Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2012 rok

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2012 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.594  ) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 r., poz. 330 ) uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2012 rok, na który składa się: wprowadzenie do sprawozdania, rachunek zysków i strat, bilans, informacja dodatkowa wraz z załącznikiem, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.
Organem zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej jest w tym przypadku Rada Miejska w Mirosławcu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 12-06-2013 07:42:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 04-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 12-06-2013 07:42:09