Uchwała Nr XXXI/267/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na wykonanie instalacji systemów: pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz rekuperatora- do mechanicznego odzysku ciepła

UCHWAŁA NR XXXI/267/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 czerwca 2013 r.


w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na wykonanie instalacji systemów:  pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz rekuperatora - do mechanicznego odzysku ciepła

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) i art. 400a ust. 1 pkt. 21, 22 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.1 ), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowych dla instalacji pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz rekuperatora - do mechanicznego odzysku ciepła:
1. Dotację celową mogą otrzymać osoby fizyczne, które są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Mirosławiec.
2. Przedmiotem dotacji celowej będzie zwrot kosztów zakupu i montażu pompy ciepła lub rekuperatora w budynkach mieszkalnych w wysokości 40 % tych kosztów, jednak nie więcej niż 5000 zł ( pięć tysięcy zł).
§ 2. Ubiegając się o dotację celową należy złożyć wniosek wg wzoru określonego w załączniku nr 1 i podpisać umowę wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec ul. Wolnosci 37.
§ 3. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić prace polegające na montażu pompy ciepła lub rekuperatora w Starostwie Powiatowym w Wałczu (kopia zgłoszenia stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie).
§ 4. Wnioski realizowane będą zależnie od kolejności ich złożenia.
§ 5. Dotacje celowe będą wypłacane do wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy w danym roku budżetowym.
§ 6. Wypłata dotacji nastąpi po przedłożeniu przez inwestora protokołu odbioru robót przez nadzór inwestorski, na podstawie protokołu odbioru przez komisję z Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu powołaną w tym celu przez Burmistrza Mirosławca, oraz na podstawie kopii zapłaconej faktury VAT za zakup i montaż pompy ciepła lub rekuperatora.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały

Nr XXXI/267/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 czerwca 2013 r.

……………………………….

( nazwisko i imię )

……………………………….

 ( adres, tel.)

............................................

                                                    Burmistrz

                                                                     Mirosławca

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ

ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec   na realizację zadania pod nazwą:

Budowa pompy ciepła lub rekuperatora - do mechanicznego odzysku ciepła)*  na posesji w …………………… nr domu ….. nr działki ………….

Podstawą uruchomienia środków będą  załączone zrealizowane rachunki, faktury oraz protokół odbioru robót.

Termin rozpoczęcia/zakończenia zadania ..................................../ ............................... Koszt całkowity zadania ......................................... Przeznaczone środki własne ...................................

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

 

                                                                                                                                                                           ........ ........................

                                                                                                                                                                         ( podpis wnioskodawcy )

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający

    prawo do władania nieruchomością

 

          

  Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XXXI/267/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

                                                                                                                                         

                                                            UMOWA  Nr ...............                                                                                                                                                                

 

 

Zawarta w Mirosławcu, w dniu ....................... pomiędzy Gminą Mirosławiec z siedzibą Mirosławiec ul. Wolności 37 reprezentowaną przez Burmistrza Mirosławca …...............................

a ......................................................., zamieszkałym(łą)* w .................................................................

legitymującym(cą)* się dowodem osobistym nr ..........................; PESEL ..........................................

posiadaczem nieruchomości położonej w .............................................................................................

( działka numer ..............obręb .........), zwanym(ną)* dalej posiadaczem nieruchomości.

 

                                                                         § 1

 1.Posiadacz nieruchomości zobowiązuje się do zakupu i montażu pomp ciepła lub rekuperatora –do mechanicznego odzysku ciepła)*. Montaż winien odbywać się zgodnie z wymogami technicznymi, które muszą być poświadczone stosownym protokołem odbioru, atestami, certyfikatami urządzeń
i materiałów zastosowanych w urządzeniach.

  2.Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia ........................., termin zakończenia......................................

 

                                                                         § 2

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XXXI/267/2013 z dnia 27 czerwca
2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na wykonanie instalacji systemów: pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz rekuperatora – do mechanicznego odzysku ciepła i w oparciu o wniosek posiadacza nieruchomości na zakup i montaż pompy ciepła lub rekuperatora)*  Gmina Mirosławiec zobowiązuje się do udzielenia dotacji  celowej na zakup i montaż pompy ciepła lub rekuperatora)* z budżetu gminy w ramach posiadanych środków  .....%  kosztów nie więcej niż ........ zł/.

 

     § 3

Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń ponosi posiadacz nieruchomości i nie mogą być one przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy.

   § 4

  1. Posiadacz nieruchomości otrzymuje zwrot kosztów zakupu i montażu pompy ciepła lub rekuperatora)* ze środków budżetu gminy w wysokości określonej w § 2 niniejszej umowy – po zakończeniu inwestycji potwierdzonej protokołem.
  2. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia przez Burmistrza Mirosławca kwoty dofinansowania na podstawie protokołu odbioru komisji powołanej w tym celu przez Burmistrza Mirosławca.

                                                                   

§ 5

Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w drodze aneksu

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    § 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

           § 7

Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla gminy Mirosławiec.

            § 8

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

              Gmina Mirosławiec                                                          Posiadacz nieruchomości

 

 

* niepotrzebne skreślić

Załączniki do pobrania

1 nr 267.pdf (PDF, 1.MB) 2014-08-25 08:10:44 232 razy
2 zał. 1.pdf (PDF, 62KB) 2013-07-12 12:25:22 226 razy
3 zał. 2.pdf (PDF, 63KB) 2013-07-12 12:25:22 208 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 12-07-2013 12:25:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 25-08-2014 08:10:44