Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz § 1 4 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załacznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom z 2012 r. poz. 1343 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmiany w planie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/227/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 poprzez:
1. przeniesienie punktu w brzmieniu: „ Informacja na temat realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013” z miesiąca wrzesień na miesiąc październik 2013 r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 3. uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z § 14 ust 1 Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom z 2012 r. poz. 1343 ze zm.) Rada działa zgodnie z uchwalonym planem pracy, natomiast ust 2 mówi, że w razie potrzeby Rada może dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.
Zgodnie z powyższym dokonuje się zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu poprzez przeniesienie punktu w brzmieniu: „ Informacja na temat realizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013” z miesiąca wrzesień na miesiąc październik 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 19-09-2013 09:13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 19-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 19-09-2013 09:13:45