Protokół Nr XXIX/2013 z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu odbytej w dniu 26 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX/2013

z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 26 kwietnia  2013 r. w godz. 11.00- 13.30

w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

1.      Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXVIII Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                      w Mirosławcu za 2012 rok:

a)      sprawozdanie MGOPS w  Mirosławcu;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie sprawozdania.

9.      Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mirosławiec:

a)      informacja MGOPS w Mirosławcu;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji.

10.  Informacja na temat realizacji uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu  z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg   w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną:

a)      informacja  Burmistrza Mirosławca;

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia rodzaju, składu ilościowego oraz przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej  w Mirosławcu na 2013 rok.

13.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

16.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

17.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

18.  Wolne wnioski i zapytania.

19.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

20.  Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXIX Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

 

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecna radna Katarzyna Biegańska-Pańczyk.

 

 

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad Radni otrzymali w materiałach na sesję.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXVIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

 

Głosowanie

Za – 14

Przeciw -0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.5

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Rady Miejskiej Przewodniczącego Rady Powiatu Przewodniczący Rady Piotr Czech przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.6

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie między sesjami:

- 04.04.2013 r.- w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej  związanej z planowanym przeprowadzeniem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wałeckiego. Wspólnie z Gminą Mirosławiec wniosek składać będą między innymi: Starostwo Powiatowe w Wałczu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Gmina Tuczno, oraz jedna  z  Parafii w Wałczu. Wniosek składany będzie w 2013 roku, natomiast termin zakończenia inwestycji planowany jest na październik 2014 roku.

- 05.04.2013 r.– w Wałczu odbył się Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

-06.04.2013 r.w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mirosławcu odbyły się VII Mistrzostwa Mirosławca na Ergometrze Wioślarskim.

- 09.04.2013 r.– w Szczecinie w siedzibie Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nastąpiło podpisanie aktu notarialnego na przejęcie przez Gminę Mirosławiec działek oraz  sieci wodno-kanalizacyjnej w Mirosławcu Górnym.

- 10.04.2013 r.w auli Zespołu Szkół w Mirosławcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w sprawie ewaluacji szkoły. Poinformował, iż sporządzony raport został już przesłany do ZS w Mirosławcu, który dla zainteresowanych znajduje się do wglądu w gabinecie Burmistrza.  

- 12.04.2013 r.– w UGiM w Mirosławcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kampanii Piwowarskiej piwa marki Żubr, w sprawie ewentualnego wsparcia finansowego dla planowanego Festiwalu Żubra.

- 16.04.2013 r. – w UGiM w Mirosławcu miało miejsce spotkanie, w którym uczestniczyli Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz oraz Ewa Stanecka Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Celem wizyty były uzgodnienia dotyczące remontów budynków zabytkowych w Mirosławcu i Wałczu. W Mirosławcu Konserwator Zabytków obejrzała ruiny zabytkowego pałacu oraz przyległy do niego park dworski. W związku z odbytym spotkaniem  przygotowany zostanie kompleksowy projekt odnowy zabytkowego miejsca tj. zagospodarowanie terenu Tajwanu wraz ze ścieżką w kierunku grobowca, jak i samego grobowa.

- 18.04.-19.04.2013 r.-  w Siemczynie odbył się konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa zachodniopomorskiego. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali: Marszałek Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek Wojciech Drożdż   oraz Wicemarszałek Andrzej  Jakubowski. Tematem przewodnim konwentu była przyszła perspektywa finansowa UE na lata 2014-2021 oraz możliwości miast/gmin/powiatów w aplikowaniu o nowe środki w aspekcie konieczności bilansowania budżetów.

- 19.04.2013 r. – w Pałacu we Wrzosach  odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Fundacji Lider Wałecki. Jednym z punktów spotkania było między innymi przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Stowarzyszenia i Fundacji „Lider Wałecki” za rok ubiegły. W spotkaniu uczestniczyli także Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech oraz radny Bolesław Romaniuk.

- 22.04.-25.04.2013 r.- w siedzibie UGiM Mirosławiec odbyły się posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

- 23.04.2013 r.- w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie poświęcone utworzeniu Powiatowego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego. Powiatowe Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ma powstać w ramach innowacyjnego projektu "Platforma rozwoju kształcenia zawodowego" –z  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", który jest realizowany m.in. przez Wyższą Szkołę Administracji Publicznej w Szczecinie. Powiat Wałecki został wytypowany do wprowadzenia tego projektu i w tym programie jest powiatem pilotażowym. Powiatowe Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego będzie jednostką działającą przy wsparciu samorządu powiatowego, podejmującym działania wspierające rozwój jakości kształcenia zawodowego w formach szkolnych i pozaszkolnych na terenie powiatu.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele pracodawców zgodnie potwierdzili, że borykają się z problemem znalezienia wykwalifikowanej kadry, a nabór pracowników odbywa się obecnie na zasadzie podkradania osób, od konkurencyjnych firm. Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność zmiany kierunków kształcenia w szkołach zawodowych i technikach. Zaproponowali, aby prowadzić świadomą politykę informacyjną wśród rodziców i dzieci oraz przekonywać ich do właściwego wyboru przyszłego zawodu.

- 24.04.2013 r.– w UGiM w Mirosławcu miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oraz firmy ENEOS w sprawie zasad finansowania oświetlenia ulicznego.

Ponadto Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik  poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nie  nastąpiła  sprzedaż mienia komunalnego.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca zaprosił radnych Rady Miejskiej na majówkę, która zorganizowana zostanie w dniach 18-19.05.2013 r. połączona również  z ogólnopolską akcją  „Polska biega”  oraz rajdem żubra. Współorganizatorami majówki jest Nadleśnictwo Mirosławiec, Ośrodek Kultury w Mirosławcu oraz stowarzyszenie 4x4 z Nowogardu.

Radny Janusz Beerzwrócił się z zapytaniem dotyczącym odnowy terenu grobowca?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż na chwilę obecną przed dalszą dewastacją zabezpieczone muszą zostać pozostałości ruin, a grobowiec raczej nie zostanie odbudowany.

Radny Janusz Beerwyraził opinię, iż teren grobowca musi zostać zabezpieczony, ponieważ jeśli to nie nastąpi, to za kilka lat wszystko ulegnie zniszczeniu przez wandali.

Ad.7

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVII Sesji Rady Miejskiej.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

a)      przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymał się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr  5  do niniejszego protokołu

Ad.8

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   w Mirosławcu za 2012 rok.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu Danuta Czerniawska.

a)      sprawozdanie MGOPS w  Mirosławcu;

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 6  do niniejszego protokołu.

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji Polityki Społecznej w przedmiotowej sprawie Radni otrzymali na posiedzenie Rady Miejskiej.

Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

c)      dyskusja;

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę na fakt obniżenia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego środków finansowych w wysokości 67 500 zł na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

Danuta Czerniawska odnosząc się do powyższego poinformowała, iż Wojewoda Zachodniopomorski obniżył środki finansowe gminy na realizację w/w programu, lecz tym samym zabezpieczył taką samą kwotę  na realizację programu w swoim budżecie.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem jaka jest proporcja pomiędzy uczniami z terenu Gminy Mirosławiec, które otrzymują pomoc  w zakresie dożywiania w stosunku do uczniów z terenu Gminy, którzy uczą się poza terenem Gminy i także korzystają z programu?

Danuta Czerniawskaodnosząc się do powyższego poinformowała iż na chwilę obecną nie jest wstanie odpowiedzieć na pytanie dotyczące proporcji uczniów. Dodała jednak, iż są to pojedyncze przypadki.

d)      przyjęcie informacji;

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie sprawozdanie nt. działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 roku.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymał się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

 

Ad.9

Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mirosławiec:

a)      Informacja MGOPS w Mirosławcu;

W/w informację   Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

Informacja  stanowi załącznik  nr 8   do niniejszego protokołu.

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji Polityki Społecznej w przedmiotowej sprawie Radni otrzymali na posiedzenie Rady Miejskiej.

Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr  9  do niniejszego protokołu.

c)      dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)      przyjęcie informacji;

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mirosławiec.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymał się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

O godz. 1135 Danuta Czerniawska opuściła posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.10

Informacja na temat realizacji uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu   z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,  w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

a)      informacja  Burmistrza Mirosławca;

W/w informację   Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu w przedmiotowej sprawie Radni otrzymali na posiedzenie Rady Miejskiej.

Stanowisko Komisji stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

c)      dyskusja

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowski  zwrócił się z prośbą do Burmistrza Mirosławca o przybliżenie tematu związanego z udzielaniem ulg w spłacie należności.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w ważnych i  uzasadnionych przypadkach należności pieniężne przypadające do spłaty Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym mogą zostać  umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty. Wszystkie jednostki organizacyjne oprócz spółki ZECWiK oraz UGiM w Mirosławcu nie udzieliły w 2012 roku żadnych ulg w spłacie należności.

d)      przyjecie informacji

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie informację na temat realizacji uchwały Nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu   z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,              w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

 

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymał się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

 

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia rodzaju, składu ilościowego oraz przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawieustalenia rodzaju, składu ilościowego oraz przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw 0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr XXIX/252/2013 w sprawieustalenia rodzaju, składu ilościowego oraz przedmiotu działania stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 12   do niniejszego protokołu

 

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej  w Mirosławcu na 2013 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw 0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr XXIX/253/2013 w sprawiezmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 13   do niniejszego protokołu

 

Ad.13

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości   i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyła Kamila Chałupczak, podinspektor UGiM    w Mirosławcu ds. gospodarki odpadami.

Radna Ewelina Zdanowicz   wyraziła opinię, iż jej zdaniem w zapisach regulaminu pojawia się duża rozbieżność dotycząca  odbioru odpadów z terenów sołectwa terenem miasta Mirosławiec. Zwróciła się z prośbą o powrót do rozważenia zwiększenia częstotliwości odbioru niesegregowanych odpadów z terenów wiosek do odbioru odpadów 2 razy w miesiącu. W związku z powyższym złożyła wniosek o zawarcie w § 10 ust. 4 pkt. 2 zapisu, iż odpady zmieszane  i ulegające biodegradacji  z terenu wiosek odbierane będą 2 razy w miesiącu.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż należy przede wszystkim zweryfikować jakie skutki finansowe poniesie Gmina Mirosławiec w związku ze zwiększeniem częstotliwości odbioru odpadów.  Należy także wskazać konkretne źródło finansowania jeśli zostanie zwiększona częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych.

Radna Ewelina Zdanowiczpoinformowała, iż stawka za odbiór odpadów nie zostanie zwiększona z powodu zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów. Po przeprowadzeniu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów wiadome będzie w jakiej wysokości kształtować się będą stawki za odbiór odpadów.

Radny Janusz Beerzauważył, iż jeśli zostanie zmieniony zapis w uchwale dotyczący częstotliwości odbioru odpadów, to analogicznie taki sam zapis będzie musiał zostać ujęty           w specyfikacji przetargowej.

Radny Bolesław Romaniukpoinformował, iż jeśli zwiększona zostanie częstotliwość odbioru odpadów niesegregowanych z terenów sołectw, to skutki finansowe zostaną równomiernie rozłożone na mieszkańców Gminy. Zwrócił się z zapytaniem jak często w chwili obecnej wywożone są odpady z terenu wiosek?

Radna Ewelina Zdanowiczpoinformowała, iż na przykładzie  jej gospodarstwa domowego odpady segregowane przy pojemniku o pojemności 120 l wywożone są 1 raz na 2 tygodnie.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż jako jedyny uczestniczył we wszystkich spotkaniach na sołectwach, podczas których mieszkańcy zgodnie twierdzili, że obecny system odbioru odpadów 1 raz na miesiąc odpowiada wszystkim. Ponadto żadna z firm zajmująca się transportem odpadów nie chciała udzielić odpowiedzi dotyczącej ponoszonych kosztów transportu odpadów. Dodał, iż w większości gmin odbiór odpadów standardowo wynosi 1 raz w miesiącu, a także, że mieszkańcy nie będą ponosili opłat za dzierżawę pojemników na odpady, które dostarczy firma zajmująca się odbiorem  i zagospodarowaniem odpadów.

Radny Henryk Nowakpoinformował, iż Mirosławiec Górny składa się ze wspólnot, w których każda podjęła decyzję o segregowaniu  bądź niesegregowaniu odpadów. Zwrócił się z zapytaniem kto podejmował takie decyzje w imieniu każdej wspólnoty?

Podinspektor UGiM Kamila Chałupczakpoinformowała, iż ze strony zarządców wspólnot z terenu Mirosławca Górnego wpłynęło 19 deklaracji z których wynika, iż mieszkańcy zadeklarowali się do segregacji odpadów.

Burmistrz Mirosławcaodnosząc się do powyższego poinformował, iż z uzyskanych informacji wynika, iż Dyrektor Zespołu Zarządców Nieruchomości nie widzi możliwości dokonywania segregacji odpadów przy obecnych warunkach, dlatego deklaracje    z Mirosławca Górnego mają być zmienione.

 Radna Ewelina Zdanowiczpoinformowała, iż należy wziąć pod uwagę praktyczne i realne aspekty częstotliwości  odbioru odpadów ze względu na mieszkańców Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1200- 1225

Po przerwie wznowiono obrady i  omawianie projektu uchwały  zmieniającego regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec.

 Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Burmistrz Mirosławcazłożył autopoprawkę do omawianego projektu uchwały odnosząc się do propozycji Radnego Zenona Gębarowskiego złożonej podczas posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu grudniu 2012 roku. Zaproponował aby w § 10 ust. 4 pkt. 2 w  podpunkcie  b dotyczącym częstotliwości odbioru odpadów w wioskach zawrzeć zapis o odbiorze odpadów z podziałem na okres letni i zimowy, przy czym w okresie letnim – czerwiec, lipiec i sierpień: 2x w miesiącu, natomiast w pozostałych miesiącach: 1x na miesiąc.

Sołtys Jadwiżyna Katarzyna Fierkowiczwyraziła opinię, iż odbiór odpadów 2 razy                 w miesiącu  należałoby  przeprowadzić w miesiącach letnich czyli: czerwiec, lipiec i sierpień.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż założenie dotyczące zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów z podziałem na okres letni i zimowy  zawarte będą jak przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów  na okres jednego roku, tj. od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r., tak aby w ten sposób móc wyciągnąć odpowiednie wnioski związane z zastosowania przedmiotowego zapisu.

Radny Bolesław Romaniukpoinformował, iż w kwestii dotyczącej zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów z terenów sołectw, należałoby dopytać indywidualnie sołtysów.

Radna Ewelina Zdanowiczzwróciła się z zapytaniem czy w podziale na okres letni zostanie ujęty także miesiąc maj?

Po przeprowadzeniu indywidualnie zapytań do sołtysów z terenu Gminy Mirosławiec, większość sołtysów opowiedziała się za zgłoszoną przez Burmistrza Mirosławca autopoprawką.

Radna Ewelina Zdanowiczpoinformowała, iż dotychczasowy odbierający odpady będzie do 15 czerwca b.r. zabierał z terenów nieruchomości pojemniki na odpady. Zwróciła się                    z zapytaniem gdzie mieszkańcy przez okres około 2 tygodni będą gromadzić odpady?

Podinspektor Kamila Chałupczakpoinformowała, iż do dnia 28 czerwca b.r. wyłoniony w drodze przetargu wykonawca będzie zobligowany do zaopatrzenia w pojemniki na odpady każdą nieruchomości.

Radna Ewelina Zdanowiczpoinformowała, iż w związku ze złożoną autopoprawką Burmistrza Mirosławca wycofuje złożony wcześniej wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskipoinformował, iż § 10 ust. 4 pkt. 2 podpunkt  b otrzymuje brzmienie: „na wsiach jeden raz w miesiącu, przy czym od 1 czerwca do 31 sierpnia dwa razy w miesiącu”.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec ze zgłoszoną autopoprawką Burmistrza Mirosławca.

Głosowanie:

Za – 13

Przeciw 0

Wstrzymało się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 13 głosach „za”, brakiem przeciwnych i 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXIX/254/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec ze zgłoszoną autopoprawką Burmistrza Mirosławca.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 14   do niniejszego protokołu

 

Ad.14

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca zgłosił autopoprawkę z brzmieniu: „na wsiach 1 raz w miesiącu, przy czym od 1 czerwca do 31 sierpnia dwa razy w miesiącu”.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   z autopoprawką Burmistrza w § 10 ust. 4 pkt. 2  w brzmieniu „na wsiach 1 raz w miesiącu, przy czym od 1 czerwca do 31 sierpnia dwa razy w miesiącu”.

Głosowanie:

Za – 13

Przeciw 0

Wstrzymało się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 13 głosach „za”, brakiem przeciwnych i 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXIX/255/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu

 

O godz. 1247 posiedzenie opuściła Kamila Chałupczak.

 

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż zmiany do budżetu wynikają z wprowadzenia do budżetu środków pochodzących z tytułu wpłat przekazanych przez Urząd Marszałkowski tzw. środki ochrony środowiska, z tytułu NW, oraz z otrzymanej dotacji  z fundacji Lider Wałecki

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy  i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw 0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXIX/256/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  16  do niniejszego protokołu

 

Ad.16

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw 0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr XXIX/257/2013 zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 17   do niniejszego protokołu

 

Ad.17

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 18  do niniejszego protokołu.

Nie zostały zgłoszone żadne uwagi dotyczące otrzymanych odpowiedzi.

 

Ad.18

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż po odbytym spotkaniu z Zarządem Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej mieszkańcy wspólnot przy ulicy Spokojnej w Mirosławcu chcą, aby  deklaracje zostały dostarczone do ich mieszkań. Zwrócił się z zapytaniem czy istnieje taka możliwość?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż jest taka możliwość, aby deklaracje zostały dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkańców ulicy Spokojnej. Dodał jednak, iż może to potrwać kilka dni. Zasugerował, aby dodatkowo zostały wywieszone ogłoszenia, że druki deklaracji dostępne są w siedzibie UGiM Mirosławiec. Poinformował, iż WSM zwróciła się z zapytaniem do UGIM ilu mieszkańców wspólnoty złożyło przedmiotowe deklaracje.

Sekretarz Gminy Monika Stąporekpoinformowała, iż obowiązkiem zarządcy wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej jest złożenie deklaracji.

Radca Prawny Krzysztof Chełkowski poinformował, iż władze spółdzielni muszą wypełnić i złożyć deklaracje w imieniu mieszkańców wspólnoty. Po 01.07.2013 r. to spółdzielnia pełnić będzie rolę egzekutora w stosunku do mieszkańców, którzy nie będą ponosili opłat za wywóz odpadów. Jeśli natomiast każdy z mieszkańców złoży deklaracje w swoim imieniu, to w takim wypadku wykonawca będzie musiał dostarczyć pojemniki na odpady każdemu mieszkańcowi wspólnoty.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż  założone zostało,że deklaracje złoży około 4 500 mieszkańców Gminy Mirosławiec. W chwili obecnej do wymienionej liczby brakuje jeszcze koło 700 deklaracji. Poinformował, iż jeśli mieszkańcy wspólnoty nie wymuszą na władzach spółdzielni złożenia deklaracji, to Gmina przyjmie opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów w wysokości 14 zł. Dodał, iż 31 marca b.r. minął termin składania przez mieszkańców deklaracji. Jest już zatem pełne prawo ze strony Gminy do nałożenia na Wałecką Spółdzielnię Mieszkaniową decyzji administracyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem co dzieje się z Gimnazjum w Lubnie?

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlikpoinformował, iż do 31 sierpnia b.r. szkoła funkcjonować będzie jako gimnazjum. Natomiast od 01.09. b.r. będzie funkcjonować jako filia szkoły w Chwiramie- budynek B.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowski poinformował, iż w związku z powyższym część uczniów może zostać przeniesiona do szkoły w Piecniku.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż decyzja o przeniesieniu dziecka należeć będzie do rodziców.

Radny Henryk Nowakzwrócił się z zapytaniem kiedy przeprowadzone zostaną manewry straży pożarnej w Mirosławcu Górnym?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż manewry zostaną przeprowadzone w miesiącu wrześniu b.r.

Radny Henryk Nowakwniósł o ponowne zorganizowanie spotkania w sprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, dokonanie oceny działań służb w minionym roku oraz o sprawdzenie sieci hydrantowej na terenie Mirosławca Górnego

Ad.19

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechprzypomniał radnym o upływającym w dniu 30 kwietnia terminie składania oświadczeń majątkowych za 2012 rok.

Następnie powrócił do pisma złożonego przez Sołtysów z terenu Gminy Mirosławiec   w sprawie podwyższenia diet sołeckich z uwagi na zwiększone koszty ponoszone przez sołtysów z tytułu pełnienia funkcji.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż jeśli miałaby nastąpić ewentualna podwyżka uposażenia, to w takim wypadku podwyżki musieliby otrzymać wszyscy pracownicy jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławcapoinformował,  iż na chwilę obecną w budżecie Gminy nie zostały zaplanowane środki finansowe na podwyżki płac i diet.

1320- posiedzenie opuściła radna Elżbieta Nuszkiewicz. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem jaki zawarty został zapis w uchwale Rady Miejskiej określający stawkę diet dla sołtysów?

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż zgodnie z zapisami § 1 ust.1 Uchwały Nr XLV/273/09 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów dieta dla sołtysów została ustalona w wysokości 9% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za udział w sesji Rady i posiedzeniu komisji. Dieta przysługuje jedynie w przypadku, gdy sołtys  zostanie zaproszony.

Radny Janusz Beerzłożył wniosek, iż należy odpisać do sołtysów z terenu Gminy Mirosławiec, iż Rada Miejska wniosek o dokonanie podwyżek weźmie pod uwagę  w momencie konstruowania projektu budżetu na 2014 rok. W miarę możliwości finansowych zostaną zastosowane wyższe wskaźniki % jeśli chodzi o naliczenie diet sołtysów.

 

Następnie Przewodniczący Rady w związku z brakiem innych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie wniosek złożony przez radnego Janusza Beer.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Ad.20

Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.30 zamknął XXIX  sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                              Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                                         Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 31-05-2013 07:00:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 31-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 31-05-2013 07:00:51