Projekt uchwały w sprawie w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 14 października 2013 r.


w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 ),  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy i miasta Mirosławiec :
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,78 zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych:
- zabudowanych budynkami mieszkalnymi – 0,27 zł od 1 m2 powierzchni,
- w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,41 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/200/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

Uzasadnienie

W uchwale zrealizowano obowiązek nałożony na rady gmin w art. 5 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. opublikowanym w Monitorze Polskim  poz. 595, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r. w stosunku do I półrocza 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9 %).
Dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2013 przyjmując wzrost  
o 3,0 %  z wyjątkiem par. 1 ust. 1 pkt 1b i  pkt 2d gdzie przyjęto maksymalna stawkę podatkową ( wzrost stawki o 3 punkty procentowe spowodowałby przekroczenie maksymalnehj stawki podanej w obwieszczeniu Ministra Finansów z 2.08.2013 r.
Przy zastosowaniu wskazanego powyżej wskaźnika  nie przekroczono granicy górnych stawek kwotowych podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz.587).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 16-10-2013 14:06:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 16-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 16-10-2013 14:06:26