ZARZĄDZENIE NR 69 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania Gminy Mirosławiec.

Zarządzenie Nr 69/2006
Burmistrza Mirosławca

z dnia 2 listopada 2006 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania gminy Mirosławiec

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 ze zm.) oraz § 3 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin ( Dz.U. Nr 96 poz. 850) oraz zgodnie z planem Starostwa Powiatowego w Wałczu dotyczącym przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania w dniach 7-9 grudnia 2006 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W dniach od 7 do 9 grudnia 2006 r. w ramach treningu powiatowego systemu wykrywania i alarmowania zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania gminy Mirosławiec

§ 2. W związku z zarządzeniem treningu SWA zobowiązuje uczestników ćwiczenia do zapanania się z planem przygotowania i przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania gminy Mirosławiec stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia i do realizacji ustalonych w planie zadań.

§ 3. W treningu wezmą udział jednostki organizacyjne Systemu Wykrywania i Alarmowania powołane Zarządzeniem Nr 4/OC/99 Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 20 grudnia 1999 r. w sprawie jednostek organizacyjnych Systemu Wykrywania i Alarmowania obrony cywilnej na obszarze Miasta i Gminy Mirosławiec.

§ 4. Za wykonanie zarządzenia czyni się odpowiedzialnym Sekretarza Gminy Mirosławiec i Inspektora Urzędu Gminy i MIasta w Mirosławcu ds. zarządzania kryzysowego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 69/2006
Burmistrza Mirosławca
z dnia 2  listopada 2006 r.

PLAN  przygotowania i przeprowadzenia treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania Gminy Mirosławiec w dniach 7-9.12.2006 r.

I. TEMAT TRENINGU:

Działanie Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Mirosławiec w warunkach wystąpienia skażeń promieniotwórczych, chemicznych i biologicznych oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń powstałych po uderzeniach bronią masowego rażenia (BMR) lub w wyniku zdarzeń typu ROTA.

II. CEL TRENINGU:

- doskonalenie stanów osobowych Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Mirosławiec w prowadzeniu obserwacji, wykrywania i rozpoznawania skażeń promieniotwórczych, chcemicznych i zakażeń biologicznych oraz pobieranie prób skazonych materiałów;

- doskonalenie stanów osobowych Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Mirosławiec w zakresie zbierania i wymiany informacji o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, skazeniami i zakażeniami oraz w sprawnym i skutecznym ostrzeganiu i alarmowaniu ludności;

- doskonalenie stanów osobowych Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Mirosławiec w zakresie oceny i analizy oraz gromadzenia i przekazywania informacji o uderzeniach, awariach i katastrofach, skażeniach i zakażeniach oraz w prowadzeniu oceny i analizy powstałych sytuacji a także wypracowania trafnych wniosków i propozycji Szefowi OC Gminy Mirosławiec warunkujacych skuteczność prowadzonych akcji ratunkowych i likwidacji skutków uderzeń, skażeń i zakażeń.

III. W TRENINGACH BIORĄ UDZIAŁ WSZYSTKIE SEKCJE DRUŻYNY WYKRYWANIA I ALARMOWANIA GMINY MIROSŁAWIEC ORAZ PUNKTY ALARMOWANIA LUDNOŚCI WCHODZĄCEJ W SKŁAD GMINNEGO SYSTEMU WYKRYWANIA I ALARMOWANIA:

1. W okresie od godz. 15:30 do 19:30 dnia 7.12.2006 r. (czwartek) biorą udział:                                          

   - Sekcja Łączności i Alarmowania Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Mirosławiec,                       

  - obsady sołeckich i zakładowych Punktów Alarmowania Ludności utworzonych na terenie Gminy Mirosławiec.

2. W okresie od godz. 9:00 do 13:00 dnia 9.12.2006 r. (sobota) udział biorą:                                                              

  - Sekcja Obserwacji i Analiz ze składu Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Mirosławiec,                        

     - Sekcja Rozpoznania ze składu Drużyny Wykrywania i Alarmowania Gminy Mirosławiec.

IV. PRZEBIEG TRENINGU:

1. Etap przygotowawczy : 02.11.2006 r. do 05.12.2006 r.                                                           

Opracowanie dokumenatacji planistycznej, przygotowanie do rozwinięcia jednostek organizacyjnych (formacji) Gminnego Sysyemu Wykrywania i Alalrmowania oraz stworzenie warunków organizacynych do sprawnego przebiegu treningu.

Lp

Termin realizacji

Realizowane zamierzenia (zadania)

Kto uczestniczy (realizuje)

Kto odpowiada za realizację

Uwagi

1

do 15.11.2006 r.

Opracowanie zarządzenia Szefa OC, wytycznych oraz planów przygotowania i przeprowadzenia treningu w gminie na podstawie planu powiatowego i przeslanie do Komendanta Drużyny Wykrywania i Alarmowania, solectw i zakładów pracy.

Inspektor ds. Zarządzania kryzysowego

Sekretarz Gminy Mirosławiec

 

 

2

do 15.11.2006 r.

Aktualizacja planu rozwinięcia SWA, planów działalnia Drużyny Wykrywania i Alarmowania, uaktualnienie przydziałów organizacyjnych.

Komendant drużyny

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

 

 

3

do 15.11.2006 r.

Wysłanie kart powołania do udziału w treningu do członków Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

Komendant drużyny

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

 

 

4

do 19.11.2006 r.

Opracowanie planu szkolenia konspektów do przeprowadzenia ćwiczeń.

Komendant drużyny

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

 

 

5

do 05.12.2006 r.

Przygotowania pomieszczeń Urzedu Gminy do pracy, skompletowanie dokumentów, sprawdzenie sprzętu łączności i alarmowania Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

Inspektor ds.Zarządzania kryzysowego

Sekretarz Gminy Mirosławiec

 

 

2. Etap I: od godz. 15:30 do 19:30 - 07.12.2006 r. (czwartek).                                                                   

   Zbieranie (prowadzenie nasluchu) sygnałów ostrzegania o uderzeniach z powietrza oraz sprawne ich przekazywanie do podstawowych ogniw ostrzegania i alarmowania ludności.

Lp

Termin realizacji

Realizowane zamierzenia (zadania)

Kto uczestniczy (realizuje)

Kto odpowiada za realizację

Uwagi

1


od 15:30        do 16:00

Przyjęcie powołanych na trening stanów osobowych Drużyny Wykrywania i Alarmowania, sprawdzenia stawiennictwa, uaktualnienie danych personalnych, przygotowanie miejsc pracy, posatwienie zadań, przygotowanie dokumentacji.

Komendant drużyny

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

 

 

2

od 15:45         do 16:30

Nawiązanie łączności telefonicznej i radiotelefonicznej w relacji        15:45 - 16:00 PWA Mirosławiec - POADA Wałcz                        15:45 - 16:00 PWA Mirosławiec - PAL soł.i z.p., przejście na dyżurowanie w systemieni operacyjnym.

Sekcja Łączności i Alarmowania DrWA

Komendant drużyny

 

 

3

od 16:00            do 19:00

Przeprowadzenie stałego nasluchu przy środkach łączności telefonicznej w sieci ostrzegania Gminy Mirosławiec oraz utrzymywanie łączności w sieciach meldowania i alarmowania do poszczególnych ogniw systemu.

Sekcja Łączności i Alarmowania DrWA

Komendant drużyny, Inspektor ds. zarządzania lryzysowego

 

 

4

od 16:00          do 19:00

Trening wewnetrzny w zakresie powszechnego ostrzegania i alarmowania, bez ogłaszania alarmu - przekazywanie sygnałów do PAL solectw i zakładów pracy w relacji POADA - PWA - PAL, szkolenie doskonalące stanów Sekcji Łączności i Alarmowania DrWA w zakresie realizacji zadań przez osoby funkcyjne na poszczególnych stanowiskach pracy.

Komendant drużyny

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

 

 

5

od 19:00         do 19:30

Zakończenie I etapu treningu, omówienie działalni czlonków DrWA i wskazanie zagadnień wymagających dalszego doskonalenia, rozliczenie z wydanego sprzętu.

Komendant drużyny

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

 

 

3. Etap II: od godz. 9:00 do 13:00 09.12.2006 r. (sobota).                                                                    

      Wykrywanie uderzeń bronią masowego rażenia i zdarzeń typu ROTA.  Prowadzenie powietrznego i naziemnego rozpoznania skażeń. Prognozowanie sytuacji skażeń po uderzeniach bronią masowego rażenia i zdarzeniach typu ROTA. Alarmowanie i ostrzeganie ludności o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, skażeniami promieniotwórczymi.

Lp

Termin realizacji

Realizowane zamierzenia (zadania)

Kto uczestniczy (realizuje)

Kto odpowiada za realizację

Uwagi

1

od 9:00 do 9:30

Przyjęcie powołanych na trening stanów osobowych Drużyny Wykrywania i Alarmowania, sprawdzenie stawiennictwa, uaktualnienie danych personalnych, zakres obowiazków (zadań) na zajmowanych stanowiskach.

Komendant drużyny

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

 

 

2

od 9:30 do 12:30

Szkolenie doskonalajace stanów osobowych DrWA n.t. "Dzialanie Drużyny Wykrywania i Alarmowania podczas wykrywania uderzeń BMR i zdarzeń typu ROTA", prowadzenie rozpoznania skażeń, sporzadzanie i przekazywanie meldunków.

Komendant drużyny

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

 

 

3

od 12:30           do 13:00

Zakończenie II etapu treningu, skompletowanie opracowanej w toku treningu dokumentacji, omówienie realizacji poszczególnych zadań, ocena dzialalnia członków formacji, wskazanie zagadnień wymagających dalszego doskonalenia, rozliczenie z wydanego sprzętu.

Komendant drużyny

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego

 

 

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Po zakończeniu treningu, w terminie do 20 grudnia 2006 r. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec sporządzi sprawozdanie z realizacji zadań z treningu wg obowiazującego wzoru i przekaże jego kopię do Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Załączniki do pobrania

1 zarzadzenie 69.pdf (PDF, 1.MB) 2013-10-23 10:38:49 166 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 10:38:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak 02-11-2006
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Pilarska 23-10-2013 10:38:49