ZARZĄDZENIE NR 7 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 7/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 1 lutego 2006 r.

w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457) oraz art. 11 ust 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203) Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec zarządza;

§ 1. 1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania sportu i kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

2. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w ust.1 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. oświaty, współpracy z organizacjami pozarządowymi i biurowości.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 7/2006
Burmistrza Mirosławca
z dnia 1  lutego 2006 r.

Na podstawie art. 11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Mirosławiec
ogłasza otwarty konkurs o dotację na realizację zadań publicznych w 2006 r. w zakresie:

I. RODZAJ ZADANIA: "UPOWSZECHNIANIE SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ".

Zadanie Nr 1.

Upowszechnianie kultury fizycznej w dyscyplinie sportu pilka nożna na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

a) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. - 59 000 zł.

b) termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2006 r.

c) warunki realizacji zadania:

- miejsce realizacji zadania - teren Gminy i Miasta Mirosławiec

- uczestnicy - dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec

- dysponowanie odpowiednią bazą sportową i sprzętową na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

- dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania

- przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie

d) wysokość przekazanej dotacji w 2005 r. - 34 000 zł.

Zadanie Nr 2.

Dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej.

a) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. - 6 000 zł.

b) termin realizacji zadania:  marzec - grudzueń 2006 r.

c) warunki realizacji zadania:

- miejsce realizacji zadania - teren Gminy i Miasta Mirosławiec

- przedstawienie planu zadań do realizacji.

Zadanie Nr 3.

Upowszechnianie i organizacja zajęć sportowych - żeglarskich.

a) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. - 15 000 zł.

b) termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2006 r.

c) warunki realizacji zadania:

- - miejsce realizacji zadania - teren Gminy i Miasta Mirosławiec

- uczestnicy - dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec

- dysponowanie odpowiednią bazą sportową i sprzętową na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

- dysponowanie odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania

- przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie

Zadanie Nr 4.

Upowszechnianie i organizacja zajęć sportowych w zakresie biegów maratońskich.

a) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. - 1 000 zł.

b) termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2006 r.

c) warunki realizacji zadania:

- uczestnicy - dzieci, młodzież i dorośli z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec

- dysponowanie odpowiednią bazą sportową i sprzętową na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

II. RODZAJ ZADANIA: "DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Zadanie Nr 1.

Pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych.

a) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2006 r. - 11 000 zł.

b) termin realizacji zadania: marzec - grudzień 2006 r.

c) warunki realizacji zadania:

- miejsce realizacji zadania - teren Gminy i Miasta Mirosławiec

- uczestnicy - dzieci, młodzież i dorośłi z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec

- dysponowanie odpowiednią bazą lokalową

- przedstawienie zakresu działań zlecającemu zadanie.

III. INFORMACJA O KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2006 r.

1. Konkurs adresowany jest do prowadzących działalność pożytku publicznego:

- organizacji pozarządowych,

- podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzielenim dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

3. Wymagania formalne:

a) Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie oferty sporządzone według wzoru zawartego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207).

b) Oferty muszą być wypełnione w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać - "nie dotyczy".

c) Ofertę należy przedstawić z następującymi załącznikami:

- aktualny odpis z rejestru sądowego (ważny do trzech miesięcy od daty wystawienia) lub aktualne poświadczenie o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego,

- sprawozdanie finansowe za ostani rok,

- kopia statutu potwierdzona za zgodność z oryginałem (w przypadku organizacji składających wniosek po raz pierwszy),

- projekt harmonogramu realizacji zadania,

- oświadczenie o zobowiazaniu się oferenta do wyodrębnienia ewidencji księgowej i rachunku bankowego dla środków uzyskanych z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec,

d) Kryteria oceny oferty:

- prowadzenie dzialalności statutowej w dziedzinie objetej konkursem,

- merytoryczna wartość projektu, jego zgodność z informacją o warunkach realizacji zadania,

- koszty projektu, w tym wysokość wkładu wlasnego wnioskodawcy oraz udział innych źródel finansowania,

- dokonania wnioskodawcy w przedstawionym temacie,

- dotychczasowa współpraca z samorządem.

e) Zasady przyznawania dotacji:

- dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,

- dotacja jest przyznana wyłącznie na realizację zadania wymienionego w ogłoszeniu,

- wysokość dotacji nie musi odpowiadać kwocie wymienionej w zaakceptowanym wniosku,

- szczegółowe warunki realizacji i finansowania określi umowa zawarta między Gminą i Miastem Mirosławiec a wybranym podmiotem.

f) Termin składania ofert:

- oferty należy skladać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 2 marca 2006 r. do godz. 15:00.

- oferty należy składać w zamkniętej kopercie; koperta powinna być opisana następująco: "Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2006 r.", nazwa i adres podmiotu, numer i nazwa zadania,

- oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową,

- formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta Mirosławiec w pokoju nr 101 i na stronie interetowej www.miroslawiec.pl; dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 067 259 50 42 wew. 31 Piotr Czech, Jolanta Białas.

g) Warunki realizacji zadania:

- dot. zadania określonego w pkt 1 - realizacja zadania musi odbywać się na obiekcie sportowym znajdującym się na terenie miasta Mirosawiec,

- dot. zadania określonego w pkt I.2 - realizacja zadania musi odbywać się na terenie miasta Mirosławiec.

h) Tryb stosowany przy dokonywaniu wyboru oferty:

Zlożone oferty sprawdza pod wzgledem formalnym Podinspektor Piotr Czech, Inspektor Jolanta Białas (pok. 101). Wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria i jej zatwierdzenia dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta.

Rozpatrzenie ofert nastąpi nie później niż do 8 marca 2006 r.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 7.pdf (PDF, 10KB) 2013-10-21 12:52:46 159 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 12:52:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 01-02-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 21-10-2013 12:52:46