Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) art 400a ust. 1 pkt 2, pkt 8, pkt 21, pkt 22 oraz art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1232 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Ustala się zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej obejmujące w szczególności kryteria wyboru przedsięwzięć do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania.
§ 2. Dotacja celowa będzie udzielana na następujące zadania:
1) zakup i montaż wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie centralnego ogrzewania i ciepłej wody (kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory do mechanicznego odzysku ciepła),
2) budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
3) usuwanie, transport i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych.
§ 3. W oparciu o ustalone zasady o finansowanie lub dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 1232 ), tj.:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a)     osoby fizyczne,
b)     wspólnoty mieszkaniowe,
c)     osoby prawne,
d)     przedsiębiorcy,
2)     jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
§ 4. Dotacja przyznawana dla przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( tj. Dz. Urz. UE seria C, Nr 115 z 9 maja 2008 r.).
1)     W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L z 28.12.2006 Nr 379 poz. 5 ).
2) W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez przedsiębiorcę w sektorze produkcji rolnej, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L z 21.12.2007 Nr 337 s.35 ).
3) W przypadku ubiegania się o przedmiotową dotację przez przedsiębiorcę w sektorze rybołówstwa, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L z 25.07.2007 Nr 193, s.6 ).

Rozdział 2.
Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej


§ 5. 1. Z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec mogą być udzielane dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2 realizowanych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec .
2. Łączną kwotę dotacji w danym roku kalendarzowym określa uchwała budżetowa Gminy i Miasta Mirosławiec.
3. Wysokość dotacji na zadania wymienione w § 2 pkt 1 i 2 określa się w wysokości 50% kosztów ich realizacji, jednak nie więcej niż 5 000 zł ( pięć tysięcy zł).
4. Wysokość dotacji na zadanie wymienione w § 2 pkt 3 określa się w wysokości 100% kosztów ich realizacji, jednak nie więcej niż 6 000 zł ( sześć tysięcy zł).
§ 6. 1. Ubiegający się o przyznanie dotacji składa do Burmistrza Mirosławca wniosek , który zawiera w szczególności:
a)     dane Wnioskodawcy (nazwa, adres, status prawny),
b)     informacje dotyczące zadania, które ma być realizowane z wnioskowanej dotacji (nazwa zadania, cel realizacji, opis przewidywanych efektów ekologicznych, lokalizacja, okres realizacji),
c)     koszt zadania brutto i jego konstrukcja finansowa, w tym wysokość środków własnych i z innych źródeł,
d)     kwotę wnioskowanej dotacji,
e)     harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.
2. Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
a)     oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, na której będzie realizowane zadanie lub dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości,
b)     pozwolenie na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, jeśli są one wymagane przepisami prawa w celu realizacji określonego zadania,
c)     wymagane zgody i atesty, jeśli ich posiadanie wynika z obowiązujących przepisów,
d)     kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku,
e)     podmioty ubiegające się o pomoc de minimis:
–     wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zm.)
–     innych niezbędnych informacji - o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).
3.     Wnioskodawca jest zobowiązany dołączyć także inne dokumenty, jeśli charakter realizowanego zadania wymaga ich uzyskania, albo jeśli ich przedłożenie jest niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku lub może mieć wpływ na wysokość dotacji, w szczególności:
1) w przypadku zadania wymienionego w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały zaświadczenie z Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji w Mirosławcu o braku możliwości przyłączenia danej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
2) w przypadku zadania wymienionego w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały "Informacji o wyrobach zawierających azbest" sporządzonej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
4. Wzór wniosku określi Burmistrz Mirosławca w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Mirosławiec uwzględniając zapisy § 6.
 

Rozdział 3.
Kryteria wyboru zadania do finansowania lub dofinansowania


§ 7. 1. Wnioski o udzielenie dotacji kwalifikuje i opiniuje pod względem zgodności zadania z ustawowym przeznaczeniem dotacji oraz jego kompletności pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.
2.     W przypadku braków formalnych we wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków formalnych w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej.
3. Dotacje nie będą udzielane na zadania zrealizowane przed datą zawarcia umowy.
4.     Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Mirosławca, o czym wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie.
5.     Przyznanie dotacji uzależnione jest od:
1)     ilości środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec, przewidzianych do wydatkowania na określony cel - finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na dany rok budżetowy,
2) przeznaczenia wymaganej kwoty środków własnych podmiotu dotowanego na cel określony we wniosku, wynikającej z całkowitej wartości zadania z wyłączeniem zadania wymienionego w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały,
3) przewidywanego efektu ekologicznego realizowanego zadania (np. ilość zlikwidowanych pieców węglowych, piecyków gazowych/powierzchnię ogrzewania, moc cieplną likwidowanej kotłowni/powierzchnię ogrzewania oraz moc lub powierzchnię instalowanego odnawialnego źródła energii, likwidowane szambo, ilośc usuwanego azbestu),
4) od miejsca realizacji w przypadku dofinansowania zadania wymienionego w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały, tj. realizowanego w miejscowości, w której nie ma zbiorowej oczyszczalni ścieków i kanalizacji, lub też oczyszczalnia i kanalizacja istnieje, lecz doprowadzenie przyłącza kanalizacyjnego do budynku nie jest możliwe wykonania przyłącza od kosztów wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
5) zastosowania nowych urządzeń posiadających aprobatę techniczną stosowaną w budownictwie wg obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623),
6) w przypadku zadania wymienionego w § 2 pkt 3 niniejszej uchwały spełnienie warunków przez wnioskodawców określonych w odrębnych przepisach oraz spełnienie warunku wykonania prac przez przedsiębiorców uprawnionych do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych,
7) realizacji zadania w roku budżetowym, w którym został złożony wniosek na udzielenie dotacji.
 

Rozdział 4.
Sposób rozliczania dotacji


§ 8. 1. Udzielenie dotacji celowej następuje w formie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a podmiotem dotowanym. Wzór umowy określa Burmistrz Mirosławca.
2.     Dotacja przekazana zostanie na rachunek bankowy Wnioskodawcy, po wykonaniu zadania i zatwierdzeniu rozliczenia.
3.     Przygotowanie projektu umowy i nadzór nad jej realizacją należy do obowiązków pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu.
4. Informację o podmiotach dotowanych i wysokości dotacji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 9. 1. Rozliczenie dotacji następuje po pisemnym zawiadomieniu Burmistrza Mirosławca przez podmiot dotowany o zakończeniu realizacji zadania.
2. Podmiot dotowany zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w ciągu 15 dni od zakończenia realizacji zadania określonego w umowie, jednak nie później niż do 15 grudnia danego roku budżetowego.
3. Do rozliczenia winny być dołączone następujące dokumenty (oryginały do wglądu, kopie jako załączniki do rozliczenia):
1) umowa z wykonawcą zadania,
2) protokół odbioru końcowego, podpisanego przez podmiot dotowany lub jego pełnomocnika,
3) dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające poniesienie wydatków na realizację zadania, wystawione z datą nie wcześniejszą, niż data zawarcie umowy, o której mowa w § 8 ust. 1.
4) w przypadku realizacji zadania, o którym mowa w § 2 pkt 3 oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.) oraz kopia karty przekazania odpadu wraz z dokumentami potwierdzającymi unieszkodliwienie odpadu przez jednostkę posiadającą w tym zakresie stosowane zezwolenie.
§ 10. 1. Przekazanie dotacji podmiotowi dotowanemu następuje po:
1) zakończeniu zadania,
2) przyjęciu poprawnego rozliczenia,
3) dokonaniu oględzin przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu faktycznego stanu zrealizowanego i spisaniu protokołu odbioru zadania z wynikiem pozytywnym.
2. Dokonanie oceny poprawności przedłożonego rozliczenia dotacji następuje pod względem:
1) faktycznego wykonania zadania,
2) terminowości,
3) zgodności realizacji zadania z umową,
4) zgodności z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na realizację zadania.
3. Zrealizowanie zadania wg przedłożonego wniosku wraz z dokumentacją jest równoznaczne z osiągnięciem efektu rzeczowo-ekologicznego.
 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe


§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 12. Traci moc uchwała Nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
§ 13. Traci moc uchwała Nr VI/33/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na program "Kolektory Słoneczne w Mieście i Gminie Mirosławiec".
§ 14. Traci moc pkt 5 i 6 załącznika do uchwały Nr XXXII/201/2008 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasta Mirosławiec na lata 2009-2032".
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) Rada Gminy uchwala zasady udzielania dotacji celowej na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przedkładany projekt uchwały dotyczy zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec podmiotom wymienionym w art. 403 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy na zakup i montaż wraz z instalacją urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w systemie centralnego ogrzewania i ciepłej wody (kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory do mechanicznego odzysku ciepła),  budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych.
Niniejsza propozycja uchwały ma na celu ujednolicenie zasad udzielania dotacji  w jednym dokumencie. Jej przyjęcie i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego spowoduje, iż utracą moc dotychczasowe uchwały bądź ich części, które regulowały przyznawanie dotacji na wymienione cele.   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-11-2013 08:27:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 13-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 14-11-2013 08:27:37