UCHWAŁA NR XXVI/143/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2004 w sprawie określenia wysokości stawek za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe stanowiące mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

Dz.Urz. Woj. Zach.Pom z 2004 r. Nr 103, poz. 2324

UCHWAŁA NR XXVI/143/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie określenia wysokości stawek za wydzierżawiane nieruchomości gruntowe stanowiące mienie komunalne Gminy i Miasta Mirosławiec.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, zm. 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:
§ 1. Decyzję o przeznaczeniu nieruchomości mienia gminnego do wydzierżawienia podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta.
§ 2. Wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego następuję na drodze umowy cywilnoprawnej zawieranej przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
§ 3. Wydzierżawieniu podlegają następujące nieruchomości mienia gminnego:
1) grunty rolne;
2) grunty przeznaczone na cele nierolnicze.
§ 4. 
1. Wydzierżawienie odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej.
2. Ustalenie dzierżawcy następuje w drodze przetargu.
3. Przedmiotem przetargu jest ustalenie najemcy i wysokości stawki czynszu dzierżawnego.
§ 5. 
1. Stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele rolnicze za 1 ha ustala się w kwintalach żyta w stosunku rocznym:
1) dla gruntów ornych:
a) klasa IIIa - 3,0 q,
b) klasa IIIb - 2,5 q,
c) klasa IVa - 2,0 q,
d) klasa IVb - 1,5 q,
e) klasa V - 0,5 q,
f) klasa VI - 0,3 q; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 103 – 11748 – Poz. 2324
2) klasa dla użytków zielonych:
a) klasa III - 2,4 q,
b) klasa IV - 1,7 q,
c) klasa V - 0,5 q,
d) klasa VI - 0,2 q;
3) Dla gruntów pod wodami nadającymi się do chowu ryb i gruntów nadających się do urządzania stawów rybnych - 2 q.
2. Cenę kwintala żyta przyjmuje się w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Mirosławcu stanowiącą podstawę do obliczania podatku rolnego.
§ 6. 
1. Stawki czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze ustala się w następujących wysokościach:
1) W stosunku miesięcznym:
a) przeznaczone pod działalność gospodarczą (pod kioskami, stałymi stoiskami sprzedaży itp.) 0,04 q/m2,
b) pawilonami i budynkami trwale związanych z gruntem przeznaczonym pod:
– na produkcję - 0,03 q/m2,
– inna działalność gospodarcza - 0,03 q/m2,
– place na cele imprez widowiskowych i rozrywkowych (w tym cyrk) - 0,03 q/m2;
2) W stosunku rocznym:
a) za teren pod garażami - 0,05 q/m2,
b) za parking strzeżony - 0,01 q/m2.
§ 7. Stawki czynszu dzierżawnego nie uwzględniają podatku VAT, podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
§ 8. Czynsz dzierżawny płatny jest w miejscu i terminie wskazanym w umowie. Ustalone stawki czynszu dzierżawnego są corocznie waloryzowane w oparciu o cenę 1 q, ustaloną przez Radę Miejską w Mirosławcu do obliczenia podatku rolnego na dany rok podatkowy.
§ 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek dzierżawcy czynsz może być umorzony, termin płatności odroczony lub zaległość czynszu rozłożona na raty przez Burmistrza Gminy.
§ 10. Tracą moc:
1) uchwała Nr VI/50/90 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi;
2) uchwała Nr XV/85/96 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 5 czerwca 1996 r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę gruntu z mienia komunalnego w strefie administracyjnej Miasta i Gminy Mirosławiec.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady

Antoni Polański

Załączniki do pobrania

1 Uchwała Nr XXVI.143.2004.pdf (PDF, 81KB) 2015-02-13 11:58:17 196 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kędzia 20-12-2013 08:56:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Przewodniczący Rady - Antoni Polański 29-11-2004
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 13-02-2015 11:58:17