ZARZĄDZENIE NR 63 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 września 2006 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i określenia jej zadań na "Prowadzenie obsługi rachunków bankowych na okres 3 lat dla Gminy i Miasta Mirosławiec i jej jednostek organizacyjnych oraz samorządowej instytucji kultury".

Zarządzenie Nr 63/06
Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 września 2006 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz powołania komisji przetargowej i okreslenie jej zadań na "Prowadzenie obsługi rachunków bankowych na okres 3  lat dla Gminy i Miasta Mirosławiec i jej jednostek organizacyjnych oraz samorzadowej instytucji kultury"

Na podstawie art. 19 ust.1, art.20 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r.  Nr 19 poz. 177 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić w dniu 27 września 2006 r. o godz. 11:00 w budynku Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przetarg nieograniczony na "Prowadzenie obsługi rachunków bankowych na okres 3 lat dla Gminy i Miasta Mirosławiec i jej jednostek organizacyjnych oraz samorzadowej instytucji kultury" po wcześniejszym ogłoszeniu informacji o przetargu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Miroslawiec oraz na stronie internetowej UGiM Mirosławiec (www.miroslawiec.pl) oraz portalu UZP.

2. Ustalić, że termin składania ofert upływa dnia 27 września 2006 r. o godz. 10:50, a miejscem ich składania jest sekretariat Urzedu Gminy i Miasta Mirosławiec.3. Ustalić, że opłata za specyfikację istotnych warunków zamówienia wynosi 10 zł brutto.

4. Ustalić, że kryterium dokonywania oceny ofert jest:       

Lp

Kryterium

Waga

1

oprocentowanie rachunków bankowych według WIBID 1 M - zmienne

40%

2

oprocentowanie lokat overnight według WIBID 1 M - zmienne

10%

3

opłata za 1 przelew wysyłany drogą elektroniczną poza bank

30%

4

oprocentowanie lokat 1 miesięcznych według WIBID 1 M - zmienne

5%

5

oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym wedlug WIBOR 1 M powiekszone o marże banku - zmienne

15%

 

SUMA

100%

§ 2. Powołać Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego, o którym mowa w § 1, w następującym składzie osobowym:

1. Tadeusz Łosin -  Inspektor - Przewodniczący Komisji

2. Dariusz Malinowski - Podinspektor - Sekretarz Komisji

3. Bogumiła Kargul - Podinspektor - Zastępca Przewodniczącego Komisji

4. Boguslawa Skrzypczyk - Inspektor - Członek Komisji

5. Aleksander Matusiak - Inspektor - Członek Komisji

§ 3. Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udzialu w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zbadanie i ocena ofert oraz propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej.

§ 4. Nadaje się regulamin pracy Komisji Przetargowej w brzmieniu jak niżej:

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczacy Komisji.

2. Dokumentację postępowania prowadzi Sekretarz Komisji.

3. W zakresie przygotowania postępowania Komisja Przetargowa proponuje wybór trybu udzielenia zamówienia, przygotowuję specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia zamówienia.

4. W zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Komisja w szczególności udziela wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonuje otwarcia ofert, ocenia spelnianie warunków stawianych wykonawcom, przedstawia kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystnieszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania.

5. Komisja podejmuje kolegialnie swoje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, a w przypadkach spornych glos decydujący ma Przewodniczący Komisji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Podinspektorowi ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej mgr inż. Dariuszowi Malinowskiemu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 63.pdf (PDF, 33KB) 2013-10-23 09:47:55 155 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 09:47:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 19-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 09:47:55