ZARZĄDZENIE NR 1 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

ZarządzenieNr 01/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 6 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 32 ust.1, art.34 ust. 1, art.35 i art. 37 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64 poz. 592 z 2003 r.), Uchwały Nr XXI/131/208 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi wlasność Gminy Miroslawiec, Uchwaly Nr XXXII/198/2008 Rady Miejskiej z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikatyod ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedazy nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Miroslawiec, w lokalnej prasie i sronie internetowej BIP przez okres 21 dni tj. do 27 stycznia 2009 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi  ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 01/2009
Burmistrza Mirosławca
z dnia 6  stycznia 2009 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Miroslawiec

I. 

1. Księga Wieczysta K.W.Nr 25406.

2. Dzialka nr 122/2 położona w Mirosławcu przy ul. Orlej 4/3.

3. Powierzchnia 1112 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 4 lokalach mieszkalnych, częściowo podpiwniczony, z poddaszem użytkowym.

5. Nieruchomość przeznaczona była w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - wlasność dla najemncy - bez przetargu.

8. Opis lokalu mieszkalnego nr 3 - Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, korytarza i werandy o pow. użytkowej 72,60 m². Do lokalu przynalezne jest pomieszczenie gospodarcze o pow. 22,14 m².

Udzial w częściach wspólnych i dzialce wynosi 311/1000.

Wartość lokalu - 51 110,0 zł

Dokumentacja - 439,20 zł ( z VAT).

Osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 1.pdf (PDF, 25KB) 2013-09-09 12:01:33 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 12:01:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 12:01:33