Uchwała Nr XXIV/213/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Uchwała Nr XXIV/213/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 i z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz.391) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa: 

1. Rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości. 

2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości. 

3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkanej. 

§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące frakcje: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) metal, 

5) szkło, 

6) ubrania i tekstylia, 

7) papier, 

8) odpady zielone ( z ogrodów), 

9) meble i odpady wielkogabarytowe, 

10) odpady elektryczne i elektroniczne, 

11) baterie i akumulatory, 

12) chemikalia, 

13) przeterminowane leki. 

2. Od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 3. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych następować będzie według ich podziału na grupy. 

2. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy ze względu na sposób i częstotliwość odbioru: 

1) grupa podstawowa obejmująca: 

a) odpady mokre (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie, tj. 

- w mieście 1 raz w tygodniu, 

- na wsiach co 2 tygodnie, 

b) odpady zebrane selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, szkło, ubrania i tekstylia, metal odbierane od właścicieli nieruchomości z każdej posesji wyposażonej w pojemniki lub worki regularnie, tj. 

- w mieście co dwa tygodnie, 

- na wsiach 1 raz w miesiącu, 

2) grupa dodatkowa obejmująca odpady zielone (z ogrodów), meble i odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne, chemikalia, zużyte opony, baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki odbierane od właścicieli nieruchomości 2 razy w roku w terminie określonym przez odbiorcę odpadów i ogłoszonym na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń. 

§ 4. 1. Odbiór odpadów, nie może następować w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. 

2. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym. 

§ 5. Przy sortowni odpadów w Mirosławcu dla mieszkańców Gminy Mirosławiec zostanie utworzony punkt odbioru odpadów zebranych selektywnie. 

§ 6. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

§ 7. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem. 

§ 8. Sposób zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości nastąpi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami prawnymi. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 


Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 15-05-2013 11:29:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 29-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 15-05-2013 11:29:01