UchwałaNr XXII/189/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

UchwałaNr XXII/189/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów  
oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113, Nr 102 poz.588,Nr 147 poz.881, Nr 149, poz.889) w związku z art. 418 § 1 i art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112, Nr 26 poz.134, Nr 94 poz.550, Nr 102 poz.588, Nr 134 poz. 777, 147 poz. 881, Nr 149 poz.889, Nr 171 poz.1016, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.849) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567) Rada Miejska w Mirosławcu na wniosek Burmistrza Mirosławca uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Mirosławiec na 15 okręgów wyborczych, określa się ich granice i numery oraz ustala się liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie. 

§ 3. Na ustalenia Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Koszalinie w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. Uchwała ma zastosowanie do kadencji Rady Miejskiej w Mirosławcu następujących po kadencji, w trakcie której niniejsza uchwała weszła w życie. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr LIV/325/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Mirosławiec na okręgi wyborcze. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Uchwałę podaje się również do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/189/2012  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 27 września 2012 r. 
 

PODZIAŁ GMINY MIROSŁAWIEC NA OKRĘGI WYBORCZE, USTALENIE ICH NUMERÓW I GRANIC ORAZ LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU 

 


Nr okręgu 
 


Granice okręgu 


Liczba radnych wybieranych w okręgach 


Miasto Mirosławiec, ulice: Księżycowa, Słoneczna, Tęczowa, Wolności numery domów parzyste 32-38, 39A-69B 

 


Miasto Mirosławiec, ulice: 10-go Lutego, 40-Lecia PRL, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Hugo Kołłątaja, Jaśminowa, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lipowa, Radosna, Stanisława Staszica, Wąska 
 


Miasto Mirosławiec, ulice: Nowa, Polna, Szkolna 
 


Miasto Mirosławiec, ulice: Dworcowa, Wolności numery domów 22-31C, nieparzyste 33-35, Zamkowa 
 


Miasto Mirosławiec, ulice: Kościelna, Kościuszki numery domów 5, nieparzyste 15-17, 26-46, Młyńska, Ogrodowa, Poznańska, Sprzymierzonych numery domów 23-78, 
Zacisze 
 


Miasto Mirosławiec, ulice: Kościuszki numery domów 1-4, 7-12, 16, Krótka, Plac Wolności, Sprzymierzonych numery domów 2-13, Wałecka, Wileńska, Wolności numery domów 5-19A 


Miasto Mirosławiec, ulice: Jaskółcza, Jastrzębia, Leśna, Orla, Parkowa numery domów 9-23, Żurawia 
 


Miasto Mirosławiec, ulice: Parkowa numery domów 2-6, Spokojna 
 


Osada Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP numery domów 2-18, 29 
 

10 


Osada Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP numery domów parzyste 28-30, 31-41 
 

11 


Sołectwo Łowicz Wałecki - miejscowości: Kalinówka, Kierpnik, Łowicz Wałecki, Polne 
Sołectwo Orle - miejscowości Orle, Gniewosz, 
 

12 


Sołectwo Hanki -miejscowości: Hanki, Hanki-Kolonia, Nieradź, 
Sołectwo Jadwiżyn - miejscowości Jadwiżyn, Sadowo, Setnica 
 

13 


Sołectwo Bronikowo, 
Sołectwo Próchnowo 
 

14 


Sołectwo Jabłonowo -miejscowości: Jabłonowo, Pilów, 
Sołectwo Jabłonkowo 

15 


Sołectwo Piecnik, 
Sołectwo Toporzyk 
 

 


Uzasadnienie

Art.13. ust. 1 ustawy ustawy z  dnia  5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy  (Dz.U. Nr 21, poz.113 ze zm.)  nakazuje  radzie  gminy  dokonanie  podziału gminy na okręgi wyborcze  w wyborach do rady  gminy w  terminie 15 miesięcy od dnia wejścia  w życie ustawy. Z  kolei  art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21,poz.112 ze zm.) precyzuje kompetencje organu stanowiącego  gminy w tym zakresie poprzez zapis, iż podział na okręgi wyborcze, ich granice   i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala na wniosek burmistrza rada gminy.  

Zgodnie z brzmieniem art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego w każdym okręgu wyborczym tworzony  dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego. Z uwagi na dyspozycje w/w przepisu nalezy dokonać podziału Gminy Mirosławiec na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych, ponieważ Rada Miejska w Mirosławcu liczy 15 radnych. 

Proponowanego podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Miejskiej w Mirosławcu. Liczbą mieszkńców braną pod uwagę przy opracowywaniu projektu nowego podziału gminy na okręgi wyborcze była suma wyborców ujetych w rejstrze wyborców z urzędu, wyborcow wpisanych do rejestru wyborców na wniosek oraz pozostałych osób zameldowanych w gminie na pobyt stały, za wyjątkiem osób, co do których otrzymano zawiadomienie o wpisaniu do rejestru wyborców w innej gminie na koniec II kwartału, tj. na dzień 30 czerwca 2012 r. 

Liczba mieszkańców w Gminie Mirosaławiec ustalona wg powyższych zasad wynosiła 5590 osób. Norma przedstawicielska wobec powyższego wynosi 5590:15= 373 osoby. Dopuszczalna liczba mieszkańców w okręgu wynosi 187-559 osób. W proponowanym w Gminie Mirosławiec podziale na okręgi najmniejsza liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat stanowi liczbę 221, zaś największa 453 - mieszczą się zatem w dopuszczalnym zakresie. 

Projekt podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze obrazuje poniższa tabela. 

 

Numer i granice okręgu 

Liczba mieszkańców 

Liczba mandatów wynikająca z jednolitej normy przedstawicielstwa 

Liczba mandatów 

Nr 1 
Miasto Mirosławiec, ulice: Księżycowa, Słoneczna, Tęczowa, Wolności numery domów parzyste 32-38, 39A-69B 

320 

320: 373=0,86 

Nr 2 
Miasto Mirosławiec, ulice: 10-go Lutego, 40-Lecia PRL, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Hugo Kołłątaja, Jaśminowa, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lipowa, Radosna, Stanisława Staszica, Wąska 

453 

453:373=1,22 

Nr 3 
Miasto Mirosławiec, ulice: Nowa, Polna, Szkolna 

413 

413:373=1,11 

Nr 4 
Miasto Mirosławiec, ulice: Dworcowa, Wolności numery domów 22-31C, nieparzyste 33-35, Zamkowa 

409 

409:373=1,10 

Nr 5 
Miasto Mirosławiec, ulice: Kościelna, Kościuszki numery domów 5, nieparzyste 15-17, 26-46, Młyńska, Ogrodowa, Poznańska, Sprzymierzonych numery domów 23-78, 
Zacisze 

363 

363:373=0,97 

Nr 6 
Miasto Mirosławiec, ulice: Kościuszki numery domów 1-4, 7-12, 16, Krótka, Plac Wolności, Sprzymierzonych numery domów 2-13, Wałecka, Wileńska, Wolności numery domów 5-19A 
 

404 

404:373=1,08 

Nr 7 
Miasto Mirosławiec, ulice: Jaskółcza, Jastrzębia, Leśna, Orla, Parkowa numery domów 9-23, Żurawia 

415 

415:373=1,11 

Nr 8 
Miasto Mirosławiec, ulice: Parkowa numery domów 2-6, Spokojna 
 

388 

388: 373=1,04 

Nr 9 
Osada Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP numery domów 2-18, 29 
 

306 

306:373=0,82 

Nr 10 
Osada Mirosławiec Górny Osiedle XXX-Lecia LLP numery domów parzyste 28-30, 31-41 

349 

349:373=0,94 

Nr 11 
Sołectwo Łowicz Wałecki - miejscowości: Kalinówka, Kierpnik, Łowicz Wałecki, Polne 
Sołectwo Orle - miejscowości Orle, Gniewosz, 

342 

342:373=0,92 

Nr 12 
Sołectwo Hanki -miejscowości: Hanki, Hanki-Kolonia, Nieradź, 
Sołectwo Jadwiżyn - miejscowości Jadwiżyn, Sadowo, Setnica 

447 

447:373=1,20 

Nr 13 
Sołectwo Bronikowo, 
Sołectwo Próchnowo 
 

348 

348:373=0,93 

Nr 14 
Sołectwo Jabłonowo -miejscowości: Jabłonowo, Pilów, 
Sołectwo Jabłonkowo 
 

412 

412:373=1,11 

Nr 15 
Sołectwo Piecnik, 
Sołectwo Toporzyk 

221 

221:373=0,59 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 20-11-2013 08:27:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 27-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 20-11-2013 08:27:24