Uchwała Nr XXIX/255/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 kwietnia 2013 r zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Uchwała Nr XXIX/255/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.1)) i art.6 r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2012 r., poz. 391 ze zm.2)), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz.Urz.Woj.Zach.Pom. z 2013 r. poz. 6), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5.  Sposób wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych.;

2) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych według podziału na następujące frakcje:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,

3) tworzywa sztuczne,

4) metal,

5) szkło,

6) odpady wielomateriałowe,

7) papier i tektura,

8) zużyte opony,

9) meble i odpady wielkogabarytowe,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) zużyte baterie i akumulatorki,

12) chemikalia,

13) przeterminowane leki.;

3) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Od właściciela nieruchomości zamieszkałych należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.;

4) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

§ 2a.  W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe zostaną wyposażone w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych w ilości i rodzaju określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.;

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1.  Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następować będzie według podziału na następujące grupy:

1) zmieszane odpady komunalne i odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone:

a) w Mirosławcu oraz w Mirosławcu Górnym 2 razy w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali jest większa niż 7 oraz 1 raz w tygodniu z nieruchomości, w których liczba lokali nie przewyższa 7,

b) na wsiach 1 raz w miesiącu, przy czym od 1 czerwca do 31 sierpnia dwa razy w miesiącu.

2) odpady komunalne zebrane selektywnie: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, odpady wielomateriałowe:

a) w Mirosławcu oraz Mirosławcu Górnym 2 razy w miesiącu,

b) na wsiach 1 raz w miesiącu,

3) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane będą 2 razy w roku w terminie określonym przez odbiorcę odpadów i ogłoszonym na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń,

4) przeterminowane leki: zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych aptekach na terenie gminy Mirosławiec,

5) zużyte baterie i akumulatorki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych obiektach na terenie gminy Mirosławiec

6) chemikalia należy dostarczyć bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów utworzonego na terenie gminy Mirosławiec;

6) § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

§ 4. 1.  Odbiór odpadów nie może następować w dni wolne od pracy określone w ustawie o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28).;

7) uchyla się § 5.

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6.  W punkcie selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanym na terenie gminy Mirosławiec ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.;

9) § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7.  Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wymienione w §2 ust.1 pkt. 2-13 w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897 poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

Załączniki do pobrania

1 nr 255.pdf (PDF, 80KB) 2014-08-22 13:59:25 212 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-05-2013 07:09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 26-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-08-2014 13:59:25