ZARZĄDZENIE NR 8 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 8/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 25 lutego 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art.11 ust.2 i 3, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pozytku publicznego i wolontariacie (Dz.U Nr 96 poz. 873 ze zm.) Burmistrz Mirosławca zarządza:

§ 1. 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1 do nieniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się referentowi ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarzadowymi i biurowości.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 8/2009
Burmistrza Mirosławca
z dnia 25 lutego 2009 r.

Nazwy zadań:

1. Organizacja zajęć sportowych w zakresie pilki nożnej na terenie Gminy i Miasta Miroslawiec

2. Organizacja zajęć sportowych -żeglarskich na terenie Gminy i Miasta  Mirosławiec

3. Dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich.

Rodzaj zadania:                            Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert:              30.03.2009 r.

Burmistrz Mirosławca
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2009 roku z zakresu:
UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem wlasnym Gminy i Miasta Mirosławiec, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn.zm.)

2) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207)

1. Nazwy zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadań:

1. Nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej oraz dofinansowanie trenera piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, w tym:

a) Podzadanie 1: zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej - 59 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)

b) Podzadanie 2: dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej - 6 000 zl (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

2. Nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowych -żeglarskich na terenie Gminy i MIasta Mirosławiec- 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100)

3. Nazwa zadania: Dofinansowanie zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich - 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zlotych 00/100).

2. Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3. 3. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) konkurs jest kierowany do podmiotów, które;

a) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

b) zamierzają realizować zadanie  adresowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec,

c) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,

d) posiadają doświadczenie niezbedne do realizacji zadania będącego przedmiotrm konkursu (udokumentować)

e) przedstawią zakres działań zlecającemu zadanie.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 10 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

b) zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Miroslawca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)

c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a oferentem.

6. Termin skladania ofert:

Oferty należy skladać osobiście lub za pośrednictwem poczty w:

Urzędzie Gminy i Miasta

ul. Wolności 37

78-650 Mirosławiec

w terminie do 30.03.2009 r.  do godz. 15:00.

a) oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana następująco:

- "Otwarty konkurs ofert na realizację zadan publicznych w 2009 r."

- nazwa i adres podmiotu

- numer i nazwa zadania.

b) oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie nie będą objete procedurą konkursową;

c) formularz oferty dostepny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec w pokoju nr 101 i na stronie internetowej www.miroslawiec.pl; dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel 067/ 259 61 41 - Katarzyna Fajger.

7. Wymagania formalne:

a) Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone wg wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207)

b) Oferty muszą być wypełnione w sposób czytelny oraz zawierać wszytskie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania. należy wpisać "nie dotyczy"

c) Oferty nalezy przedstawić z następującymi załącznikami:

- aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne poświadczenie o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego,

- sprawozdanie finansowe za ostatni rok,

- kopia statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem (w przypadku organizacji składających wniosek po raz pierwszy),

- oświadczenie o prowadzeniu księgowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 wrześbnia 1994 r. o rachunkowości ()Dz.U. z dnia 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.)

- dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający oferte - kompetencję, kwalifikacje kazdry,

- projekt harmonogramu realizacji zadania,

- oświadczenie o zobowiązaniu się oferenta do wyodrębnienia ewidencji księgowej i rachunku bankowego dla środków uzyskanych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.

8. Kryteria oceny oferty:

- prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objetej konkursem,

- merytoryczna wartość projektu, jego zgodność z informacją o warunkach realizacji zadania,

- koszty projektu, w tym wysokość wkładu wlasnego wnioskodawcy oraz udział innych źródeł finansowania,

- dokonania wnioskodawcy w przedstawionym temacie,

- dotychczasowa współpraca z samorządem.

9. Zasady przyznawania dotacji:

- dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uzyskana za najkorzystniejszą i wybrana w nieniejszym postępowaniu konkursowym,

- dotacja jest przyznana wyłącznie na realizację zadania wymienionego w ogłoszeniu

- wysokośc dotacji nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanym wniosku.

10. Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru ofert:

Złożone oferty zostaną zaopiniowane przez Komisję Oceniającą powołaną przez Burmistrza Mirosławca. Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Burmistrz Mirosławca po zaciągnięciu opini Komisji Oceniającej.

11. Otwarcie ofert przez Komisję Oceniającą nastąpi na posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 31.03.2009 r.

12. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 21 dni od dnia otwarcia ofert.

UWAGA! Oferty organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

13. Dotacje na wyżej wymienione cele w 2008 r. wynosiły:

- Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - 59 000 zł.

- Upowszechnianie sportów żeglarskich dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - 18 000 zl.

- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych - 11 000 zł.

- Biegi maratońskie - 1 000 zł.

- Dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej - 6 000 zł.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 8.pdf (PDF, 79KB) 2013-09-09 13:14:28 173 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 13:14:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 25-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 09-09-2013 13:14:28