Protokół nr XXXIV z posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 października 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIV/2013

z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 października  2013 r. w godz. 11.00- 13.10

w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

1.      Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XLIX/263/2006 Rady Miejskiej
w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013:

a)informacja Burmistrza Mirosławca;

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)dyskusja;

d)      przyjęcie informacji.

9.      Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy
i Miasta w Mirosławcu.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

16.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

17.  Wolne wnioski i zapytania.

18.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

19.  Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.1

Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 11.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXIV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni radni: Ewelina Zdanowicz

 

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

11.03- na posiedzenie przybyła radna Ewelina Zdanowicz. Obecnych na

posiedzeniu 15  radnych.

 

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

 

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw -0

Wstrzymało się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 14 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

 

Ad.5

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

W związku z nieobecnością na posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa w/w punkt porządku obrad nie został zrealizowany.

Ad.6

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie między sesjami:

- 30.09.2013 r. – w Wałczu z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Wojciecha Drożdża Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego na stacji transformatorowej przy ul. Kołobrzeskiej w Wałczu odbyło się symboliczne uruchomienie głównego punktu zasilania Wałcz Północ. Oddany do użytku GPZ Wałcz Północ zabezpieczy mieszkańcom powiatu większy pobór mocy energii elektrycznej oraz zapewni niezawodność dostaw. Nowa inwestycja umożliwi dalszy rozwój naszego regionu oraz znacząco poprawi poziom bezpieczeństwa energetycznego. Inwestycja była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 40% nakładów kwalifikowanych, tj. ok. 3962 tys. zł. W miesiącu grudniu b.r. planowane jest otwarcie wyremontowanego Głównego Punktu Zasilania w Mirosławcu.

- 30.09. r.-01.10.2013 r.- w Barlinku odbyła się konferencja zorganizowana przez Lokalną Grupę Rybacką „Partnerstwo Jezior”, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca.

-  03.10.2013 r.– w Szczecinie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wolnego etatu w Przychodni Zdrowia lekarza stomatologa i ginekologa. Na dzień dzisiejszy brak jest chętnych lekarzy do prowadzenia praktyki lekarskiej na terenie Gminy Mirosławiec, co prawda wstępnie trwają rozmowy z lekarzami stomatologami z Wałcza o otwarciu praktyki w Mirosławcu ale decyzji jeszcze nie ma.

- 04.10.2013 r.– w  Łowiczu Wałeckim odbył się odbiór prac związanych
z zagospodarowaniem plaży nad jeziorem w Łowiczu Wałeckim. Inwestycja została zrealizowana ze środków PO Ryby 2007-2013. Kwota dofinansowania wg umowy wynosi 165 903,78 zł., z tego współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego wynosi  124 427,83 zł.

-09.10.2013 r.– odbyło się pasowanie pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu.

-09.10.2013 r. - z udziałem Anny Mieczkowskiej Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2013/2014 w Wałczu. Podobnie jak w roku ubiegłym Inauguracyjna Roku Akademickiego zorganizowana była dla szerszego grona akademickiego tj. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Zespołu Kolegiów Nauczycielskich.

-10.10.2013 r.– Burmistrz Mirosławca wraz ze Starostą Wałeckim Bogdanem Wankiewiczem uczestniczył w spotkaniu z Senatorem Henrykiem Stokłosą. Spotkanie poświęcone było inwestycjom jakie ma zamiar prowadzić Henryk Stokłosa na terenie powiatu wałeckiego, tj. budowa fermy kurzej pomiędzy Bronikowem a Próchnowem, a także produkcja środków i płynów wykorzystywanych przez firmę Farmutil do produkcji wędliniarskiej  w miejscu dawnego zakładu Baqutil w Mirosławcu.

- 11.10.2013 r. – Burmistrz Mirosławca uczestniczył wspólnie z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w spotkaniu objazdowym mającym na celu ocenę stanu technicznego dróg powiatowych na terenie Gminy Mirosławiec. Na 2013 rok PZD w Wałczu nie posiada już środków finansowych na remonty dróg powiatowych. Z informacji, które przekazał radnym Burmistrz Mirosławca wynika, iż droga powiatowa na odcinku Bronikowo-Próchnowo-Piecnik- Górnica została zakwalifikowana do remontu na zasadzie współpracy Starostw
z terenu województwa Zachodniopomorskiego z tzw. programu  norweskiego.

- 11.10.2013 r. – w sali widowiskowej  Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się spotkanie gminnego grona pedagogicznego, celem uczczenia Święta Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie było okazją do nagrodzenia i wyróżnienia tych, którzy szczególnie swoją pracą przysłużyli się gminnej edukacji

-  13.10.2013 r. – w Wałczu odbył się turniej orlików.

- 14.10.2013 r.– w świetlicy wiejskiej w Próchnowie odbyło się ogólne zebranie mieszkańców, podczas którego poruszony został między innymi temat budowy sieci wod-kan w Próchnowie.

- 16.10.2013 r.– w Szczecinie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca
z właścicielami firmy Eko-Fiuk. Do końca listopada b.r. firma ma przedstawić wyniki monitorowania kwatery składowania odpadów z ostatnich dwóch lat.

-16.10.2013 r.– w siedzibie Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Koszalinie odbyło się spotkanie z dyrektorem w sprawie planowanego remontu drogi wojewódzkiej nr 177 w Mirosławcu na ulicy Sprzymierzonych.

- 21.10.2013 r.– świetlicy wiejskiej w Orlu odbyło się ogólne zebranie mieszkańców. Spotkanie podobnie jak w Próchnowie dotyczyło spraw bieżących jak również budowy sieci wod-kan we wsi.

- 21.10-22.10.2013 r.–w  siedzibie UGiM tutejszego Urzędu  miały miejsce posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.

-22.10.2013 r. – w Wałczu odbyło się kolejne spotkanie Grupy Sterującej w projekcie pn. "Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego". Podczas spotkania omawiano misje i cele długoterminowe dot. projektu w powiecie wałeckim, w tym m.in.: poprawa wizerunku kształcenia zawodowego w powiecie wałeckim, rozwój systemu doradztwa zawodowego
w celu zwiększenia świadomości uczniów i rodziców w zakresie kształtowania kariery zawodowej, wzrost poziomu kształcenia praktycznego, wzrost poziomu kompetencji zawodowych, społecznych i motywacji absolwentów szkół zawodowych, usprawnienie współpracy przepływu informacji i wiedzy między autorami systemu kształcenia zawodowego. Uzgodniono, że kolejne spotkanie zostanie poświęcone omówieniu konkretnych już zapisów przygotowywanej Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego - czyli dokumentu, który jest jednym z produktów projektu.

-23.10.2013 r.– w Kołobrzegu Burmistrz Mirosławca wraz z Dyrektorem Ośrodka Kultury uczestniczył w spotkaniu w Muzeum Oręża Polskiego podczas którego podpisano porozumienie w sprawie wspólnego stworzenia projektu dotyczącego szlaków Muzeów Wojskowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

-25.10-26.10.2013 r. – w Piecniku oraz Łowiczu Wałeckim nastąpiło otwarcie  wiosek rybackich” z udziałem mieszkańców.

Burmistrz Mirosławca zaprosił wszystkich obecnych na dzień 11 listopada b.r.  na obchody Gminnych Obchodów  Święta Niepodległości, które w związku z remontem budynku Ośrodka Kultury odbędą się w Kościele parafialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Mirosławcu. Poinformował, iż w okresie między sesyjnym została sprzedana 1 działka budowlana za kwotę 43 tys. zł oraz 1 lokal mieszkalny  na ulicy Zamkowej za kwotę 12.500  zł.

 

Ad.7

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 15

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu

Ad.8

Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XLIX/263/2006 Rady Miejskiej
w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca;

Informację Burmistrza Mirosławca Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

b)      stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Pisemne stanowisko komisji przedstawił Przewodniczący komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

Stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c)      dyskusja;

Głos zabrała Pani Ewa Dorosz mieszkanka Gminy Mirosławca, która przybyła na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż omawiany punkt dotyczy przedstawienia stanu realizacji w/w uchwały. Poprosił, aby Pani Ewa Dorosz zabrała głos w punkcie wolne wnioski  i zapytania.

Pani Dorosz poinformowała, iż jej wypowiedź związana jest ściśle z omawianiem przedmiotowego punktu porządku. Następnie zaczęła odczytywać napisany przez siebie wiersz.

W związku z tym, iż wypowiedź Pani Ewy Dorosz nie miała nic wspólnego z porządkiem obrad Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.

Pani Ewa Dorosz opuściła posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przerwa:

11.22-11.30

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych. Nieobecna: radna Iwona Kłos.

d)      przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań dotyczących powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji na temat realizacji Uchwały Nr XLIX/263/2006 Rady Miejskiej
w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy
i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się z prośbą, aby nie ogłaszać przerwy
w obradach podczas monologu Pani Ewy Dorosz, aby dać jej możliwość wypowiedzenia się na dany temat.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż do poruszania spraw bieżących
 i problematycznych jest przeznaczony punkt „wolne wnioski i zapytania”.

Radny Bolesław Romaniukzasugerował, aby chociaż jeden raz wysłuchać Panią Ewę Dorosz od początku do końca. Dodał, iż Pani Dorosz odczuwa ze strony Rady Miejskiej pewnego rodzaju agresję jeśli przerywa się jej wypowiedź.

10.31- na posiedzenie wróciła radna Iwona Kłos. Obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechpoinformował, iż jeśli każdy wypowiadałby się kiedy  miałby na to ochotę, to zostałaby zaburzona powaga obrad Rady Miejskiej.

Sekretarz Gminy Monika Stąporekpoinformowała, iż jeśli w porządku obrad znajduje się punkt dla mieszkańców to mogą oni za zgodą Przewodniczącego zabierać głos i poruszać sprawy ważne dla nich, natomiast w innych przypadkach określone są zasady wstępu na sesję Rady Miejskiej w Statucie Gminy dające możliwość ich obserwacji bez prawa czynnego udziału.

 

Ad.9

Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy
i Miasta w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

 Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/285/2013 uchylającą uchwałę w sprawie nadania statutu Urzędowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 8   do niniejszego protokołu

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statut Gminy Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/286/2013 w sprawie zmiany statutu Gminy Mirosławiec.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyła Teresa Stańczyk- Inspektor UGiM
w Mirosławcu ds. podatków i opłat lokalnych.

 

Piotr Czechpoinformował, iż nie został złożony żaden formalny wniosek ze strony poszczególnych komisji stałych dotyczący stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Komisje stałe przychyliły się do propozycji Burmistrza Mirosławca zawartych w projekcie uchwały.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się  z zapytaniem czy nie zostało przygotowane zestawienie stawek podatków z ościennych gmin?

Teresa Stańczykpoinformowała, iż sąsiednie gminy w momencie przygotowania przedmiotowych projektów uchwał znajdowały się również na etapie przygotowywania stawek podatków na 2014 rok. Dodała, iż w Gminie Mirosławiec stawki podatków są niższe w porównaniu do gminy Wałcz, Tuczno czy też Kalisz Pomorski. Wszystkie Gminy starają się na koniec miesiąca października podejmować uchwały zawierające stawki podatków na kolejny rok z uwagi na czas oczekiwania na publikację w Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.

Radny Bolesław Romaniukpoinformował, iż Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r.  w stosunku do I półrocza 2012 r. wyniósł 0,9%. Dokonano w związku z tym czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawki obowiązującej w 2013 r. przyjmując wzrost
o 3,0%. Poinformował, iż podnosząc stawki o 3,0% Gmina Mirosławiec zbliża się do kwoty maksymalnej stawki kwoty podatkowej, tak jak ma to się w przypadku pozycji dotyczącej podatku od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Do maksymalnej stawki brakuje już tylko 2,70 zł. Zwrócił się z zapytaniem czy nie należałoby poddać pod dyskusję stawek zaproponowanych w projekcie uchwały?

Radny Janusz Beerpoinformował, iż Komisja Gospodarki i Budżetu przyjęła proponowane stawki podatku od nieruchomości. Należy jednak zaznaczyć, iż komisja w swoim głosowaniu nie była jednomyślna.

Przewodniczący Rady Miejskiejzwrócił się z zapytaniem czy w związku z powyższym zostanie złożony formalny wniosek dotyczący innych propozycji stawek podatku od nieruchomości?

Radny Bolesław Romaniukpoinformował, iż jego zdaniem propozycje nowych stawek podatku od nieruchomości powinny wypłynąć w trakcie dyskusji.

W związku z tym, iż nikt z obecnych radnych nie zabrał głosu w dyskusji radny Bolesław Romaniuk złożył wniosek o przeliczenie stawek podatku od nieruchomości o 2% w stosunku do roku poprzedniego, a nie jak zostało to zaproponowane przez Burmistrza  według 3%.

Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach, celem ponownego przeliczenia stawek podatku od nieruchomości o 2%.

Przerwa:

11.50-12.03

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Teresa Stańczykpoinformowała, iż należy zauważyć, iż po dokonanym przeliczeniu stawek o 2%, niektóre  ze stawek podatku nie różnią się kwotowo od stawek zaproponowanych w przedłożonym projekcie uchwały.

Następnie Teresa Stańczyk odczytała propozycję stawek podatku od nieruchomości przeliczonych według wzrostu o 2% z podaniem stawek zaproponowanych w projekcie uchwały tj.:

·        od gruntów: w podpunktach a, b, c- żadna ze stawek po przeliczeniu nie uległa zmianie;

·         od budynków lub ich części: mieszkalnych – było 0,60 zł od 1 m2- jest 0,59 zł za 1 m2; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: była 19,32 zł- jest 19,14 zł; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: było 10,41 zł- jest 10,31 zł; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego  przez organizacje pożytku publicznego: było 6,21 zł- jest 6,15 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiejzwrócił się z zapytaniem dlaczego stawka związana
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych nie uległa zmianie?

Teresa Stańczykpoinformowała, iż w w/w pozycji została podana maksymalna stawka podatku i nie może ona zostać już podwyższona.

Piotr Czechzwrócił się z zapytaniem czy obniżenie stawki podatku dotyczącej obrotu materiałem siewnym o 0,10 zł za 1 m2 nie jest zbyt dużą różnicą jeśli chodzi o wpływy do budżetu?

Teresa Stańczykpoinformowała, iż z powyższego podatku nie ma wpływów do budżetu Gminy, ponieważ na terenie Gminy Mirosławiec obecnie nikt nie prowadzi tego rodzaju działalności.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż należy przegłosować stawki podatku od nieruchomości w związku ze złożonym wnioskiem radnego Bolesława Romaniuka.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż każda z przeliczonych stawek głosowana będzie oddzielnie.

 Następnie poddał pod głosowanie stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części tj. mieszkalnych z propozycją stawki w wysokości 0,59 zł za 1 m2.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 14 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła stawkę podatku  od budynków mieszkalnych w wysokości 0,59 zł za 1m2.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie stawkę podatku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej z propozycją stawki w wysokości 19,14 zł za 1 m2.

Głosowanie:

Za-10

Przeciw-3

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 10 głosach „za”, 3 głosami „przeciw”, oraz 2 głosami „wstrzymującymi się
„ przyjęła stawkę podatku w wysokości 19,14 zł za 1 m2.

 

Kolejną stawką poddaną pod głosowanie była stawka  związana z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 10,31 zł za 1 m2.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-2

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 11 głosach „za”, 2 głosami „przeciw”, oraz 2 głosami „wstrzymującymi się
„ przyjęła stawkę podatku w wysokości 10,31  zł za 1 m2.

Ostatnią stawką poddaną pod głosowanie była stawka związana z prowadzeniem odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
w proponowanej wysokości 6,15 zł za 1 m2.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-1

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 13 głosach „za”, 1 głosem „przeciw”, oraz 1 głosem „wstrzymującym się
„ przyjęła stawkę podatku w wysokości 6,15  zł za 1 m2.

 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok z nowymi propozycjami stawek.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok po zmianach.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-1

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 12 głosach „za”, 1 głosem „przeciw”, oraz 2 głosami „wstrzymującymi się” podjęła uchwałę Nr XXXIV/287/2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  10  do niniejszego protokołu

 

Radny Bolesław Romaniukpodziękował radnym za wyrozumiałość jeśli chodzi o dokonane głosowanie oraz jednocześnie przeprosił Burmistrza Mirosławca oraz Skarbnika Gminy za złożenie wniosku w sprawie niższej stawki wzrostu podatków na 2014 rok.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż Radny Bolesław Romaniuk nie ma za co przepraszać. Dodał, iż podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o stawki podatku od środków transportowych, które pozostają w 2014 roku na niezmienionym poziomie z 2013 roku. Jest to pewnego rodzaju ukłon ze strony Rady Miejskiej w Mirosławcu w kierunku przedsiębiorców. Dodał, iż cieszy go zasada równego przeliczania wszystkich stawek podatkowych.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 14 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/288/2013 w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 11   do niniejszego protokołu

 

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechpoinformował, iż nie zostały przedstawione propozycje poszczególnych komisji stałych dotyczących zmiany przedstawionych
w projekcie uchwały stawek opłaty miejscowej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie opłaty miejscowej.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/289/2013 w sprawie opłaty targowej.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu

 

Ad.14

Podjęcie uchwały w sprawie podatku rolnego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechpoinformował, iż przed otwarciem obrad Rady Miejskiej dostarczony został projekt uchwały w sprawie podatku rolnego
z zaproponowaną stawką w wysokości 54,50 zł za 1 dt żyta.

Teresa Stańczykpoinformowała, iż przedłożone zostało na posiedzenie Rady zestawienie propozycji poszczególnych Komisji stałych Rady Miejskiej z wypracowanymi propozycjami wysokości stawki podatku rolnego na 2014 rok.

Piotr Czechpoinformował, iż wypracowane stawki przedstawiają się następująco: Komisja Polityki Społecznej proponuje stawkę w wysokości 54,50 zł za 1 dt żyta, Komisja Rewizyjna stawkę w wysokości 53,35 zł za 1 dt żyta, Komisja Gospodarki i Budżetu stawkę w wysokości 54,50 zł za 1 dt żyta.

Radna Ewelina Zdanowiczzwróciła się z wnioskiem, aby stawka podatku rolnego przeliczona została  według 2% wzrostu, a nie jak zostało to zaproponowane o 3%. Wniosek swój argumentowała tym, iż cena żyta nie jest adekwatnym miernikiem do przeliczenia stawki podatku rolnego. Podczas podejmowania uchwał w sprawie podatku rolnego nie były brane pod uwagę wzrastające koszty prowadzenia gospodarstwa rolnego. Dodała, iż Komisja Rewizyjna nie zgadza się z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ponieważ średnia cena żyta w województwie zachodniopomorskim wynosi około 40-50 zł
 i proponuje stawkę w wysokości 52,84 zł za 1 dt żyta.

Piotr Czechzwrócił się z zapytaniem czy są inne propozycje dotyczące stawki podatku rolnego?

W związku z tym, iż nie zostały zgłoszone inne stawki podatku rolnego, Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż proponowane stawki przedstawiają się następująco: Komisja Rewizyjna- stawka w wysokości 52,84 zł, Komisja Polityki Społecznej oraz Komisja Gospodarki i Budżetu- stawka w wysokości 54,50 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż pod głosowanie zostaną poddane dwie zaproponowane stawki. W momencie przegłosowanie pierwszej stawki większością głosów, druga ze stawek  nie będzie głosowana.

Radna Elżbieta Nuszkiewicz  zwróciła się w imieniu całej Komisji Polityki Społecznej
z prośbą o podtrzymanie zaproponowanej stawki podatku rolnego w kwocie 54,50 zł za 1 dt żyta. Prośbę swą argumentowała tym, iż rolnicy są jedyną grupą osób, którzy zwolnieni są z ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości za budynki gospodarcze. Ponadto rolnicy otrzymują zwrot poniesionych kosztów z tytułu podatku akcyzowego.

Radny Piotr Suchojadpoinformował, iż Komisja Gospodarki i Budżetu również podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie stawki podatku rolnego w 2014 r. w wysokości 54,50 zł.

Piotr Czechpoinformował, iż podczas głosowania proponowanych stawek liczyć się będą głosy „za” oraz „przeciw”. Głosy wstrzymujące nie będą brane pod uwagę.

Teresa Stańczykpoinformowała, iż zwrot podatku akcyzowego, jest to taki zwrot środków, który otrzymuje producent posiadający grunty rolne za zakup oleju napędowego.

Radna Ewelina Zdanowiczodnosząc się do powyższego poinformowała, iż wzrost cen oleju napędowego w Polsce jest naprawdę wysoki. Zwrot podatku akcyzowego nie wyrównuje
w pełni ponoszonych kosztów. Cena żyta nie jest miernikiem odzwierciedlającym dochody.

Radna Iwona Kłoszwróciła uwagę, aby nie patrzeć na to  jakie ulgi i środki finansowe otrzymują rolnicy. Dodała, iż skoro podatek od środków transportowych na 2014 rok nie został podniesiony, to tak samo podatek rolny powinien chociaż raz pozostać na niezmienionym poziomie.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż rolnicy otrzymują dużo ulg. Każdego roku Rada Miejska podnosząc podatki zwraca uwagę, aby podatek rolny nie został podniesiony do maksymalnej stawki.

Radna Ewelina Zdanowiczpoinformowała, iż zaproponowana przez Komisję Rewizyjną stawka wynika z pewnego rodzaju solidarności. Poinformowała, iż Komisja wnioskuje aby stawki podatku rolnego podniesione zostały tylko  o 2%.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskipoinformował, iż w stosunku do stawki zaproponowanej przez GUS nowa  stawka podatku to obniżenie wpływów do budżetu Gminy o około 28-30% Zwrócił się z zapytaniem czy w stosunku do lat poprzednich wzrosła  cena produkcji dt żyta?

Sołtys Hanek Franciszek Kujawapoinformował, iż rolnik, aby móc otrzymać zwrot podatku akcyzowego w pierwszej kolejności musi ponieść koszty. Dodał, iż z 1 hektara pola uprawnego rolnik średnio otrzymuje 30 dt żyta.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji oraz propozycji stawki podatku rolnego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie stawkę w wysokości 54,50 zł za 1 dt żyta zaproponowaną przez Komisję Polityki Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Budżetu.

Głosowanie:

Za-10

Przeciw-3

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 10 głosach „za”, 3 głosami „przeciw” oraz 2 głosami „wstrzymującymi” przyjęła stawkę podatku rolnego w wysokości 54,50 zł za 1 dt żyta.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podatku rolnego ze stawką w wysokości 54,50 zł.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-3

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów, przy 11 głosach „za”, 3 głosami „przeciw” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr XXXIV/290/2013 w sprawie podatku rolnego.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  13  do niniejszego protokołu

 

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/291/2013 w zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  14  do niniejszego protokołu

 

Ad.16

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 15  do niniejszego protokołu.

Nie zostały złożone żadne zapytania dotyczące powyższego.

 

Ad.17

Wolne wnioski i zapytania.

Radna Magdalena Zielonka złożyła wnioseko sprawdzenie lamp oświetleniowych na ulicy Parkowej, Kościuszki (przy budynku nr 8). Złożyła także wniosek o załatanie dziury w jezdni na drodze wojewódzkiej nr 177 na ulicy Sprzymierzonych w Mirosławcu na wysokości Urzędu Pocztowego.

Radna Ewelina Zdanowiczzłożyła wniosek o zmianę lokalizacji znaku pionowego D-6 „Przejście dla pieszych” w m. Bronikowo, z uwagi na fakt, iż w/w znak jest niewidoczny (zasłonięty przez słup oświetleniowy) dla osób  jadących z m. Tuczno w kierunku m. Mirosławiec. Ponadto złożyła wniosek o sprawdzenie lamp oświetleniowych które zapalają się i gasną  na ulicy Dworcowej w Mirosławcu oraz przy wyjeździe z m. Hanki.

Sołtys Jadwiżyna Katarzyna Fierkowiczrównież złożyła wniosek o sprawdzenie lamp oświetleniowych we wsi Jadwiżyn.

Wiceprzewodniczący Rady miejskiej Zenon Gębarowskizłożył wniosek o załatanie dziury powstałej w wyniku wyrwania korzenia drzewa na placu przy ulicy Spokojnej w Mirosławcu przy słupie ogłoszeniowym.

Radny Janusz Beerzłożył wniosek o ukaranie kierowcy przez straż Miejską bądź Policję, który samochodem dokonał zniszczenia plaży nad jeziorem w Łowiczu Wałeckim.

Sołtys Orla Jolanta Barszcz  zwróciła się z zapytaniem  dotyczącym kwestii słabego ciśnienia wody w kranach we wsi Orle?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż zostaną przeprowadzone próby ciśnieniowe wody w Orlu.

Sołtys Jadwiżyna Katarzyna Fierkowiczzwróciła się z zapytaniem czy boisko
w Jadwiżynie zostanie wykoszone przed zimą?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż raczej nie ma już  sensu wykaszać boisk, ponieważ trawa uschnie.

Ad.18

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechpoinformował, iż do UGiM w Mirosławcu wpłynęło pismo od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w którym to GDDKiA zwraca się z prośbą o przekazanie w drodze umowy darowizny 3 działek na rzecz Skarbu Państwa. Przedmiotowe działki zajęte są pod drogę objazdową w ciągu drogi krajowej nr 10, gdzie planowane jest wykonanie miejsca ważenia pojazdów.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż wspomniana droga znajduje się przy wyjeździe
z Mirosławca w kierunku m. Kalisz Pomorski. GDDKiA chce uporządkować powyższy temat do końca, ponieważ do chwili obecnej posiada tylko czasową zgodę na zajmowanie drogi od Gminy Mirosławiec.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się z zapytaniem czy na powyższej drodze odbywać  się będzie również ważenie pojazdów podczas kontroli przez Inspekcję Transportu Drogowego?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż droga objazdowa jest potrzebna do zatrzymywania samochodów podczas kontroli, tak aby w ten sposób nie blokować głównego pasa drogi.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż Rada Miejska musi wyrazić zgodę na przekazanie wnioskowanych działek. W związku z tym zwrócił się z zapytaniem jaką decyzję podejmuje Rada Miejska?

Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę na przekazanie 3 działek na rzecz Skarbu Państwa.
W związku z tym na posiedzenie Rady Miejskiej w miesiącu listopadzie zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania działek.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował również, iż do Biura Rady wpłynęło pismo od Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu w sprawie wsparcia inicjatywy i pomoc
w realizacji projektu budowy nowej siedziby komendy, poprzez zaplanowanie w budżecie Gminy na 2014 rok kwoty 20.000 zł niezbędnej na wykonanie dokumentacji projektowej
 i przygotowanie działki. Dodał, iż Rada Miejska w 2012 rok wyraziła wstępną zgodę na przekazanie niniejszej kwoty. Warunkiem przekazania wnioskowanej kwoty jest  skierowanie dwóch policjantów do Posterunku Policji w Mirosławcu w celu obsadzenia wolnych wakatów. Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Mirosławiec.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się z zapytaniem jaka jest szansa, iż zostanie wybudowana nowa siedziba Komendy?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż Komenda Powiatowa Policji w Wałczu znajduje się na ostatnim miejscu Komend zakwalifikowanych do remontu. Jeśli będzie możliwość rozpoczęcia planowanego remontu, a Komendant nie będzie posiadał na ten cel środków do realizacji, to remont Komendy spadnie na listę rezerwową. Spowoduje to ponowne przesunięcie rozpoczęcia realizacji.

Radny Janusz Beerzasugerował, aby środki finansowe na budowę nowej siedziby komendy zostały przekazane w momencie obsadzenia wolnych etatów na Posterunku Policji
w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechpoinformował, iż zostanie przygotowana odpowiedź na niniejsze pismo z informacją, iż pomoc finansowa zgodnie z decyzją Rady Miejskiej zostanie przekazana. Warunkiem przekazania pomocy finansowej będzie jednak  obsadzenie wolnych etatów na Posterunku Policji w Mirosławcu.

 

Ad.19

Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.10 zamknął XXXIV  sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                              Przewodniczący Rady Miejskiej:

Lidia Cybulska                                                         Piotr Czech

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 29-11-2013 11:54:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 28-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 29-11-2013 11:54:34