Uchwała Nr XXXII/273/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Mirosławcu- stwierdzenie nieważności Uchwały przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z DNIA 18 WRZESNIA 2013 R.

 

UCHWAŁA NR XXXII/273/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Mirosławcu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Jednostka budżetowa, której nadaje się statut, nosi nazwę: Urząd Miejski w Mirosławcu, zwany dalej Urzędem.
§ 2. Urząd jest gminną jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej.
§ 3. 1. Siedzibą Urzędu jest Miasto Mirosławiec z budynkiem Urzędu mieszczącym się przy ul. Wolności 37.
2. Obszarem działania Urzędu jest Gmina i Miasto Mirosławiec.
3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Mirosławca, zwany dalej Burmistrzem.
§ 4. 1. Urząd działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Gminy Mirosławiec, uchwał Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz zarządzeń Burmistrza.
2. Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi w zakresie realizacji gminnych zadań publicznych oraz zadań z zakresu administracji rządowej określonych przepisami prawa a także porozumień zawartych z innymi jednostkami administracji publicznej.
§ 5. Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Urzędu oraz zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany w drodze zarządzenia Burmistrza.
§ 6. 1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Burmistrz.
3. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników określa Regulamin Pracy nadany w drodze zarządzenia Burmistrza.
4. Warunki i sposób wynagradzania pracowników Urzędu określa Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych nadany w drodze zarządzenia Burmistrza.
§ 6. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zawartych w ustawie o finansach publicznych.
§ 7. Traci moc uchwała Nr L/265/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Załączniki do pobrania

1 rozstrzygnięcie nadzorcze.pdf (PDF, 10KB) 2013-12-10 08:44:53 3 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-08-2013 08:43:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 29-08-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 10-12-2013 11:11:36