Uchwała Nr XXXVI/308/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/308/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz § 51 ust. 3 i 4 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załacznik do Uchwała Nr XVIII/152/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 1343,1344; z 2013 r.  poz. 2557) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:
 
§ 1. Uchwala się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/308/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r.
 
Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok
L p Termin Tematyka Osoba odpowiedzialna
1. Styczeń 1) Kontrola realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie i Mieście Mirosławiec za 2013 rok oraz analiza dochodów i wydatków związanych z odbiorem odpadów od mieszkańców. Pracownik merytoryczny,
Burmistrz Mirosławca
2. Luty 1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w styczniu 2014 r. z Burmistrzem Mirosławca oraz stroną umowy.
2) Analiza realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez KR w latach 2011-2013.

Burmistrz Mirosławca

Kierownik kontrolowanej jednostki
3. Marzec 1) Kontrola finansowa MGOPS w Mirosławcu za 2013 rok.
Opracowanie sprawozdania KR z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku.
Kierownik MGOPS
4. Kwiecień 1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w marcu 2014 r z kierownikiem MGOPS.
2) Omówienie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w latach 2011-2013 ze stronami, których one dotyczyły, jeśli Komisja skierowała do nich swoje zastrzeżenia w danym zakresie.
3) Analiza i ocena bieżącego przygotowania szkoły podstawowej w Mirosławcu do przyjęcia i edukacji sześciolatków w roku szkolnym 2014/2015.
Kierownik MGOPS

Kierownik kontrolowanej jednostki

Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu
5. Maj 1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w kwietniu 2014 r z Dyrektorem Zespołu Szkół w Mirosławcu.
2)Ocena wykonania budżetu gminy za 2013 rok na podstawie otrzymanych sprawozdań oraz wyjaśnień Skarbnika i Burmistrza.
3)Opracowanie wniosku do Rady Miejskiej o udzielenie / nie udzielenie absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.
4)Opracowanie wniosku do RIO.
Dyrektor Zespołu Szkół w Mirosławcu

Skarbnik, Burmistrz Mirosławca
6. Czerwiec 1) Kontrola finansowa Ośrodka Kultury w Mirosławcu. Księgowy OK,
Dyrektor OK.
7. Sierpień 1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w czerwcu 2014 r z Dyrektorem OK w Mirosławcu.
2) Kontrola realizacji wybranych zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez UM w Mirosławcu w 2013 roku.
Dyrektor OK w Mirosławcu

Pracownik merytoryczny
8. Wrzesień 1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej w sierpniu 2014 r z Burmistrzem Mirosławca.
2) Analiza wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2014 r.
3) Kontrola realizacji wybranego zadania inwestycyjnego zrealizowanego w roku 2013 przez OK w Mirosławcu.
Burmistrz Mirosławca

Skarbnik i Burmistrz Mirosławca

Dyrektor OK w Mirosławcu
9. Październik 1) Omówienie wniosków pokontrolnych dotyczących kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2014 roku z Dyrektorem OK w Mirosławcu
Dyrektor OK w Mirosławcu

Załączniki do pobrania

1 nr 308.pdf (PDF, 74KB) 2014-08-11 13:58:41 216 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-01-2014 11:04:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 13:58:41