ZARZĄDZENIE NR 66 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 19 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

Zarządzenie Nr 66/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 19 października 2006 r.

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiacych mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3  ustawy z dnia 8  marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz, 1591 ze zm.), art. 34 ust.1, art.35 i art. 37 ust.2 pkt 6  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o ksztaltowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003 r. Nr 64 poz. 592), Uchwały Nr XXXI/158/2005 Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania oraz użyczenia nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec przez okre 21 dni tj. do 8 listopada 2006 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki gruntami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 66/2006
Burmistrza Mirosławca
z dnia 19 października 2006 r.

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy na terenie miasta i gminy Mirosławiec

I. 

1. Księga Wieczysta K.W. Nr 13905.

2. Działka nr 48 położona w Mirośławcu przy ul. Jastrzębiej.

3. Powierzchnia 743 m².

4. Nieruchomość niezabudowana.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele mieszkaniowe.

6. Forma sprzedaży - własność - przetarg.

7. Cena wywoławcza - 11 000 zł., słownie: jedenaście tysięcy zł., 00 gr. ( Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% VAT)

8. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

II. 

1. Ksiega Wieczysta K.W. Nr 10414.

2. Działka nr 215/4 położona w Mirośławcu przy ul. Wolności.

3. Powierzchnia 172 m².

4. Nieruchomość zabudowana budynkiem wolnostajacym, parterowym bez poddasza użytkowego, o pow. zabudowy 56 m², pow. użytkowa 46,60 m² i kubaturze 223 m³, wybudowany w 2001 r.

5. Nieruchomość w dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławiec przeznaczona była na cele usługowo-handlowe.

6. Forma sprzedaży - wlasność - przetarg.

7. Cena wywoławcza - 44 300 zł., słownie: czterdzieści tysięcy trzysta zł. 00 gr.

Wartość gruntu - 4 520 zł.

Wartość nakladów budowlanych - 39 780 zł.

(Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% VAT)

8. W przypadku wygrania przetargu przez inną osobę niż właściciel nakładów budowlanych wartość nakładów zostanie zwrócona właścicielowi.

9. Cena uzyskana na przetargu płatna w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

Osobom fizycznym i prawnym, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wymienionych w wykazie  mogą składać wnioski w terminie nie krótszym niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 66.pdf (PDF, 30KB) 2013-10-23 10:17:08 158 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 10:17:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 19-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 10:17:08