ZARZĄDZENIE NR 50 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro oraz powołania Komisji Przetargowej i określenie jej zadań na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku, w roku szkolnym 2009/2010".

Zarządzenie Nr 50/09
Burmistrza Mirosławca

z dnia 3 sierpnia 2009 r.

w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro oraz powołania Komisji Przetargowej i określenie jej zadań na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku, w roku szkolnym 2009/2010".

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić w dniu 14.08.2009 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 14 000 euro na "Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta Mirosławiec do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Niemieńsku, w roku szkolnym 2009-2010" po wczesniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec, na stronie internetowej UGiM Mirosławiec (http://bip.miroslawiec.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (http;//portal.uzp.pl)

2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 14.08.2009 r. o godz. 10:50, a miejscem ich skladania jest pokój nr 1 (sekretariat) Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec.

3. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 10 zł brutto.

4. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:

- cena (koszt) - 100%.

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym skladzie osobowym:

1. Bogumiła Kargul - Podinspektor - Przewodniczący Komisji

2. Anna Cieplińska - Podinspektor - Sekretarz Komisji

3. Tadeusz Łosin - Podinspektor - Zastępca Przewodniczącego Komisji

4. Alicja Dybaczewska - Inspektor - Członek Komisji

5. Karolina Przybylska - Czlonek Komisji.

§ 3. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szzczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulami pracy Komisji Przetargowej w brzmieniu jak niżej:

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Dokumentację postepowania prowadzi Sekretarz Komisji.

3. W zakresie przygotowania postepowania Komisja Przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia,  przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia zamówienia.

4. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spełnianie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także wystepuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.

5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych głos decydujący ma Przewodniczacy Komisji.

§ 5. Wykonanie zarzadzenia powierza się podinspektorowi ds. kultury, sportu, turystyki i promocji UGiM Mirosławiec - Anna Cieplińska.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 50.pdf (PDF, 29KB) 2013-09-10 11:08:36 448 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 11:08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 03-08-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 11:08:36