ZARZĄDZENIE NR 44 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zborników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zarządzenie Nr 44
Burmistrza Mirosławca

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu  określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości, jest zobowiązany:

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierający dane określone w art. 8 ust.1, 1a i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i potwierdzający spęłnienie wymagań zawartych w niniejszym zarządzeniu oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki;

2) posiadać prowao do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w miejsce postojowe dla posiadanych pojazdów;

3) dysponować sprawnymi yechnicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania i transportu odpadów, których kontrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie ładunku;

4) prowadzić dzialalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sannitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania uslug, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu trzystości i porządku w gminach, zgodnie z "Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mirosławiec" oraz zgodnie z wymaganiami określonymi określonymi w niniejszym zarządzeniu;

5) zapewnić wlaścicielom nieruchomości zakup lub dzierżawę odpowiednich pojemników do zbiórki odpadów komunalnych;

6) wyposażyć właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiebirca posiada podpisaną umowę na odbieranie odpadów komunalnych w odpowiednie urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

7) posiąść sprzęt informatyczny wraz z opraogramowaniem do gromadzenia danych o świadczonych uslugach, pozwalającym na prowadzenie od 13 października 2006 r. ewidencji przekazanych mu odpadów zebranych  selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji i naliczenie zniżek;

8) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji pojemników;

9) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów;

10) przedłożyć umowę lub pisemne zapewnieie stwierdzające gotowość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spełniajacego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z póxn. zm.);

11) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny, w tym odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektycznego i elektronicznego i odpadów z remontów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

12) oznakować w sposób trwaly i widoczny w nazwę firmy  tabor samochodowy i specjalistyczny;

13) zapewnić gotowość zawarcia umowy odbioru  odpadów komunalnych z wlaścicielem każdje nieruchomości polożonej na obszarze wykonywanej działalności;

14) zapewnić gotowość takiej  organizacji świadczonych uslug , aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte zostały rozsypane odpady;

15) dostarczyć w terminie do 13 października 2006 r. szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, która po weryfikacji będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez Radę Gminy uchwaly w sprawie górnych stawek opłat.

§ 1. 2. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na świadczenie uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mirosławiec:

1) przyjmuje do ścisłego przestrzegania  przepisy prawa miejscowego, stanowionego przez Radę Miejską Mirosławiec a w szczególności dotyczące utrzymania czystosci i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwie  domowym odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów budownalych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

2) wykonanie usługi musi potwierdzać pisemnie wystawiając zleceniodawcy dokument, który winien zawierać co najmniej imię i nazwisko lub nazwę, adres właściciela oraz adres nieruchomości, z której dokonano odbioru, ilość odebranych odpadów  komunalnych oraz datę wykonanej usługi;

3) zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem  oraz zobowiązany jest do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przekazywać Wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiacu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu  lub wygasły; wykaz musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości, adres nieruchomości, datę zawarcia lub rozwiązanie umowy;

4) zobowiązany jest do składania  ( do końca pierwszego kwartalu za poprzedni rok kalendarzowy ) Burmistrzowi informacji dotyczącej:

a) masy poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Mirosławiec,

b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie skladowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegajacy się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystośi ciekłych jest zobowiązany;

1) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, zawierajacy dane określone w art. 8 ust.1, 1a i 2a ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszym zarządzeniu oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosków i załączników wg obowiązującej stawki;

2) posiadać prowo do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w miejsce postojowe dla posiadanych pojazdów;

3) posiadac pojazd asenizacyjny spełniający wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2006 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193 poz. 1617);

4) zapewnić gotowość zawarcia umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych z wlaścicielem każdej nieruchomości położonej na obszarze Gminy Mirosławiec;

5) oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy tabor samochodowy i specjalistyczny;

6) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystosci i porządku na terenie Gminy Mirosławiec oraz z godnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zarządzeniu;

7) przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzajace gotowość odbioru nieczystości cieklych przez stację zlewną.

§ 2. 2. Przedsiębiorca, który uzyskałzezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystaości ciekłych na terenie Gminy Mirosławiec:

1) przyjmuje do ścisłego przestrzegania przepisy prawa miejscowego, stanowionego przez Radę Miasta Mirosławiec, a w szczególności dotyczące utrzymania czystości i porządku w gminie, gospodarki odpadami, ochrony środowiska itp.;

2) zobowiązany jest do prowadzenia eweidencji umów na świadczenie uslug objetych  zezwoleniem oraz zobowiązany jest do 15 dnia po upływie każdego miesiąca przekazywać Burmistrzowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarl umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływwych i transportu nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu  lub wygasły; wykaz musi zawierać: imię i nazwisko lub nazwę  oraz adres właścicieli nieruchomości, adres nieruchomości, datę  zawarcia lub rozwiązania umowy;

3) wykonanie usługi musi potwierdzac pisemnie wystawiając zleceniodawcy dakument, który winien zawierać co najmniej imię i nazwiko lub nazwę, adres wlaściciela oraz adres nieruchomości z ktorej dokonano  odbioru, ilość odebranych nieczystosci ciekłych oraz datę wykonanej usługi;

4) zobowiązany jest doskładania ( do końca I kwartału za poprzedni rok kalendarzowy) Burmistrzowi informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych pochodzących z opróżnienia zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Mirosławiec.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzieniku Urzedowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 44.pdf (PDF, 68KB) 2013-10-22 13:02:17 193 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 22-10-2013 13:02:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 22-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 22-10-2013 13:02:17