Uchwała Nr XXXIV/289/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie opłaty miejscowej

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. z 2013 r. poz. 3618

 

Uchwała Nr XXXIV/289/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8, art.40, ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 ), art. 19 pkt 1  lit. b), pkt 2  i 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613; Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu: 

1) określa wysokość stawki opłaty miejscowej, 

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej, 

3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. 1. Opłata miejscowa wynosi 2,19 zł za każdy dzień pobytu. 

2. Opłatę miejscową : 

1) od dzieci i uczącej się młodzieży pobiera się w wysokości 0,46 zł za każdy dzień pobytu , 

2) od emerytów i rencistów w wysokości 1,14 zł za każdy dzień pobytu. 

§ 3. 1. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Łowicz Wałecki, Drzewoszewo, Orle, Piecnik i Mirosławiec. 

2. Pobór opłaty miejscowej powierza się niżej wymienionym : 

1) osobom fizycznym: 

a) Wanda i Tadeusz Niedźwiedź 

b) Wioletta i Dariusz Woźniak 

c) Alicja i Marian Woźniak 

d) Cecylia i Marian Wilk 

e) Ryszard Ciepielewski 

f) Irena Protić 

g) Jolanta Szulc 

h) Grażyna Kugiel 

2) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej: 

a) Philips Lighting Poland z siedzibą w Pile 

b) Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych z siedzibą w Mirosławiu Ujskim 

c) Klub Żeglarski Kliwer z siedzibą w Pile. 

§ 4. Wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty miejscowej ustala się w wysokości 25 % zainkasowanej i odprowadzonej opłaty. 

§ 5. 1. Inkasenci o których mowa w § 3  pkt 2, mają obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat opłaty na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania) , które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Mirosławiec pokój nr 102. 

2. Opłata miejscowa pobrana przez inkasentów, płatna jest w SBL Złotów Oddział w Mirosławcu na rachunek bankowy Urzędu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 do 10 każdego miesiąca po miesiącu, w którym zainkasowano opłatę. Osoby te przedkładają inspektorowi ds. księgowości podatkowej w Urzędzie kwitariusz K-103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy. 

3. Wynagrodzenie jest płatne na wskazany przez inkasenta rachunek bankowy w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiło rozliczenie się z zainkasowanej kwoty. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w pkt 2, naliczane będą odsetki od zaległości podatkowych, które będą potrącane z wypłacanego inkasentowi wynagrodzenia za inkaso. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIII/203/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie opłaty miejscowej. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1  stycznia 2014 roku.

Załączniki do pobrania

1 nr 289.pdf (PDF, 58KB) 2014-08-11 14:58:21 253 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-10-2013 10:08:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 14:58:21