Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a„ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:


§ 1. Wyraża zgodę na nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie O/ w Poznaniu, w zamian za zaległości w zobowiązaniach podatkowych prawo użytkowania wieczystego gruntu działki o nr 115/7 o pow. 1353 m2 i prawa własności budynku magazynu o pow. 159 m2, słupa stalowego oświetleniowego i słupa żelbetonowego z dwiema oprawami oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, działki nr 115/15 o pow. 27 m2 opisanych w księdze wieczystej KO1W/00034304/2 Sądu Rejonowego w Wałczu położonych w Mirosławcu.
§ 2. Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności, o których mowa w § 1 nastąpi w zamian za zaległości podatkowe w trybie art. 66 § 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa zgodnie z protokołem uzgodnień.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Polskie Koleje Państwowe S.A. zwróciły się z wnioskiem o przejęcie przez Gminę Mirosławiec na mienie komunalne nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnym 115/7 o pow. 1353 m2 (zabudowana) i 115/15 o pow. 27 m2 położonych w Mirosławcu przy ulicy Dworcowej na poczet zaległości z tytułu podatku od nieruchomości. W związku z powyższym Rada Miejska w Mirosławcu uważa przejęcie nieruchomości za zaległości podatkowe za celowe i zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 14-11-2013 08:44:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 12-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 14-11-2013 08:44:23