Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2013 r.


w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Na podstawie art. 81 w związku z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.), a także na podstawie Uchwały Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 654 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1. Przyznaje się w roku budżetowym 2013 dotację w kwocie 15 000,00 zł. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją A-1204, zgodnie z poniższą tabelą:

 

L.pWnioskodawcaObiektNr rejestru zabytkówCel dotacjiKwota dotacji (zł. brutto)
1.2.3.4.5.6.
1.Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Lubnie, w imieniu której działa Proboszcz Parafii ks. Tadeusz WinnickiKościół filialny pw. św. Jadwigi w JabłonowieA-1204Wymiana poszycia dachowego z drewnianą konstrukcją15 000,00 (co stanowi 38,60% kosztów wykonania zadania)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Postanowienia Uchwały nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nakładają na Radę Miejską w Mirosławcu obowiązek podjęcia odrębnej uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na w/w cel w danym roku budżetowym. Przedmiotowa uchwała oznacza nie tylko potrzebę zapewnienia właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytku, będącego świadectwem historii naszego regionu, ale także realizację zasad jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych, oraz stanowi dla władz miasta podstawę do dysponowania środkami publicznymi.
Wskazane w uchwale prace i roboty budowlane przy Kościele filialnym pw. św. Jadwigi w Jabłonowie mają charakter prac interwencyjnych, wynikających z zagrożenia zabytku. Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie o numerze: ZN.5151.173.1.2013.GP z dnia 8.11.2013r., prace związane z naprawą dachu przy w/w zabytku powinny nastąpić w trybie natychmiastowym.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób rozliczania oraz sposób kontroli wykonanych zadań określa Uchwała nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 22-11-2013 09:13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 22-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 22-11-2013 09:13:53