Uchwała Nr XXV/224/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXV/224/2012
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę- Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.113, Nr 102 poz.588,Nr 147 poz.881, Nr 149, poz.889),  art. 12 § 2, § 3,  § 11,        § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112, Nr 26 poz.134, Nr 94 poz.550, Nr 102 poz.588, Nr 134 poz. 777, 147 poz. 881, Nr 149 poz.889, Nr 171 poz.1016, Nr 217 poz.1281, z 2012 r. poz.849) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 124, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567)  Rada Miejska w Mirosławcu na wniosek Burmistrza Mirosławca uchwala, co następuje: 

§ 1.  Na terenie Gminy Mirosławiec tworzy się 5 obwodów głosowania, których numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2.  Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Zachodniopomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Koszalinie. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr  XXX/174/2002 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r.  Nr 52 poz. 1148). 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega podaniu  do publicznej wiadomości  w sposób zwyczajowo przyjęty.  


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/2012  
Rady Miejskiej w Mirosławcu  
z dnia 28 grudnia 2012 r. 
 

Podział Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

 

Numer stałego obwodu głosowania 

Numer okręgu wyborczego 

Granice stałego obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

Miasto Mirosławiec, ulice: 10-go Lutego, 40-Lecia PRL, Adama Mickiewicza, Akacjowa, Hugo Kołłątaja, Jaśminowa, Jeziorna, Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lipowa, Radosna, Stanisława Staszica, Wąska 

Zespół Szkół 
ul. Wolności 21 
78-650 Mirosławiec 
 

Miasto Mirosławiec, ulice: Nowa, Polna, Szkolna 

Miasto Mirosławiec, ulice: Kościelna, Kościuszki numery domów  5, nieparzyste 15-17, 26-46, Młyńska, Ogrodowa, Poznańska, Sprzymierzonych numery domów 23-78, Zacisze 

Miasto Mirosławiec, ulice: Kościuszki numery domów 1-4, 7-12, 16, Krótka, Plac Wolności, Sprzymierzonych numery domów 2-13, Wałecka, Wileńska, Wolności numery domów 5-19A 


 

Miasto Mirosławiec, ulice: Księżycowa, Słoneczna, Tęczowa, Wolności numery domów  parzyste 32-38, 39A-69B 

Ośrodek Kultury 

ul. Parkowa 1 
78-650 Mirosławiec 
 

Miasto Mirosławiec, ulice: Dworcowa, Wolności numery domów 22-31C, nieparzyste 33-35, Zamkowa 
 

Miasto Mirosławiec, ulice: Jaskółcza, Jastrzębia, Leśna, Orla, Parkowa numery domów 9-23, Żurawia  


 

Miasto Mirosławiec, ulice: Parkowa numery domów 2-6, Spokojna  
 

11 

Sołectwo Łowicz Wałecki - miejscowości: Kalinówka, Kierpnik, Łowicz Wałecki, Polne  
Sołectwo Orle - miejscowości Orle, Gniewosz, 

9,10 

Osada Mirosławiec Górny 

Świetlica Środowiskowa 

Osiedle XXX- lecia LLP 4/1 
78-651 Mirosławiec Górny 

12,13 

Sołectwo Hanki -miejscowości: Hanki, Hanki-Kolonia, Nieradź, 
Sołectwo Jadwiżyn - miejscowości Jadwiżyn,  Sadowo, Setnica  
Sołectwo Bronikowo, 
Sołectwo Próchnowo 
 

Świetlica Wiejska 
Hanki 47 
78-650 Mirosławiec 

 

14,15 

Sołectwo Jabłonowo -miejscowości:  Jabłonowo, Pilów,  
Sołectwo Jabłonkowo 
Sołectwo Piecnik, 
Sołectwo Toporzyk 

Świetlica Wiejska 

Piecnik 53 
78-650 Mirosławiec 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 20-11-2013 08:29:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady Piotr Czech 28-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 20-11-2013 08:29:13