Uchwała Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego- Dz. Urz. z 2014 r, poz. 94

UCHWAŁA NR XXXVI/300/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9, lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 18.595.839,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące 18.085.539,60 zł,
2) dochody majątkowe 510.300,00 zł
 
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 17.930.286,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące 17.394.286,72 zł,
2) wydatki majątkowe 536.000,00 zł
 
§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 665.552,88 zł, która zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie 665.552,88 zł
 
§ 4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 665.552,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 124.094,12 zł,
2) celową w wysokości 47.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych ( załącznik nr 5) w wysokości 11.215,00 zł, z tego:
1) w ramach pozostałych wydatków 11.215,00 zł
§ 8.
1. Ustala się dochody w wysokości 113.600,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w wysokości 110.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w wysokości 3.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 600.000,00 zł
 
§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwoty w nim określonej.
§ 11. Ustala się dotacje:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a) podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 731.246,00 zł,
b) celowe na pomoc innym j.s.t. w wysokości 2.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a) celowe ( załącznik nr 8) w wysokości 186.000,00 zł,
b) podmiotowe (załącznik nr 9) w kwocie 65.480,00 zł
 
§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Udzielania zaliczek na wydatki pracownikom Urzędu Gminy i Miasta.
6. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki.
 
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UGIM w Mirosławcu www.bip.miroslawiec.pl oraz do wglądu w Biurze Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013r.
uzasadnienie.pdf
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013r.
Zalacznik4.pdf
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013r.
Zalacznik5.pdf
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013r.
Zalacznik6.pdf
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013r.
Zalacznik7.pdf
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013r.
Zalacznik8.pdf
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013r.
Zalacznik9.pdf

Załączniki do pobrania

1 nr 300.pdf (PDF, 12MB) 2014-08-11 14:21:28 207 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-01-2014 10:19:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 14:21:28