Uchwała Nr XXXVI/307/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/307/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) oraz § 44 ust. 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1343 ze zm.) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się:
1) plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącym stałych Komisji Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/307/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r.
 
Plan pracy Komisji Gospodarki i Budżetu na 2014 rok
L.p Termin Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1. Styczeń 1) Zapoznanie się z kalkulacją opłat za wodę i za odprowadzanie ścieków. ZECWiK w Mirosławcu
2. Luty 1) Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XVIII/157/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Mirosławiec na lata 2012-2016": realizacja przeprowadzonych remontów mieszkań komunalnych w 2013 roku- stanowisko Komisji Gospdoarki i Budżetu
2) Informacja na temat realizacji Uchwały Nr XXIII/197/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

ZECWiK w Mirosławcu

ZEWCiK w Mirosławcu
3. Marzec 1) Sprawozdanie komisji z prac komisji w 2013 roku. Przewodniczący Komisji
4. Kwiecień 1) Informacja na temat realizacji Uchwały nr III/13/10 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
2) Analiza kondycji finansowej spółki ZECWiK w Mirosławcu: rachunek zysków i strat, sprawozdanie finansowe spółki.

Burmistrz Mirosławca


ZECWiK w Mirosławcu
5. Maj 1) Stan zaawansowania prac inwestycyjnych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
2)  Informacja na temat remontów i modernizacji dróg na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca
6. Czerwiec 1) Zapoznanie się:
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
- z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
- ze sprawozdaniem finansowym;
- z informacją o stanie mienia gminy;
- wypracowanie stanowiska komisji

Burmistrz Mirosławca
7. Sierpień Wizja lokalna inwestycji na terenie gminy. Burmistrz Mirosławca
8. Wrzesień 1) Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2014 r.
2) Informacja o realizacji uchwały Nr XLIX/263/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013 w 2013 roku.

Burmistrz Mirosławca
9. Październik 1) Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatku na 2015 rok.
2) Podsumowanie pracy Komisj w kadencji 2010-2014.
Burmistrz Mirosławca
Przewodniczący Komisji
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/307/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r.
Plan pracy Komisji Polityki Społecznej na 2014 rok
L.p Termin Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1. Styczeń 1) Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Mirosławcu na temat rozwoju szkół na najbliższe 5 lat ( w tym profilowanie klas i kryteria naboru) Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu
2. Luty 1) Zasady funkcjonowania świetlic wiejskich (częstotliwość zajęć, dostępność cennik, koszty utrzymania, liczba dzieci uczestniczących w zajęciach) Dyrektor Ośrodka Kultury
3. Marzec 1) Informacja na temat działań i wykonywanych programów w 2013 roku przez Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2) Zaopiniowanie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok.
3) Sprawozdanie Komisji z działalności w 2013 roku.


Burmistrz Mirosławca
4. Kwiecień 1) Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
2) Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej
3) Sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Mirosławiec w 2013 roku.

Kierownik MGOPS w Mirosławcu
5. Maj 1) Informacja na temat realizacji uchwały Nr LVI/339/10 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok.
2) Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca
6. Czerwiec 1) Zapoznanie się:
- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok;
- z oceną RIO o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec;
- ze sprawozdaniem finansowym;
- z informacją o stanie mienia gminy;
- wypracowanie stanowiska Komisji

Burmistrz Mirosławca
7. Sierpień 1) Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2014 roku.
2) Informacja na temat realizacji w 2013 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013.
3) Sprawozdanie za 2013 rok z realizacji Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu


Kierownik MGOPS w Mirosławcu
8. Wrzesień 1) Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2014 roku. Burmistrz Mirosławca
9. Październik 1) Zaopiniowanie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok.
2) Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014.
3) Podsumowanie pracy Komisji w kadencji 2010-2014.
Burmistrz Mirosławca
Przewodniczący Komisji

Załączniki do pobrania

1 nr 307.pdf (PDF, 1.MB) 2014-08-11 13:58:07 227 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-01-2014 11:01:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 13:58:07