Uchwała Nr XXXVI/305/2013 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskieg- Dz. Urz. z 2014 r, poz. 96

UCHWAŁA NR XXXVI/305/2013

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2013 r., poz. 594, poz. 645 ), art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232 poz.1378) uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Mirosławcu Nr XXXIV/288/2013 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r., poz. 3617) §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
㤠6.
2. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 40% zainkasowanej kwoty.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Czech

Załączniki do pobrania

1 nr 305.pdf (PDF, 23KB) 2014-08-11 13:56:24 208 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 02-01-2014 11:24:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rada Miejska 30-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 11-08-2014 13:56:24