Uchwała Nr XXXIV/288/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Wojewóztwa Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. z 2013, poz. 3617

 

Uchwała Nr XXXIV/288/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 ), art. 19 pkt 1  lit. a) i pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232 poz.1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu: 

1) określa wysokość stawek opłaty targowej, 

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej, 

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. 1. Ustala się następujące dzienne stawki opłaty targowej, pobieranej od osób fizycznych, od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowisku miejskim przy ul Spokojnej w Mirosławcu oraz na terenie miejscowości Bronikowo, Hanki, Hanki Kolonia, Drzewoszewo, Jabłonowo, Jabłonkowo,Jadwiżyn, Łowicz Wałecki, Mirosławiec Górny, Orle, Piecnik, Próchnowo, Toporzyk, Sadowo, Setnica : 

1) sprzedaż z ręki , kosza, torby - 5,00 zł; 

2) sprzedaż z i przed samochodami osobowymi, innymi pojazdami samochodowymi, przyczepami, naczepami (za samochód, przyczepę, naczepę ) - 31,00 zł; 

3) sprzedaż ze stołu - 18,00 zł, 

4) w przypadku sprzedaży pozostałej - 26,00 zł. 

2. Stwierdzono nieważność Uchwałą Nr XXV.188.K.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2013 r.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą. 

§ 4. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć dziennie 764,62 zł. 

§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. 

§ 6. 1. Do poboru opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu wyznacza się Grażynę Czajkę zwaną dalej „inkasentem”. 

2. Stwierdzono nieważność Uchwałą Nr XXV.188.K.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2013 r.

3. Inkasent wyznaczony do poboru opłaty targowej , ma obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania), które zostaną mu wydane w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec. 

4. Opłata targowa pobrana przez inkasenta, płatna jest w SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 do końca danego miesiąca, w którym zainkasowano opłatę. Osoby te przedkładają w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy. 

5. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło rozliczenie się z zainkasowanej kwoty. 

6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 4  , naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso. 

7. Stwierdzono nieważność Uchwałą Nr XXV.188.K.2013 Kolegium Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2013 r.

8. Stwierdzono nieważność Uchwałą Nr XXV.188.K.2013 Kolegium Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 listopada 2013 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIII/202/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty targowej. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i ma zastosowanie od 1  stycznia 2014 roku. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 nr 288.pdf (PDF, 67KB) 2014-08-11 15:05:10 207 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-10-2013 10:06:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 15:05:10