Uchwała Nr XXX/258/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i nadania jej statutu

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. z 2013 r. poz. 2484

UchwałaNr XXX/258/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie  powołania  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu i nadania jej statutu

Na podstawie art. 5b oraz art. 7  ust. 1  pkt 17 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz § 43 ust. 1  uchwały nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec  ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2012 r. poz. 1343 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Mirosławcu.

§ 2. Nadaje się Statut Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Mirosławcu stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXX/258/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 maja 2013 r.

Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu

                                                                      Rozdział 1

                                                        Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut określa cele, zadania, zasady działania oraz tryb wyboru członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu, zwanej dalej ?Radą?.

2. Siedzibą Rady jest Miasto Mirosławiec.

3. Podstawą działalności Rady jest praca społeczna Radnych.

4. Rada jest organem społecznym, niezwiązanym z żadną partią polityczną ani ugrupowaniem politycznym.

5. Kadencja Rady trwa 1  rok.

                                                                      Rozdział 2

                                                        Cele i środki działania

§ 2. Celem działania Rady jest:

1) reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych, rządowych i pozarządowych,

2) współpraca z samorządami uczniowskimi oraz organizacjami młodzieżowymi,

3) działanie na rzecz godności i ochrony praw dziecka,

4) promocja kultury, w szczególności tworzonej przez ludzi młodych i do nich adresowanej,

5) promocja zdrowego trybu życia,

6) promocja sportu i turystyki,

7) kształtowanie i utrwalanie podstaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji,

8) czynny udział młodzieży w promowaniu ochrony środowiska,

9) organizowanie przez ludzi młodych pomocy charytatywnej,

10) działanie na rzecz integracji i współpracy środowisk młodzieżowych i twórczych,

11) zapewnienie możliwości uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość jej życia.

§ 3. Rada realizuje swoje cele poprzez:

1) inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi na terenie gminy, a w szczególności w zakresie nauki, kultury, sportu, turystyki,

2) opiniowanie projektów niektórych uchwał Rady Miejskiej w Mirosławcu, regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, dotyczące nauki, kultury, sportu, ochrony środowiska, turystyki,

3) udzielanie pomocy i podejmowanie interwencji w przypadku zagrożenia praw ucznia i dziecka oraz swobód obywatelskich,

4) nawiązywanie współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami młodzieżowymi,

5) organizowanie imprez kulturalnych i spotkań młodzieżowych propagujących cele Rady,

6) koordynację i inspirację inicjatyw młodych ludzi

7) prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

                                                                      Rozdział 3

                                                        Organy Rady

§ 4. 1. Rada wybiera następujące organy:

a) prezydium Rady,

b) zespoły problemowe.

2. Organy Rady działają na podstawie Statutu Rady.

3. Rada posługuje się pieczęcią "Młodzieżowa Rada Miejska w Mirosławcu?.

§ 5. 1. Organem wykonawczym Rady jest Prezydium Rady, zwane dalej Prezydium, powołane drogą uchwały Rady na okres jej kadencji.

2. Prezydium składa się z Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza.

3. Rada wybiera Przewodniczącego Rady oraz pozostałych członków Prezydium bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

4. Kandydaci na członków Prezydium zgłaszani są przez Radnych.

5. Rada może odwołać Przewodniczącego Rady lub pozostały skład Prezydium na wniosek co najmniej 1/4 statutowego składu Rady w trybie określonym w ust. 3.

6. Wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium Rada rozpatruje na sesji następnej zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od sesji, na której zgłoszono wniosek, nie później jednak niż przed upływem miesiąca.

7. Jeżeli wniosek o odwołanie członka Prezydium lub całego Prezydium nie uzyskał wymaganej większości głosów, to kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3  miesięcy od poprzedniego głosowania w trybie jak w ust. 5.

8. Odwołany członek Prezydium lub całe Prezydium pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego członka lub całego Prezydium.

9. Członek Prezydium może zrezygnować z pełnionej funkcji w Prezydium.

10. W przypadku rezygnacji z funkcji członka Prezydium Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1  miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

11. Członkowie prezydium nie mogą pełnić funkcji przewodniczących zespołów problemowych.

§ 6. Ocena realizacji zadań Rady przez Prezydium podlega wyłącznie Radzie.

§ 7. Do zadań Prezydium należy w szczególności:

1) przygotowywanie kalendarza prac Rady,

2) przygotowywanie projektów uchwał Rady,

3) określanie sposobu wykonywania uchwał,

4) realizacja uchwał Rady.

§ 8. 1. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy:

1) kierowanie bieżącymi sprawami Rady, organizowanie pracy Prezydium oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz,

2) zwoływanie sesji Rady, przygotowywanie porządku obrad, przewodniczenie obradom,

3) składanie Radzie sprawozdań z działalności Prezydium w okresie między sesjami.

§ 9. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Rady należy:

1) koordynacja działań zespołów problemowych Rady,

2) w razie nieobecności Przewodniczącego kierowanie obradami Rady.

§ 10. Do kompetencji Sekretarza należy:

1) przygotowywanie materiałów na sesje,

2) protokołowanie obrad,

3) nadzór nad realizacją wniosków i zapytań,

4) prowadzenie dokumentacji Rady, przy czym dokumentacja Rady przechowywana jest w Biurze Rady Miejskiej w Mirosławcu, ul. Wolności 37.

§ 11. 1. Rada może powoływać ze swojego grona zespoły problemowe, zwane dalej "zespołami", których zadaniem jest zajmowanie się problemami wynikającymi z uchwał Rady.

2. Skład osobowy oraz zakres działania zespołu określa odrębna uchwała Rady.

3. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą osiągnięcia celu, chyba, że uchwała stanowi inaczej.

4. Zespół ze swego grona wybiera przewodniczącego, który jest odpowiedzialny za realizację zadania.

5. Zespół może występować z inicjatywą uchwałodawczą.

                                                                      Rozdział 4

                                                                      Radni

§ 12. 1. Rada składa się z 11 Radnych.

2. W skład Rady wchodzą Radni wybrani z gimnazjalnego środowiska szkolnego.

§ 13. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: ?Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie dla dobra dzieci i młodzieży".

§ 14. Do praw radnego należy:

1) wybieranie i bycie wybieranym do Prezydium i zespołów problemowych Rady ( bierne i czynne prawo wyborcze),

2) zgłaszanie postulatów i inicjatyw,

3) składanie zapytań i wniosków w istotnych sprawach związanych z działalnością Rady,

4) uczestniczenie w pracach zespołów problemowych, które znajdują się w zakresie jego zainteresowań,

5) uzyskanie każdej informacji dotyczącej prac Rady,

6) proponowanie wniesienia do porządku sesji spraw, które uważa za społecznie pilne i uzasadnione, zwłaszcza tych, które wynikają z postulatów i skarg wyborców.

§ 15. Do obowiązków Radnego należy:

1) przestrzeganie Statutu i uchwał Rady,

2) udział w realizacji celów Rady,

3) uczestniczenie w sesjach Rady i pracach zespołów problemowych, do których został wybrany,

4) informowanie reprezentowanej przez siebie społeczności o działalności Rady,

5) przedstawianie wniosków reprezentowanej społeczności na sesjach Rady,

6) przedkładanie usprawiedliwienia Prezydium Rady w razie nieobecności na posiedzeniu Rady w terminie nie dłuższym niż 14 dni,

7) powiadomienie Przewodniczącego Rady o zmianie miejsca nauki i zamieszkania.

§ 16. Mandat radnego wygasa, jeśli:

1) radny nie weźmie udziału w trzech kolejnych sesjach bez usprawiedliwienia nieobecności,

2) radny dopuścił się rażącego naruszenia regulaminu szkoły.

§ 17. Nowym radnym w Radzie zostaje osoba z największą ilością głosów z listy osób, które startowały w wyborach do Rady, ale nie osiągnęły progu wyborczego.

Rozdział 5.
Sesje

§ 18. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych według kalendarza prac przygotwanego przez Prezydium, nie kolidującego z organizacją pracy szkoły.

2. Sesje nie mogą być zwoływane w czasie ferii szkolnych oraz wakacji.

3. Przewodniczący Rady zwołuje sesje zawiadamiając radnych najpóźniej 7  dni przed jej terminem.

4. Listę gości zaproszonych na sesję ustala Przewodniczący Rady.

5. Sesje Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące z zastrzeżeniem ust. 1.

6. Na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków Rady lub Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu zawierający propozycję porządku obrad, Przewodniczący zobowiązany jest zwołać sesję w ciągu 10 dni od daty złożenia wniosku.

7. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej i prowadzi ją do czasu wyboru Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej.

8. Sesje są jawne. Miejsce, termin i przedmiot obrad Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 19. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1) Przewodniczący Rady,

2) zespół problemowy,

3) grupa co najmniej 4  radnych.

§ 20. 1. Rada podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy określonego w Statucie składu Rady. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, Przewodniczacy Rady podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin.

2. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przez podniesienie ręki, o ile przepisy Statutu nie stanowią inaczej.

3. W głosowaniu tajnym Radni głosują kartkami opatrzonymi pieczęcią Rady.

4. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród Radnych.

5. Za głosy oddane uznaje się głosy ?za? "przeciw? oraz "wstrzymujące się?.

6. Wyniki głosowania odnotowuje się w protokole sesji.

7. Uchwały opatruje się numerem wyrażającym kolejność sesji, uchwały oraz roku jej podjęcia.

8. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, jeśli przewodniczył obradom.

§ 21. 1. Nadzór nad działalnością Rady na podstawie zgodności z prawem sprawuje Burmistrz Mirosławca.

2. Przewodniczący Rady przedkłada Burmistrzowi Mirosławca uchwały Rady w terminie 7  dni od ich podjęcia.

3. Burmistrz Mirosławca stwierdza nieważność uchwały Rady w przypadku jej niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od jej przedłożenia.

§ 22. 1. Z każdej sesji Sekretarz Rady sporządza protokół będący zapisem przbiegu obrad i podejmowanych przez Radę rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności, uchwały i wnioski złożone na piśmie, protokoły głosowań tajnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych oraz inne materiały, które były przedmiotem obrad.

2. Protokół z każdej sesji wykłada się do wglądu radnych na 3  dni przed terminem kolejnej sesji, na której jest on przyjmowany przez Radę.

3. Poprawki i uzupełnienia powinny być wnoszone przez Radnych nie później niż do dnia rozpoczęcia sesji, na której następuje przyjęcie protokołu.

Rozdział 6.
Wybory do Rady

§ 23. Wybory do Rady oraz kalendarz wyborczy ogłasza Burmistrz Mirosławca we współpracy z dyrektorem Zespołu Szkół w Mirosławcu.

§ 24. Wybory przeprowadza się w terminie do 31 października każdego roku.

§ 25. Radni wybierani są przez uczniów Gimnazjum z Zespołu Szkół w Mirosławcu.

§ 26. 1. Radnym może być każda osoba zamieszkała w Gminie Mirosławiec, która ukończyła co najmniej 13 lat i nie ukończyła 18 lat, reprezentująca w dniu wyborów szkołę gimnazjalną z Zespołu Szkół w Mirosławcu z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Przejście Radnego na wyższy poziom kształcenia (ze szkoły gimnazjalnej do ponadgimnazjalnej) w trakcie trwania kadencji nie powoduje utraty mandatu. Radny nie jest jednak zobowiązany reprezentować społeczność, z której został desygnowany do Rady.

3. Po zakończeniu kadencji Rady dotychczasowy Radny, o którym mowa w ust. 2  ma możliwość kandydowania na następną kadencję.

§ 27. W wyborach do Rady jest 1  okręg wyborczy obejmujący obszar Gminy.

§ 28. 1. Wybory przeprowadza komisja wyborcza powołana przez Burmistrza Mirosławca, która składa się z 5 osób: Przewodniczącego komisji wyborczej i 4 członków.

2. Przewodniczącym komisji wyborczej jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu.

3. Członkami komisji wyborczej są: Opiekun Rady, Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec, pracownik Biura Rady Miejskiej, przedstawiciel samorządu uczniowskiego z ustępującej kadencji jeżeli nie kandyduje w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

4. Za organizację i przeprowadzenie wyborów do Rady odpowiada Opiekun Rady .

§ 29. Kandydatów na Radnych może zgłosić komitet wyborczy danego kandydata, który zebrał 10 podpisów osób popierających jego kandydaturę. Lista niniejsza jest załącznikiem do zgłoszenia kandydata.

§ 30. Zgłoszenia komitetów wyborczych przyjmuje Opiekun Rady, a następnie przekazuje je Przewodniczącemu Komisji Wyborczej.

§ 31. 1. Wybory do Rady odbywają się podczas wyborów do samorządu uczniowskiego przeprowadzanych w Zespole Szkół w Mirosławcu.

2. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Za wybrane do Rady uważa się osoby, które kolejno uzyskały największą liczbę głosów.

4. Wyniki wyborów ogłasza Komisja Wyborcza w terminie 7  dni od dnia przeprowadzenia wyborów.

§ 32. Ukonstytuowanie się Młodzieżowej Rady Miejskiej następuje w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyborów.                                         

                                                                      Rozdział 7

                                                        Postanowienia końcowe

§ 33. W sprawach nie objętych Statutem Rady decyduje się odrębnymi uchwałami podejmowanymi w zwykłym trybie.

§ 34. Sprawy, których nie udało się zakończyć w czasie trwania kadencji, powinny być kontynuowane przez Radę następnej kadencji.

§ 35. 1. Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu wyznacza opiekuna Rady, którego zadaniem jest zapewnienie warunków umożliwiających przepływ informacji pomiędzy Radą a organami samorządowymi Gminy Mirosławiec i Urzędem Gminy i Miasta w Mirosławcu oraz opieka merytoryczna nad Radą.

2. Ze strony Rady Miejskiej w Mirosławcu pracę Młodzieżowej Rady Miejskiej koordynuje Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu.

§ 36. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania, w tym na wniosek Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Załączniki do pobrania

1 nr 258.pdf (PDF, 2.MB) 2014-08-22 14:12:43 210 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-05-2013 14:13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-08-2014 14:12:43