 

5) brązowym - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone. 

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o pojemności:120l, 240l, 1100l. 

3. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza sie stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadającym pojemnikom, o których mowa w ust.1 

4. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcje korzystania z pojemnika.?;

6) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

?3.  W zamian za uiszczoną przez wlaścicieli opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomosci zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych.?;

7) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

?4.  Odpady komunalne zmieszane i odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone usuwane są z terenu nieruchomości zamieszkałej : 

1) w Mirosławcu i w Mirosławcu Górnym: 

a) dwa razy w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7, 

b) jeden raz w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali nie przewyższa 7; 

2) na wsiach jeden raz w miesiącu, przy czym od 1 czerwca do 31 sierpnia dwa razy w miesiacu.?;

8) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

?5.  Odpady komunalne zebrane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe usuwane są z terenu nieruchomości zamieszkałej: 

- w Mirosławcu oraz Mirosławcu Górnym 2 razy w miesiącu, 

- na wsiach 1 raz w miesiącu.?;

9) w § 10 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

?5a.  Harmonogram odbioru odpadów wymienionych w ust.5 ustalony zostanie przez podmiot odbierający odpady.?;

10) w § 10 uchyla się ust. 7. 

11) w § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

?8.  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony muszą być wystawione w terminie podanym przez podmiot uprawniony do odbierania, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazanie podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.?;

12) w § 10 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

?9.  Zużyte baterie i akumulatorki należy dostarczać do oznakowanych pojemników zlokalizowanych na terenie gminy lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów.?;

13) w § 10 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

?10.  Chemikalia należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.?;

14) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: 

?§ 10a.  Przeterminowane leki należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub umieścić w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych aptekach na terenie gminy Mirosławiec, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.?;

15) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

?2.  Odpady zebrane selektywnie mogą być dowiezione indywidualnie do utworzonego na terenie gminy Mirosławiec punktu selektywnej zbiórki odpadów.?.

§ 2. W ykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. 


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

Załączniki do pobrania

1 nr 254.pdf (PDF, 96KB) 2014-08-22 13:58:52 213 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-04-2013 09:02:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-08-2014 13:58:52