Protokół nr XXXIII/2013 z XXXIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII/2013

z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 września  2013 r. w godz. 11.00- 13.02

w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

1.      Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXII Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 roku:

a)informacja Burmistrza Mirosławca;

b)      opinia RIO;

c)stanowiska komisji stałych;

d)     dyskusja;

e)przyjęcie informacji.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Mirosławcu na 2013 rok. 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

15.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

16.  Wolne wnioski i zapytania.

17.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

18.  Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.1

Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXIII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości tj. gen. Dariusza Wrońskiego szefa szkolenia wojsk lądowych oraz majora Jarosława Kirschenstein Dowódcę Eskadry Mini BSR,  radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 11  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni radni: Ewelina Zdanowicz, Stanisław Wiese, Henryk Nowak, Bolesław Romaniuk.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

11.08- na posiedzenie przybyła radna Ewelina Zdanowicz. Obecnych na posiedzeniu
12 radnych.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie

Za – 12

Przeciw -0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.5

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

Burmistrz Mirosławca tytułem wstępu poinformował, że Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas przybędzie na sesję z opóźnieniem spowodowanym odbywającą się sesją Rady Powiatu. Natomiast przybycie przedstawicieli wojska uzasadnił  obecnością na  ćwiczeniach wojskowych, które miały miejsce na poligonie w Drawsku Pomorskim. Przy tej okazji przedstawiciele wojska będą mogli przedstawić na niniejszej sesji plany dotyczące lotniska
w Mirosławcu Górnym. Następnie oddał głos zaproszonym gościom.

Gen. Dariusz Wrońskipoinformował, iż kilka lat wstecz ważyły się losy dotyczącego dalszego funkcjonowania jednostki wojskowej w Mirosławcu Górnym. Pracownicy tej jednostki przenoszeni byli do innych jednostek, pomimo braku ostatecznej decyzji co do przyszłości jednostki w Mirosławcu Górnym. Jakiś czas temu nastąpił przełom, który lada moment stanie się widoczny. Miejscem, w którym postanowiono zainwestować w rozwój techniki wojskowej jest właśnie jednostka w Mirosławcu Górnym.  To nowe zadanie związane jest  z samolotami bezzałogowymi i dotyczyć będzie nie tylko Mirosławca Górnego ale całej Polski. Należy liczyć się z tym, iż wraz z rozwojem jednostki wojskowej do Mirosławca Górnego przybędą nie tylko pracownicy wojska ale także ich rodziny. Wiązać się to będzie z dalszym  rozwojem miasta, ale także z  oczekiwaniami jakie muszą zostać spełnione jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe. Miasto Mirosławiec czeka rozwój poprzez funkcjonowanie bazy samolotów bezzałogowych. Dodał, iż nie ma odwrotu jeśli chodzi
o dalszy rozwój jednostki w Mirosławcu Górnym i można ocenić, że Mirosławiec Górny wygrał wygraną w totolotka, którego kupon wypełniło wojsko.

Następnie poprosił o zadawanie pytań.

Radny Piotr Suchojadzwrócił się z zapytaniem kiedy na teren jednostki wojskowej
 w Mirosławcu Górnym przybędą samoloty bezzałogowe?

Gen. Dariusz Wrońskipoinformował, iż od przyszłego roku należy spodziewać się pierwszych samolotów bezzałogowych. Najważniejszym dokumentem na którym opiera się wojsko jest Program Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2013/2022. W powyższym dokumencie zapisany został rozwój jednostki wojskowej w Mirosławcu Górnym.

Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec Monika Stąporekzwróciła się z zapytaniem, czy istnieją szanse, że nowi żołnierze, którzy przybędą do pracy do jednostki wojskowej zamieszkają  na terenie Gminy Mirosławiec?

Gen. Dariusz Wrońskipoinformował, iż z informacji które uzyskał z Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na terenie Mirosławca Górnego znajduje się około 200 wolnych mieszkań. Na początku należy zainwestować pieniądze w ich remont, oraz modernizację niektórych budynków. Dodał, iż jego zdaniem należałoby w pierwszej  kolejności zaprosić władze Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w celu sprawdzenia i dokonania przeglądu  infrastruktury mieszkaniowej.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlikpoinformował, iż  z ust generała zostały wypowiedziane słowa, które są potwierdzeniem tego co od jakiegoś czasu jest mówione
w kręgach wojskowych.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem czy strategia rozwoju jednostki nie ulegnie zmianie, jeśli zmieni się kadencyjność władz wojskowych?

Gen. Dariusz Wrońskiodpowiadając na powyższe poinformował, iż działania, które wykonywane są w wojsku składają się z małych rzeczy. Z perspektywy czasu wszystko tworzy się w jedną większą całość.

Radna Katarzyna Biegańska-Pańczykzwróciła się z zapytaniem czy przewidziane jest tworzenie etatów pracy dla pracowników cywilnych?

Gen. Dariusz Wroński poinformował, iż nabór nowych pracowników jest nieunikniony. Rzeczą logiczną jest, że rozwój jednostki spowoduje zwiększenie liczby pracowników nie tylko wojskowych.

W związku z brakiem dalszych pytań do zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech podziękował  za przybycie na posiedzenie Rady Miejskiej i przedstawienie bardzo dobrych wieści dotyczących między innymi dalszego rozwoju Gminy Mirosławiec.

O godz. 11.45 posiedzenie Rady Miejskiej opuścili: gen. Dariusz Wroński oraz major Jarosław Kirschenstein.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

11.45-11.54

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych.

Ad.6

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie między sesjami:

- 31.08.2013 r.– w Mirosławcu Górnym odbył się Piknik Lotniczy  i Dożynki Gminne. Następnie zwrócił się z podziękowaniami do Sołtysów  za bardzo dobrą organizację dożynek. Dodał, iż Mirosławiec Górny stanął na wysokości zadania i bardzo dobrze przygotował się do organizacji dożynek.

- 02.09.2013 r. – w placówkach oświatowych na terenie Gminy Mirosławiec odbyły się uroczyste rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż do ZS w Mirosławcu uczęszcza łącznie 509 dzieci, co daje średnią 59 dzieci w roczniku, do ZS w Piecniku uczęszcza 99 dzieci, co daje średnią 11 dzieci w roczniku. Do Samorządowego Przedszkola „Słoneczko” uczęszcza 127 dzieci, do oddziału przedszkolnego w Piecniku 22 dzieci, natomiast w Przedszkolu w Mirosławcu Górnym uczęszcza 35 dzieci.

- 03.09.2013 r.– w sali sesyjnej UGiM Mirosławiec odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Mirosławiec w sprawie planów do budżetu na 2014 rok. Podczas spotkania poruszone zostały także sprawy bieżące.

- 04.09.2013 r.– w Szczecinie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Wydziału RPO w sprawie projektów inwestycyjnych  realizowanych na terenie Gminy Mirosławiec.

- 6-8.09.2013 r.–delegacja z Mirosławca (Burmistrz – Piotr Pawlik, Z-ca Burmistrza Dariusz Bartosik, Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Czech, pracownik UGiM – Monika Kędzia oraz  pracownik UGiM – Kamila Biskupska) uczestniczyła w XVIII Zjeździe Miast Friedlandzkich w Debrznie. Uczestnikami spotkania są miasta (z różnych państw), które
w przeszłości nosiły lub obecnie noszą nazwę Friedland.

- 7-8.09.2013 r.– na polu Pana Sylwestra Jarosza pomiędzy Mirosławcem a Mirosławcem Górnym odbyły się zawody quadów - QUAD GOLDEN CUP.

- 10.09.2013 r.–w siedzibie UGiM Mirosławiec odbyło się spotkanie z Dyrektorami jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Mirosławiec w sprawie planów do projektu budżetu na 2014 rok.

- 11.09.2013 r.– na terenie Mirosławca Górnego odbyły się ćwiczenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirosławcu wraz z Państwową Strażą Pożarną w Wałczu. Ćwiczenia dotyczyły ewakuacji mieszkańców z budynku wielorodzinnego zagrożonego wybuchem gazu.

- 12.09.2013 r.– Burmistrz Mirosławca wraz ze Starostą Wałeckim Bogdanem Wankiewiczem uczestniczył w spotkaniu w siedzibie Stowarzyszenia Euroregionu Pomerania w Szczecinie. Spotkanie dotyczyło finansowania rozpoczętych inwestycji oraz możliwości pozyskania nowych środków finansowych na kolejne planowane inwestycje.

-17.09.2013 r.– odbyło się spotkanie z firmą Hydrolog, która dokonała audytu ogrzewania we wszystkich jednostkach organizacyjnych z terenu Gminy Mirosławiec.

-17.09.2013 r.– w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie otwarte dla mieszkańców z Sędzią Anną Marią Wesołowską.

- 18.09.2013 r.– w placówkach oświatowych odbyło się spotkanie dla dzieci i młodzieży
z Sędzią Anną Marią Wesołowską.

- 19.09.2013 r.- w sali audiowizualnej ZS nr 4 RCKU w Wałczu odbyła się nadzwyczajna  Sesja Rady Powiatu. Jedynym i głównym punktem porządku obrad była „Informacja Zarządu Powiatu w kwestii realizacji projektu dotyczącego termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wynikającej z projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Wałeckiego ze szczególnym uwzględnieniem wydatkowania dotacji otrzymanych w 2013 roku w ramach zwiększonego do 85% dofinansowania ze środków Funduszu Spójności”.

- 21.09.2013 r.– w Mirosławcu odbyło się otwarcie Muzykawiarni.  Projekt „Muzykawiarnia - muzyka pobudza do działania” jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w działaniu”.  Muzykawiarnia mieści się
w jednym pomieszczeń Ośrodka Kultury, w miejscu nie działającej już  dyskoteki Havana. Według założeń projektu już w pierwszym roku realizacji ma powstać płyta nagrana przez jego uczestników. Znajdą się na niej utwory grane przez młodych ludzi z różnymi upodobaniami muzycznymi, w tym także przez członków miejscowej scholi. W planie jest również wspólne nagranie z zespołem ludowym Mirosławiacy. Projekt ma trwać trzy lata, samo studio będzie działać – o czym marzą jego twórcy – „lata świetlne i jeden dzień dłużej”.

- 21.09.2013 r. – na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbył się I Mirosławiecki Festiwal Dyni. Główną atrakcją tej imprezy były potrawy przyrządzone z tego warzywa. W programie imprezy znalazło się szereg konkursów, w tym także ten na najsmaczniejszą potrawę. Największa dynia ważyła 57 kg. Burmistrz Mirosławca podziękował za pomoc
w przygotowaniu imprezy Zarządowi ROD „Relaks”  w Mirosławcu.

- 23-26.09.2013 r.– w sali sesyjnej UGiM w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

-  27.09.2013 r. – w sali sesyjnej UGiM Mirosławiec odbyło się spotkanie nt ochrony populacji żubrów przy drodze krajowej nr 10. Na spotkanie przybyli przedstawiciele z prawie wszystkich zaproszonych instytucji (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w  Szczecinie, Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Komenda Powiatowa Policji Wałcz, GDDKiA Wałcz, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w  Piłe, Nadleśnictwo Mirosławiec, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Szczecinie). Chodzi głównie o odcinek drogi przy zjeździe do miejscowości Toporzyk. Tam po obu stronach drogi zwierzęta te mają doskonałe warunki do żerowania, skutkiem czego są ich częste wycieczki po drodze. Ustalono, że rozwiązaniem, które powinno przynieść najwięcej korzyści, będzie ustawienie w tym miejscu interaktywnych tablic informacyjnych, dokonanie pomiaru odcinkowego oraz przedłużenie linii zasilającej do tego miejsca aby w przyszłości wprowadzić oświetlenie. Pod dyskusję poddano także rozwiązanie drogowe w miejscu zjazdu, do powstającej zagrody żubrowej w Jabłonowie. Uzgodniono, iż najrozsądniejsze będzie utworzenie lewoskrętu  oraz ograniczenie prędkości na tym odcinku drogi.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dobiegają końca prace remontowe w Łowiczu Wałeckim i w Piecniku w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.W związku z powyższym Burmistrz Mirosławca zaprosił zebranych na uroczyste otwarcie wiosek rybackich: 25.10
w Piecniku oraz 26.10 w Łowiczu Wałeckim.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym nastąpiła sprzedaż 2 lokali mieszkalnych na ulicy Zamkowej i Kościuszki z zastosowaniem bonifikaty za kwotę około 21 tys. zł.

 

Ad.7

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 12

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu

 

Ad.8

Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 roku:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca;

W/ w/ informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

b)     opinia RIO;

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechodczytał uchwałę nr XCI.360.Z.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 września 2013 roku
w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirosławiec informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Uchwała nr XCI.360.Z.2013 Składu Orzekającego RIO w szczecinie stanowi załącznik
nr  7 do niniejszego protokołu.

c)      stanowiska komisji stałych;

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie stanowiska Komisji Gospodarki
i Budżetu.

Pozytywne stanowisko w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za
I półrocze 2013 roku  przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie stanowiska przez Komisję Polityki Społecznej.

Pozytywne stanowisko w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2013 roku  przedstawiła Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Elżbieta Nuszkiewicz.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie stanowiska przez Komisję Rewizyjną.

Pozytywne stanowisko w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za
I półrocze 2013 r. przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewelina Zdanowicz.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

d)     dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu. Przewodniczący rady miejskiej nadmienił, że wykonanie budżetu za I półrocze 2013 r. zostało obszernie omówione na posiedzeniach Komisji stałych.

e)      przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań dotyczących powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za
 I półrocze 2013 roku.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła informację na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2013 roku.

 

Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIII/279/2013 w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej
w Mirosławcu na 2013 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu

 

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej
w Mirosławcu na 2013 rok. 

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok. 

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIII/280/2013 w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2013 rok. 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu

 

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporekpoinformowała, iż nastąpiła zmiana treści projektu  przedmiotowej uchwały. Treść projektu uchwały Rady Miejskiej musi być kombatybilna
z treścią uchwały Rady Powiatu w Wałczu. Poprzednia treść projektu uchwały nie zawierała informacji o drogach, a o działkach które pod nimi przebiegają. Zapis ten został więc zmieniony na: „ Zalicza do kategorii dróg gminnych ulice w ciągu drogi Stara Studnica (granica powiatu)- Mirosławiec, stanowiące część ulicy Orlej i część ulicy Parkowej
w Mirosławcu dł. 1,064 km, od km 16+044 do km 17+108”.

Radny Janusz  Beerpoinformował, iż Komisja Gospodarki i Budżetu na swoim posiedzeniu w dniu 26 września miała słuszne wątpliwości, co do zapisów przedmiotowego projektu uchwały.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIII/281/2013 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  13  do niniejszego protokołu

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
 i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIII/282/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 14   do niniejszego protokołu

 

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Halina Glińska poinformowała, iż radni przed posiedzeniem Rady Miejskiej otrzymali projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie w zmienionej szacie graficznej tj. projekt został sporządzony w programie Legislator. Zmiana podyktowana jest pismem z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 września 2013 r.  dotyczące obowiązku publikacji uchwał zmieniających uchwały budżetowe w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Radca Prawny Krzysztof Chełkowski  poinformował, iż Gmina Człopa zaskarżyła uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2013 r. nr IX.78.K.2013 w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały w sprawie zmian
w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2013 r. W § 6 tej uchwały wskazano, że "podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego". Taki zapis
 § 6 ww uchwały wzbudził wątpliwości RIO. Uchwałą z 30 kwietnia 2013 r. Nr IX.78.K.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2012 r., poz. 113) stwierdziło nieważność
§ 6 uchwały Nr XXV/182/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na rok 2013 w części dotyczącej wyrażenia
"i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego".  Gmina Człopa zaskarżyła niniejsze rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na skutek pozytywnego rozpatrzenia skargi przez WSA na rzecz Gminy Człopa  Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  zweryfikowało swoje dotychczasowe stanowisko i przyjęło, że uchwały budżetowe i uchwały o ich zmianie  powinny być publikowane w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli zostały opublikowane uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec od stycznia 2012 r. do czerwca 2012 r.

Skarbnik Gminy dodała, iż w dalszym ciągu wg stanowiska RIO zarządzenia Burmistrza
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec nie należy publikować
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/283/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 15   do niniejszego protokołu

Ad.14

Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIII/284/2013 zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy
 i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  16  do niniejszego protokołu

 

Ad.15

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 17  do niniejszego protokołu.

Nie zostały złożone żadne zapytania dotyczące powyższego.

Ad.16

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Elżbieta Nuszkiewiczzwróciła się z zapytaniem czy istnieje możliwość, aby lampy uliczne zapalały się wcześniej?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż Kierownik Posterunku Energetycznego
w Mirosławcu czeka na powrót z urlopu pracownika, który zajmuje się obsługą podnośnika. Prawdopodobnie od 01.10 b.r. oświetlenie uliczne  zapalać się będzie wcześniej.

Radny Grzegorz Plewazwrócił się z zapytaniem dotyczącym przetargu na rozbudowę istniejącego placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż 2 ze startujących firm odstąpiły od przetargu. Na początku miesiąca październik b.r. przetarg powinien ostatecznie się rozstrzygnąć.

Rady Piotr Suchojadzwrócił się z zapytaniem czy pojawiły się nowe wiadomości w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej?

Piotr Pawlikpoinformował, iż nie został dotąd ogłoszony program dotyczący składania wniosków na przeprowadzenie termomodernizacji.

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

12.36-12.50

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych.

 

Ad.17

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Radny Janusz Beerzwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanych wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej?

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż na początku miesiąca października b.r. zostało zaplanowane spotkanie z opiekunem samorządu uczniowskiego w ZS w Mirosławcu
w sprawie planowanych wyborów. Dodał, iż Dyrektor ZS w Mirosławcu zadeklarował pomoc przy organizacji wyborów.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskipoinformował, iż wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej muszą zostać przeprowadzone do 31 października 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż w pierwszej kolejności musiały w szkole zostać przeprowadzone wybory do samorządu uczniowskiego. Dodał, iż radni będą informowani na bieżąco o pracach przy wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskipoinformował, iż w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej został ujęty zapis, w którym to przewiduje się obsadzenie 11 mandatów. Zwrócił się z zapytaniem co będzie w sytuacji, kiedy to nie będzie pełnego składu Rady. W statucie MRM nie został zawarty stosowny zapis co dalej w zaistniałej sytuacji.

Następnie zwrócił się z zapytaniem kto jest odpowiedzialny za uprzątnięcie ściętych gałęzi żywopłotu przy ulicy parkowej w Mirosławcu?

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechpoinformował, iż w porozumieniu ze Strażą Miejską w Mirosławcu została sporządzona notatka służbowa wraz ze zdjęciami i przesłana do Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Wałczu w celu uprzątnięcia gałęzi. W dalszych słowach Przewodniczący Rady Miejskiej nawiązał do złożonego przez Panią Urszulę Grześkowiak pisma w sprawie bezdomnych kotów żyjących na terenie ogródków działkowych w Mirosławcu Górnym.

Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec Monika Stąporekpoinformowała, iż Rada Miejska w Mirosławcu podjęła uchwałę Nr XXVII/236/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2013 roku. Według zapisów w/w uchwały Gmina może jedynie zakupić suchą karmę dla społecznych opiekunów kotów wolno żyjących oraz przekazać fundusze na sterylizację bezdomnych kotów. Gmina nie posiada możliwości prawnych, aby wolno żyjące koty odławiać i umieszczać w schroniskach.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż w odpowiedzi na przedmiotowe pismo powoła się na zapisy w/w uchwały.

Radny Janusz Beerzwrócił się z zapytaniem dotyczącym złożonego pisma przez mieszkankę budynku przy ulicy Wolności 5 w Mirosławcu w sprawie braku przeprowadzania remontów budynku przez okres ostatnich 40 lat.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż pismo zostało także przekazane do zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu w celu wyjaśnienia poruszonej sprawy.

Sekretarz Gminypoinformowała, iż Dyrektor ZECWiK-u dokona weryfikacji zapisów zawartych w piśmie i sporządzi odpowiedź z ramienia Burmistrza Mirosławca.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż budynek jest wspólnotą mieszkaniową. W latach 2006-2007 w ramach posiadanych środków finansowych przeprowadzony był remont powyższego budynku.

 

Ad.18

Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.02 zamknął XXXIII  sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                             Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                                        Piotr Czech

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 30-10-2013 10:23:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 27-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 30-10-2013 10:23:33