ZARZĄDZENIE NR 55 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 17 września 2009 r. w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2010 r.

Zarządzenie Nr 55/2009
Burmistrza Mirosławca

z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2010 r.

Na podstawie § 1 ust.3 Uchwały Rady Miejskiej Nr X/72/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:

1. Prognozowane dochody według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

2. Wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrebnieniem:

1) wydatków bieżących, z tego:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

- dotacji,

- wydatków na obsługę długu publicznego,

2) wydatków majątkowych.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

4. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.

5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. Wysokość dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

7. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.

8. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania. koszty zarządzania w zakresie przewyzszającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8 ust.1 umowy zlecenia w sprawie zarzadzania mieszkaniowym zasobem Gminy.

9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.

§ 2. Do projektu planu finansowego nalezy dołączyć:

1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych finsnowanych z budżetu Gminy i Miasta z uwzględnieniem następujących danych:

- nazwa i lokalizacja inwestycji,

- planowane nakłady na dany rok budżetowy.

3. Informację o stanie mienia komunalnego w szczególności określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych obejmującej okres od 30 wrzesnia roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego.

§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury, spólki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 10) wraz z objasnieniami dla planowanych dochodów i wydatków ujetych w zestawieniach tabelarycznych.

§ 4. Do projektu budzetu na 2010 r. należy przyjąć następujące założenia:

- dochody w tytułu podatków i opłat lokalnych wzrost o 3,5% w stosunku do przewidywanego ich wykonania za 2009 r. ( bez zaległości z lat poprzednich), za wyjątkiem podatku rolnego i leśnego, w stosunku do których nalezy przyjąć ceny skupu 1 dt żyta oraz 1 m³ drewna, uchwalone na 2009 r.

- pozostałe dochody na poziomie faktycznego wykonania oraz w wysokościach wynikających z podpisanych umów,

- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od plac - wzrost o 3% w stosunku do planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2009r.

- wydatki pozapłacowe - wzrost o 1% w stosunku do planowanego wykonania 2009 r.

§ 5. Zobowiązuje pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakladu budżetowego, instytucji kultury oraz spółki do ujecia w projektach planów fianansowych niezbednych  wydatków pozapłacowych.

§ 6. Projekty planów finansowych wraz z objasnieniami należy zlożyć do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2009 r.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 55.pdf (PDF, 34KB) 2013-09-10 12:45:12 169 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 12:45:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 17-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 10-09-2013 12:45:12