Uchwała Nr XXXIV/290/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r. w sprawie podatku rolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. Woj. z 2013 r. poz. 3619

 

Uchwała Nr XXXIV/290/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  , art. 40 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 ) oraz art. 6  ust. 3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475; z 2013 r., poz. 660) uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014  (Monitor Polski 2013 r., poz.814) z kwoty 69,28 zł za 1  dt do kwoty 54,50 zł za 1  dt. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/204/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 pażdziernika 2012 r. w sprawie podatku rolnego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1  stycznia 2014 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 nr 290.pdf (PDF, 26KB) 2014-08-11 14:57:52 222 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-10-2013 10:11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 14:57:52