Projekt uchwały w sprawie opłaty miejscowej

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 14 października 2013 r.


w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 ),   art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:
1) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. 1. Opłata miejscowa wynosi 2,19 zł za każdy dzień pobytu.
2. Opłatę miejscową :
1) od dzieci i uczącej się młodzieży pobiera się w wysokości 0,46 zł za każdy dzień pobytu ,
2) od emerytów i rencistów w wysokości 1,14 zł za każdy dzień pobytu.
§ 3. 1. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec.
2. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym :
1) osobom fizycznym:
a) Wanda i Tadeusz Niedźwiedź
b) Wioletta i Dariusz Woźniak
c) Alicja i Marian Woźniak
d) Cecylia i Marian Wilk
e) Ryszard Ciepielewski
f) Irena Protić
g) Jolanta Szulc
h) Grażyna Kugiel
2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej:
a) Philips Lighting Poland z siedzibą w Pile
b) Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych z siedzibą w Mirosławiu Ujskim
c) Klub Żeglarski Kliwer z siedzibą w Pile.
§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej ustala się w wysokości 25 % zainkasowanej i odprowadzonej opłaty.
§ 5. 1. Inkasenci o których mowa w § 3 pkt 2, mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania) , które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec pokój nr 102.
2. Opłata miejscowa pobrana przez inkasentów, płatna jest w SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na rachunek bankowy Urzędu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 do 10 każdego miesiąca po miesiącu, w którym zainkasowano opłatę. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.
3. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie się z zainkasowanej kwoty.
4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 2, naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII/203/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

Uzasadnienie

W uchwale zrealizowano obowiązek nałożony na rady gmin w art. 19 pkt. 1 lit b) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty miejscowej. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013 r. opublikowanym
w Monitorze Polskim poz. 595, wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2013 r.
w stosunku do I półrocza 2012 r. wyniósł 100,9 (wzrost cen o 0,9 %).
Dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w roku 2013 przyjmując wzrost
o 3,0 % z wyjątkiem par. 2 ust.1 gdzie przyjęto maksymalna stawkę podatkową  (wzrost stawki o 3 punkty procentowe  spowodowałby przekroczenie maksymalnej stawki podanej w obwieszczeniu Ministra Finansów z 2.08.2013 r.
Przy zastosowaniu powyższych wskaźników nie przekroczono granicy górnej dziennej stawki kwotowej tj. 2,19 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. poz.587).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 16-10-2013 14:33:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 16-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 16-10-2013 14:33:37