Uchwała Nr XXXI/268/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie znaku promocyjnego Gminy i Miasta Mirosławiec oraz zasad jego używania

Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. z 2013 r poz. 2820

UCHWAŁA NR XXXI/268/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 czerwca 2013 r.


w sprawie znaku promocyjnego Gminy i Miasta Mirosławiec oraz zasad jego używania.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.1), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się znak promocyjny Gminy i Miasta Mirosławiec, zwany dalej logo.
2. Wzór logo wraz ze specyfikacją barw stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Logo stanowi własność Gminy i Miasta Mirosławiec i podlega ochronie prawnej.
4. Logo jest wykorzystywane w promocji, kreacji wizerunkowej i komunikacji Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 2. 1. Logo Gminy i Miasta Mirosławiec może być używane:
1) podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Gmina i Miasto Mirosławiec jest organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem,
2) podczas imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym, które są wspierane finansowo przez Gminę i Miasto Mirosławiec,
3) do sygnowania wydawnictw Gminy i Miasta Mirosławiec,
4) jako element dekoracyjny na materiałach promocyjnych, upominkach i pamiątkach związanych z Gminą i Miastem Mirosławiec,
5) w innych przypadkach, jeżeli jest to związane z promocją Gminy i Miasta Mirosławiec.
2. W przypadku znaku umieszczonego na stronach internetowych i w publikacjach elektronicznych, logo powinno być umieszczone jako aktywny link do strony internetowej www.miroslawiec.pl.
3. Logo może być używane wyłącznie w kształcie i barwach zgodnych z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dopuszcza się stosowanie logo w formie jednobarwnej, znaków wodnych lub tła.
5. Dopuszcza się stosowanie logo w formie dzieł artystycznych.
§ 3. 1. Prawo wykorzystywania logo bez ubiegania się o zgodę przysługuje: Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu, organom gminy, gminnym jednostkom organizacyjnym, gminnym osobom prawnym oraz jednostkowm pomocniczym.
2. Logo mogą używać również organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz związki wyznaniowe, a także osoby fizyczne i inne podmioty, do celów mających znaczenie dla promocji gminy.
3. Wykorzystanie logo przez podmioty wymienione w ust. 2 jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Burmistrza Mirosławca.
4. Korzystanie z logo jest nieodpłatne.
5. Zgodę na wykorzystanie logo udziela się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
6. Wniosek o którym mowa w § 3 ust. 5 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Burmistrz Mirosławca rozpatruje wnioski, o których mowa w ust. 5 w terminie 14 dni od daty złożenia i informuje zaiteresowany podmiot o decyzji.
8. Burmistrz Mirosławca może zakazać używania i rozpowszechniania logo lub cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 5, jeżeli jest używany niezgodnie z określonymi warunkami lub w sposób narażający dobre obyczaje, prestiż i interes Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu i innych symboli gminy. Konieczność opracowania logo, jako wyróżnika Gminy i Miasta Mirosławiec związana jest z walorami promocyjnymi, turystycznymi i stworzeniem systemu identyfikacji wizualnej jako niezwykle ważnego elementu komunikacji oferty z rynkiem zewnętrznym. Opracowanie i wprowadzenie logo, ma służyć promocji, budowaniu spójnego wizerunku oraz zwiększania świadomości społecznej w Polsce a także za granicą, budując w ten sposób turystyczny wizerunek. Przyczyni się także do rozszerzeniai możliwości rozwojowych Gminy i Miasta Mirosławiec  Również orzecznictwo sądowo – administracyjne przyznało jednostkom samorządu terytorialnego prawo posługiwania się własnym logo. Zgodnie ze stanowiskiem ministra właściwego do spraw administracji publicznej i cyfryzacji, nie podlega reżimowi opiniowania. Wzory symboli podlegają opiniowaniu wtedy, jeśli związane są z heraldyką i weksylologią miejscowej tradycji heraldycznej.                                   
Logo tymczasem jest wyłącznie identyfikującym znakiem graficznym.Niejesttworzone aniw oparciu o zasady sztuki heraldycznej ani weksylologii, a tym samym nie podlega ocenie przez Komisję Heraldyczną przy MAiC.
Wobec pozwyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

Załącznik Nr 1 do UchwałyNr XXXI/268/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 czerwca 2013 r.
 

 

Logo wraz ze specyfikacją barw 

Załącznik Nr 2 do UchwałyNr XXXI/268/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Wniosek do Burmistrza Mirosławca

o zgodę na wykorzystanie Logo Gminy i Miasta Mirosławiec

 

Wypełnia wnioskodawca

Nazwa wnioskodawcy występującego o zgodę na wykorzystanie Logo Gminy i Miasta Mirosławiec

 

REGON / NIP

 

Adres wnioskodawcy

 

Cel wykorzystania logo

 

Okres wykorzystywania logo

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt z Urzędem Gminy i Miasta w Mirosławcu

 

Telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej

 

Miejsce i data

 

Podpis wnioskodawcy

 

Wypełnia Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu

Data wpływu wniosku

 

Numer wniosku

 

Decyzja

 

Data wydania logo

 

Sposób  w jaki logo zostało wydane wnioskodawcy

Osobiście – nośnik danych

 

Poczta elektroniczna /Adres elektroniczny:

Podpis

 

 

Wniosek można złożyć osobiście lub pocztą na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu

ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

lub e-mailem, jako załącznik do listu: promocja@miroslawiec.pl

O podjętej decyzji wnioskodawca zostanie powiadomiony listownie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie: Logo Gminy i Miasta Mirosławiec zostanie przesłane w formie elektronicznej pod adres e-mail wskazany we wniosku, w przypadku braku adresu elektronicznego, należy zgłosić się do Urzędu pod w/w adres z własnym elektronicznym nośnikiem danych (płyta CD), umożliwiającym zapis elektroniczny logo.

Załączniki do pobrania

1 nr 268.pdf (PDF, 1.MB) 2014-08-25 08:11:10 305 razy
2 zał. 1.jpg (JPG, 15KB) 2013-07-12 12:28:50 209 razy
3 zał. 2.pdf (PDF, 63KB) 2013-07-12 12:28:50 235 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 12-07-2013 12:28:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 27-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 25-08-2014 08:11:10