NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI - NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

Nowe zasady odbioru odpadów na terenie gminy Mirosławiec - najważniejsze pytania

W jaki sposób będzie naliczana opłata?


Na terenie gminy Mirosławiec stawka opłaty będzie uzależniona od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Przy czym należy pamiętać, iż osoba zamieszkująca to nie to samo co osoba zameldowana. Jeśli więc na terenie nieruchomości mieszkają trzy osoby, a zameldowanych jest dwie to w deklaracji należy wskazać osoby zamieszkujące (czyli 3).


Czy trzeba podpisywać umowę z gminą (urzędem)?

 

Nie. Gmina wyłoniła w drodze przetargu firmę obowiązaną do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Złożona deklaracja będzie podstawą do wnoszenia opłaty.


Co będzie jeśli opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie uiszczana?

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. W przypadku braku wpłaty zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. W sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty.

 

Czy należy rozwiązać umowę z firmą, która odbiera obecnie  odpady?

Tak. Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy po 1 lipca 2013 r. nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty.

 

Jakie są stawki opłat za gospodarowanie odpadami?

Opłata za gospodarowanie odpadami będzie wynosić 8 zł od osoby jeśli odpady na danej nieruchomości będą gromadzone w sposób selektywny oraz 14 zł od osoby, jeśli odpady nie będą segregowane.

Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek wypełnić i przekazać do gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości w deklaracji musi wskazać liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość, sposób gromadzenia odpadów komunalnych i na tej podstawie wyliczyć miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów, Burmistrz Mirosławca określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, uwzględniając stawkę 14 zł od  osoby na miesiąc.

 

Czy opłata będzie naliczana od ilości osób zameldowanych? Co w przypadku gdy ktoś jest zameldowany, a mieszka gdzie indziej?

 

Opłata będzie naliczana od ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie od osób w niej zameldowanych. Właściciel nieruchomości w deklaracji wskaże ilość osób zamieszkujących. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana na podstawie złożonej deklaracji.

 

Co oznacza, że opłata będzie niższa dla segregujących odpady?

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz odpadów zgodnie z tą zasadą. Gmina ustali stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacji śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować segregacji, a następnie wrzucać wszystkie odpady do jednego pojemnika. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

Kto składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli nieruchomość należy do gminy?

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Jeżeli więc nieruchomość należy do gminy, to ona – jako właściciel – składa deklarację.

Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

Na jakie cele przeznaczona jest opłata za gospodarowanie odpadami?

Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
  • obsługi administracyjnej tego systemu,
  • jeżeli gmina przejęła obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki – koszt związany z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych.

Kto dostarcza pojemniki na śmieci - mieszkańcy domu/wspólnoty czy gmina?

Zarówno pojemniki jaki i worki dostarczy właścicielom nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie firma wyłoniona w przetargu na odbiór odpadów komunalnych. W terminie do 28 czerwca 2013 roku firma dostarczy do nieruchomości zamieszkałych (bezpłatnie) pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. W kolejnych miesiącach za każdy odebrany worek z wysegregowanymi odpadami firma wywożąca zobowiązana jest zostawić worek pusty. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, w której występuje co najmniej 7 lokali mieszkalnych zamiast indywidualnych worków dla każdego lokalu mieszkalnego dostarczone będą zbiorcze pojemniki lub kontenery, na segregowane odpady komunalne.

Do którego pojemnika powinno wrzucać się opakowanie (kartonik) po mleku?

Do żółtego pojemnika na odpady z tworzyw sztucznych. Pudełko na mleko to opakowanie wielomateriałowe. Ze względu na swoją zawartość nie może być wrzucone do pojemnika na papier, bo zamoczyłoby zebraną w tym pojemniku makulaturę.

Czy kubeczki po jogurtach trzeba myć przed wyrzuceniem?

Nie należy myć kubeczków po jogurtach, wystarczy jedynie usunąć zawartość opakowania.

Czy butelki PET i nakrętki od butelek trzeba segregować osobno?

Butelki PET (najlepiej odkręcone zgniecione) i nakrętki od butelek wyrzucamy razem do pojemnika na tworzywa sztuczne.

Gdzie wyrzucać przeterminowane leki?

Przeterminowane leki będzie można od 1 lipca 2013 roku wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się w:  Aptece „Nowa” przy ulicy Polnej 23 w Mirosławcu oraz Aptece „Słoneczna” przy ulicy Spokojnej 1 A w Mirosławcu.

 Gdzie wyrzucać zużyte baterie i akumulatorki?

Zużyte baterie i akumulatorki będzie można od 1 lipca 2013 roku wrzucać do specjalnych pojemników znajdujących się na terenie obiektów użyteczności publicznej. Adresy obiektów, w których ustawione będą pojemniki na zużyte baterie i akumulatorki:                                                                                                                                                                  

 

§  Urząd Gminy i Miasta ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec,

§  Sklep Spożywczo-Przemysłowy Alina Kubaszewska, ul. Parkowa 9, 78-650  Mirosławiec,

§  „Marysieńka” S.C.ul. Wolności 1, 78-650 Mirosławiec,

§  Sklep Ogólnospożywczy Danuta Gadomskaul. Nowa 23, 78-650 Mirosławiec,

§  Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Puchatek” Grzegorz Wankiewicz, ul. Spokojna 3, 78-650 Mirosławiec,

§  „Imes” Marta Maternowska Oś. XXX lecia LLP 4, 78-651 Mirosławiec Górny,

§  Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Agatka” Marta Wojniłowicz, Próchnowo 11, 78-650 Mirosławiec,

§  Sklep Spożywczo-Przemysłowy i Mała Gastronomia Jolanta Kujawa, Hanki 18, 78-650 Mirosławiec,

§  Zakład Handlowo-Usługowy „Margaretka” Małgorzata Cebula, Bronikowo 78-650 Mirosławiec,

§  Sklep Spożywczo-Przemysłowy Agnieszka Boduszek, Piecnik 16,78-650 Mirosławiec,

§  Sklep Spożywczo-Przemysłowy „Agatka” Marta Wojniłowicz Jabłonkowo, 78-650 Mirosławiec,

§  Sklep Spożywczy i Przemysłowy Paweł SzwarcrokJabłonowo 23, 78-650 Mirosławiec

§  Sklep Spożywczo-Przemysłowy Tadeusz Niedzwiedz Łowicz Wałecki, 78-650 Mirosławiec,

W jaki sposób wnosić opłatę?

Opłata za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Mirosławiec, będzie liczona w zależności od ilości osób zamieszkujących w danej nieruchomości i będzie wynosić 8 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady zbierane będą w sposób selektywny oraz 14 zł od osoby, jeżeli odpady zbierane będą w sposób nieselektywny.  Wyliczoną  przez właściciela nieruchomości opłatę należy wnosić w kasie banku SBL o/Miroslawiec lub przelewem na konto Gminy co dwa miesiące. Termin wniesienia pierwszej opłaty upłynie dnia 25 sierpnia 2013 r.

 

Gdzie można znaleźć informacje o nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie?

Wszelkie informacje na temat  nowego systemu gospodarki odpadami dostępne są również na stronie www. bip.miroslawiec.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI. W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się również z pracownikiem Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami (Kamila Chałupczak, tel. 67 259 61 42, e-mail: k.chalupczak@miroslawiec.pl).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chałupczak 12-06-2013 13:11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Chałupczak 12-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chałupczak 13-06-2013 13:45:58