Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U.z  2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:


§ 1. Dokonuje darowizny na rzecz Skarbu Państwa -  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Mirosławiec działek oznaczonych nr: 569/2 o pow. 176 m2, 568/4 o pow. 134 m2 i 573/7 o pow. 1291 m2 położonych w strefie rolnej Mirosławca, obręb 34 na drogę objazdową w ciągu drogi krajowej nr 10 (miejsce ważenia pojazdów).
§ 2. 1. Darowizna zostanie wykonana po zawarciu umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
2. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na w/w cel darowizna zostanie odwołana.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie zwróciła się z wnioskiem o przekazanie w ramach darowizny działek oznaczonych nr geodezyjnymi 568/4 o pow. 134 m2,573/7 o pow. 1291 m2 i 569/2 o pow. 176 m2 położonych w obrębie nr 0034 Mirosławiec.
Nieruchomości powyższe będą wykorzystane pod drogę objazdową w ciągu drogi krajowej nr 10, gdzie planowane jest wykonanie miejsca ważenia pojazdów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-11-2013 08:37:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 13-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 14-11-2013 08:37:53