ZARZĄDZENIE NR 62 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 18 września 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

Zarządzenie Nr 62/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 18 września 2006 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8  marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz, 1591 ze zm.), art. 34 ust.1, art.35 i art. 37 ust.2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592), Uchwały Nr XXXI/158/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania oraz użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przez okre 21 dni tj. do 9 października 2006 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 62/2006
Burmistrza Mirosławca
z dnia 18 września 2006 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Mirosławiec

I. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr - brak.

2. Działka nr 187/23 położona w Łowiczu Wałeckim.

3. Powierzchnia 1220 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 145,70 m², pow. zabudowy 165 m² i kubaturze 840 m³.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec przeznaczone były na cele zagrodowe.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg.

7. Cena wywoławcza - 6 100 zł., słownie: szcześć tysięcy sto zł 00 gr. ( Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% VAT)

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr - brak.

2. Działka nr 114/1 położona w Łowiczu Wałeckim.

3. Powierzchnia 284 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec przeznaczone były na cele zabudowy zagrodowej.

6. Forma sprzedaży - własność -  bez przetargu - działak uzupełniająca na rzecz właściciela dzialaki nr 3/7.

7. Wartość nieruchomości - 869 zł + VAT

Dokumentacja - 231,80 zł z VAT.

III. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr - 13920

2. Działka nr 174 położona w Miroslawcu przy ul. Wolności 22.

3. Powierzchnia 476 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o 45 lokalach mieszkalnych, podpiwniczony, bez poddasza użytkowego.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec przeznaczone były na cele mieszkaniowe.

6. Nieruchomość zabudowana.

7. Forma sprzedaży - własność dla najemcy - bez przetargu.

8. Opis lokalu mieszkalnego nr 18 - Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze , skladający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o pow. uzytkowej 42,27 m².

Udział w częściach wspólnych i działce wynosi 240/10 000.

Wartość lokalu - 21 600 zł.

Dokumentacja - 439,20 zł (z VAT).

Osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie mogą skladać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od dnai wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 62.pdf (PDF, 33KB) 2013-10-23 09:43:24 161 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 09:43:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 18-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 09:43:24