Uchwała Nr XXXV/296/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXXV/296/2013
Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 81 w związku z art.77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.1)) i art. 18 ust. 2  pkt 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.), a także na podstawie Uchwały Nr VI/42/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 654 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyznaje się w roku budżetowym 2013 dotację w kwocie 15 000,00 zł. na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod pozycją A-1204, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Wnioskodawca

Obiekt

Nr rejestru zabytków

Cel dotacji

Kwota dotacji
(zł. brutto)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Lubnie, w imieniu której działa Proboszcz Parafii ks. Tadeusz Winnicki

Kościół filialny pw. św. Jadwigi w Jabłonowie

A-1204

Wymiana poszycia dachowego wraz z drewnianą konstrukcją

15 000,00
(co stanowi 38,60 % kosztów wykonania zadania)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

Załączniki do pobrania

1 nr 296.pdf (PDF, 32KB) 2014-08-11 14:31:11 212 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-12-2013 07:52:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 14:31:11