Protokół nr XXXV z posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu w dniu 28 listopada 2013 r.

PROTOKÓŁ NR XXXV/2013

z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 listopada  2013 r. w godz. 14.00- 16.00

w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. nr 1, 2, 3).

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu w brzmieniu jak poniżej:

1.      Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z  XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

5.      Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

6.      Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

7.      Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

8.      Informacja na temat realizacji Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu
 w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013”:

a)informacja Burmistrza Mirosławca;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

9.      Informacja na temat realizacji Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu
w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013”:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

10.  Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

11.  Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:

a)      przyjęcie informacji.

12.  Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:

a)      przyjęcie informacji.

13.  Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:

a)      przyjęcie informacji.

14.  Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a)      przyjęcie informacji.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

20.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji  związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej obejmujące
w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

22.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

23.  Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

24.  Wolne wnioski i zapytania.

25.  Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

26.  Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 13  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecni radni: Ewelina Zdanowicz i Henryk Nowak.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem zmian do przedłożonego porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.5

Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu nt. bieżącej działalności Powiatu Wałeckiego oraz informacja gości.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż w związku z obowiązkami zawodowymi Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas nie jest w stanie przybyć na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.6

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności.

14.15- na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu przybyła Radna Ewelina Zdanowicz. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie między sesjami:

- 29.10.2013 r. – w Choszcznie odbyło się walne zgromadzenie członków Lokalnej Grupy Rybackiej.

- 31.10.2013 r.– w Wałczu z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Waleckiego w dniu 31 października 2013 r. odbyła się w Wałeckim Centrum Kultury otwarta debata społeczna dla mieszkańców powiatu wałeckiego nt. "Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wałeckiego". W debacie, którą poprowadził Komendant Powiatowy Policji podkom. Jacek Cegieła uczestniczyli przedstawiciele: prokuratury, straży pożarnej, żandarmerii wojskowej, straży gminnej i miejskiej, firm ochroniarskich, spółdzielni mieszkaniowych, osoby odpowiedzialne za stan dróg i infrastrukturę w powiecie oraz przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego. Z uzyskanych informacji wynika, iż posterunek Policji w Mirosławcu zostanie zasilony 2 dodatkowymi policjantami.

- 03.11.2013 r. – w Wałczu odbyły się mecze orlików w których udział brały drużyny
z Mirosławca;

- 04.11.2013 r.– w Bronikowie odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami sołectwa.

- 06.11.2013 r.– w Szczecinie odbyło się spotkanie promujące „Róże Promocji Województwa Zachodniopomorskiego”. Podczas spotkania promowane były projekty, które do tej pory korzystały ze środków RPO.

- 11.11.2013 r.– obchodzone było Gminne Święto Niepodległości. W dalszych słowach podziękował Proboszczowi Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
w Mirosławcu za pomoc w organizacji obchodów.

- 12.11.2013 r. - w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbył się Konwent Samorządowców Powiatu Wałeckiego. Obradom przewodniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
W konwencie uczestniczyli: Krzysztof Hara Burmistrza Tuczna, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak Z-ca Wójta Gminy Wałcz, Barbara Sadowska wiceprzewodnicząca zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, Marek Krzyżanowski z Fundacji Rzeczpospolita Polska Nasza oraz pracownicy jednostek powiatowych. Spotkanie z przedstawicielką Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka dotyczyło możliwości utworzenia w Wałczu podmiotów ekonomii społecznej tj. spółdzielni socjalnej oraz zakładu aktywności zawodowej. Ponadto samorządowcy omawiali realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego" oraz wspólne projekty w nowej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020. Gmina Mirosławiec w ramach zwrotu poniesionych kosztów z tytułu przeprowadzonej termomodernizacji  w I kwartale 2014 r. ma otrzymać prawie 780 tys. zł.

- 13.11.2013 r.– w siedzibie UGiM w Mirosławcu w sali sesyjnej odbyło się uroczyste zaprzysiężenie radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mirosławcu I kadencji 2013/2014.

-14.11.2013 r.– w Mirosławcu Przedszkolaki ze "Słoneczka" wraz z rodzicami oraz nauczycielkami uczestniczyli w akcji sadzenia krzewów wokół ogrodzenia piaskownicy, na placu zabaw w miejskim parku.

- 15.11.2013 r. – w siedzibie UGiM w Mirosławcu gościła Pani Wanda Olech, która zajmuje się organizacją Międzynarodowej Konferencji Żubrowej.

- 16.11.2013 r.– w Mirosławcu Górnym odbyła się akcja sadzenia krzewów wokół placu rekreacyjno-sportowego.

- 17.11.2013 r.- na sali sportowej w Mirosławcu już po raz czwarty odbył się turniej pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa. Od pierwszej edycji
w zawodach organizowanych przez klub LKS Mirstal-Lotnik Mirosławiec biorą udział dzieci z klas drugich i pierwszych szkoły podstawowej oraz przedszkolaki.

- 18.11.2013 r.– Burmistrz Mirosławca wraz ze Skarbnikiem Gminy uczestniczył
w Szczecinie w podpisaniu umowy dotyczącej dofinansowania budowy placu zabaw
w Mirosławcu Górnym. Prace na placu zostały już wykonane, Gmina występować będzie
z wnioskiem o płatność.

- 19.11.2013 r.– w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu obchodzone były Obchody  Dnia Pracownika Socjalnego.

- 21.11.2013 r. – Burmistrz Mirosławca wraz ze Starostą Wałeckim uczestniczyli w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie wniosku dotyczącego przeprowadzenia termomodernizacji kolejnych budynków użyteczności publicznej.

-21.11.2013 r. – odbyło się spotkanie z Dyrektorem Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji w sprawie prac melioracyjnych na terenie Gminy Mirosławiec.

- 25.11-27.11.2013 r.– w siedzibie UGiM w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej.

W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwa remont sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu. W najbliższych  dniach ma także rozpocząć się remont sali sesyjnej w Mirosławcu. Zostały już zakończone prace związane z rozbudową placów zabaw
w Mirosławcu i w Mirosławcu Górnym. W miesiącu grudniu br. Sesja Rady Miejskiej odbędzie się albo w wyremontowanym na II piętrze pomieszczeniu socjalnym, bądź też w auli Zespołu Szkół w Mirosławcu.

W okresie międzysesyjnym nastąpiła sprzedaż jednego lokalu przy ulicy Zamkowej
w Mirosławcu na rzecz najemcy  na kwotę 12 700 zł.

Ad.7

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

a)      przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

Sprawozdanie  stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu

 

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyła Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu Danuta Czerniawska.

Ad.8

Informacja na temat realizacji Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu
 w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013”:

a)   informacja Burmistrza Mirosławca;

Informację Burmistrza Mirosławca Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

 

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Pisemne stanowisko komisji przedstawiła Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Elżbieta Nuszkiewicz.

Stanowisko stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

c)    dyskusja;

Danuta Czerniawska poinformowała, iż obowiązek opracowania i realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jest to zadanie gminy o charakterze obowiązkowym.
W strategii zostały wskazane najważniejsze obszary, w obrębie których należy podejmować działania zmierzające do rozwiązywania kwestii społecznych w celu poprawy warunków
i zaspokajania potrzeb wybranych kategorii osób i rodzin. Obecnie omawiana strategia przestaje obowiązywać z końcem 2013 roku. Trwają już prace nad przygotowaniem nowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechzwrócił się z zapytaniem czy w związku
z pracami nad nową strategią przeprowadzone zostały konsultacje wśród mieszkańców?

 Danuta Czerniawskapoinformowała, iż do organizacji i instytucji funkcjonujących na terenie Gminy rozsyłane były anonimowe  ankiety. Z rozesłanych około 200 ankiet, zostało wypełnionych i złożonych do MGOPS około 50 ankiet.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się z zapytaniem co dalej w kwestii jednej z mieszkanek Mirosławca, której skargi na Kierownika MGOPS były rozpatrywane przez Radę Miejską
w Mirosławcu.

Kierownik MGOPSpoinformowała, iż cały czas podejmowane są działania zmierzające do rozwiązania  sytuacji tej mieszkanki.

d)   przyjęcie informacji.

W związku z brakiem dalszych pytań dotyczących powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji na temat realizacji Uchwały Nr VI/40/2007 Rady Miejskiej
w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013”.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotową informację.

 

Ad.9

Informacja na temat realizacji Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu
w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013”:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca;

Informację Burmistrza Mirosławca Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Pisemne stanowisko komisji przedstawiła Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Elżbieta Nuszkiewicz. Ponadto Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż ważne jest aby ludzie dotknięci przemocą sami zgłaszali się po pomoc, aby nie byli pozostawieni bez pomocy.

Stanowisko stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu.

 

c)      dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)     przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań dotyczących powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji na temat realizacji Uchwały Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Mirosławcu
w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2011-2013”.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotową informację.

 

O godz. 14.30 posiedzenie Rady Miejskiej opuściła Kierownik MGOPS w Mirosławcu Danuta Czerniawska.

Ad.10

Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013:

a)      informacja Burmistrza Mirosławca;

Informację Burmistrza Mirosławca Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

14.33- posiedzenie opuścił radny Bolesław Romaniuk. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

 

Informacja stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu.

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Pisemne stanowisko komisji przedstawiła Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej Elżbieta Nuszkiewicz.

Stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)      dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)     przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań dotyczących powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie informacji na temat stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013.

 

Głosowanie

Za – 13

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotową informację.

14.36- posiedzenie opuściła radna Elżbieta Nuszkiewicz. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych.

Ad.11

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego:

a)      przyjęcie informacji.

W/w informację  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 12

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotową informację.

Informacja  stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu

 

Ad.12

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Urząd Skarbowy:

a)      przyjęcie informacji.

W/w informację  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 12

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotową informację.

Informacja  stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu

 

Ad.13

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Burmistrza Mirosławca:

a)      przyjęcie informacji.

W/w informację  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 12

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotową informację.

Informacja  stanowi załącznik nr  14  do niniejszego protokołu

Ad.14

Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych przeprowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej:

a)      przyjęcie informacji.

W/w informację  Radni otrzymali w materiałach  na posiedzenie Rady Miejskiej. 

Radna Magdalena Zielonkapoinformowała, iż wykaz błędów w analizowanych oświadczeniach majątkowych zależą od osoby, która dokonywała weryfikacji zapisów zawartych w oświadczeniach.

W związku z brakiem pytań do powyższego  Przewodniczący Rady Miejskiej  poddał pod głosowanie przyjęcie informacji.

Głosowanie

Za – 12

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  przyjęła przedmiotową informację.

Informacja  stanowi załącznik nr 15  do niniejszego protokołu

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu ogłosił przerwę w obradach.

 

Przerwa:

14.40-14.55

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

 

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z prośbą
o wyjaśnienie zapisu w rozdziale 9 w  § 15 w/w projektu uchwały dotyczącego kwoty przyznanej  na realizację programu tj.” nie mniej niż 106 tys. zł”.

Skarbnik Gminy Halina Glińskapoinformowała, iż w/w kwota została zaplanowana
w projekcie budżetu na 2014 rok na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego
i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Sekretarz Gminy i Miasta Monika Stąporekpoinformowała, iż jeśli organizacje pozarządowe zajmujące się sportem nie wykorzystają przyznanych środków finansowych, to środki te przechodzą  na działalność organizacji pozarządowych.

Następnie w związku z wątpliwościami Skarbnika Gminy dotyczącymi kwoty zaplanowanej  na 2014 rok na działalność organizacji pozarządowych w przedmiotowym projekcie uchwały  Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach celem zweryfikowania wysokości środków finansowych budżetu Gminy Mirosławiec na 2014 rok.

Przerwa:

15.02-15.10

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 12 radnych. Nieobecni: Janusz Beer, Piotr Suchojad.

Burmistrz Mirosławcazabierając głos złożył autopoprawkę do omawianego projektu uchwały. Autopoprawka dotyczy zapisu w § 15 tj. „Na realizację programu przeznacza się kwotę nie mniejszą niż 26.000 zł”

15.11- na posiedzenie powrócił radny Janusz Beer. Obecnych na posiedzeniu 13 radnych.

W związku z brakiem dalszych pytańprzystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem złożonej autopoprawki przez Burmistrza Mirosławca.

15.12- na posiedzenie powrócił radny Piotr Suchojad. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXV/292/2013 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  16  do niniejszego protokołu

 

Ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXV/293/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości (darowizna) stanowiących własność Gminy Mirosławiec na rzecz Skarbu Państwa- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie.

 

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  17  do niniejszego protokołu

 

Ad.17

Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowski zwrócił się z zapytaniem w jakiej wysokości jest kwota zadłużenia?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż kwota zadłużenia wynosi 42 tys. zł. Wartość przejmowanego budynku wynosi 22 tys. zł, natomiast kwota wieczystego użytkowania wynosi 18 tys. zł.

Przewodniczący Rady Miejskiejzwrócił się z zapytaniem czy PKP jest chętne do przekazania pozostałej części działki za zadłużenia?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż PKP jest chętne do prowadzenia rozmów
w sprawie przejęcia pozostałej części budynku.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXV/294/2013 w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 18   do niniejszego protokołu

Ad.18

Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Radny Bolesław Romaniukzwrócił się z zapytaniem czy w związku z podjęciem niniejszej uchwały Gmina nie będzie  posiadać już  mieszkań na stanie?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż pomimo podjęcia uchwały Gmina posiadać będzie jeszcze lokale na stanie Gminy.

W związku z brakiem dalszych  pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXV/295/2013 w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  19  do niniejszego protokołu

 

Ad.19

Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Lubnie wystąpił o dofinansowanie na remont Kościoła w Jabłonowie na kwotę 15 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 40 tys. zł. Zadanie polegać będzie na wymianie pokrycia dachowego, które ze względu na zły stan techniczny wymagało natychmiastowego remontu.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXV/296/2013 w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr  20  do niniejszego protokołu

 

Ad.20

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż w przedłożonym projekcie uchwały wystąpił błąd pisarski na stronie nr 2 uzasadnienia projektu uchwały. W/w błąd polegał na wpisaniu słowa „zwiększenia” zamiast słowa „zmniejszenia”.

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż w przedmiotowym projekcie uchwały została między innymi zaplanowana kwota na zakup  dekoracji świątecznych bożonarodzeniowych  w postaci herbu Gminy. Montaż ozdób oświetleniowych rozpocznie się od 2 grudnia b.r.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowskizwrócił się z zapytaniem ile elementów zostanie zakupionych za kwotę w wysokości 30 tys. zł?

Burmistrz Mirosławcapoinformował, iż za kwotę 30 tys. zł zostanie zakupionych 30 elementów oświetleniowych.

W związku z brakiem dalszych   pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXV/298/2013 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2013 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 21   do niniejszego protokołu

 

Ad.21

Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Halina Glińska poinformowała, iżjeśli Rada Miejskapodejmuje uchwałę w sprawie zmian w budżecie, to konsekwentnie ukazywane jest to w projekcie zmiany WPF na lata 2013-2019.

W związku z brakiem  pytań przystąpiono do przyjęcia projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

Głosowanie

Za – 14

Wstrzymało się-0

Przeciw - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXV/299/2013 zmieniającą wieloletnia prognozę finansową Gminy
 i Miasta Mirosławiec na lata 2013-2019.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 22   do niniejszego protokołu

 

Ad.23

Odpowiedzi na wnioski i zapytania z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

Odpowiedzi na wnioski stanowią załącznik nr 23  do niniejszego protokołu.

Nie zostały złożone żadne zapytania dotyczące powyższego.

 

Ad.24

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czechpoinformował, iż do Rady Miejskiej
w Mirosławcu w dniu 18 października 2013 r. wpłynęło pismo Pana Zdzisława Hul w sprawie zmiany zapisów Uchwały nr XXV/222/2012 r. Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Dodał, iż kopię złożonego wniosku radni Rady Miejskiej otrzymali w materiałach na poprzednią sesję.

W dalszych słowach przewodniczący Rady Miejskiej  poinformował, iż pismo w sprawie zmiany w/w uchwały zostało przesłane do Wojewody Zachodniopomorskiego, który zgodnie z właściwością przesłał pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Regionalna Izba Obrachunkowa w odpowiedzi poinformowała, iż Uchwała Nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu podlegała badaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, który stwierdził jej zgodność z obowiązującym prawem. W związku z tym brak jest podstaw do podjęcia  czynności nadzorczych w stosunku do w/w uchwały.

Następnie Piotr Czech oddał głos Panu Zdzisławowi Hul.

Zdzisław Hulpoinformował, iż przeprowadził wywiad wśród mieszkańców Gminy dotyczący opłat ponoszonych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Regionalna Izba Obrachunkowa nie przeprowadziła wywiadu wśród mieszkańców, oparła się tylko
o zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. W dalszych słowach poinformował, iż mieszkańcy nie zapełniają do końca pojemników na odpady, a opłaty muszą ponosić jak za zapełnione pojemniki. Ponadto uważa, iż Rada Miejska w Mirosławcu podejmując przedmiotową uchwałę w grudniu 2012 r. praktycznie nie pochyliła się nad zapisami uchwały i  popełniła błąd nie zapoznając  się
z zapisami ustawy. Radni Rady Miejskiej zostali wybrani przez obywateli, powinni więc rzetelnie i godnie pełnić swoją funkcję.

Radny Janusz Beerzwrócił się z zapytaniem czy złożony wniosek jest wnioskiem obywatelskim? Poprosił również o wyjaśnienie znaczenia słów że Rada Miejska praktycznie nie pochyliła się nad zapisami uchwały?

Zdzisław Hulpoinformował, iż chodzi o budownictwo wielomieszkaniowe, gdzie ustawiony jest jeden wspólny pojemnik na odpady. Nie można więc przeliczać stawki opłaty wg osoby, ponieważ jest to działanie na szkodę mieszkańców.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż sam mieszka we wspólnocie. Opłatę ponosił zgodnie
z liczbą mieszkańców . Zwrócił się również z prośbą o wyjaśnienie znaczenia słów zawartych w piśmie tj. „odpady sezonowe”.

Zdzisław Hulpoinformował, iż chodzi przede wszystkim o zabudowę jednorodzinną, gdzie
w okresie zimowym pojawia się popiół, jesienią opadłe liście. Dodał, iż nie można wszystkiego odgórnie narzucać mieszkańcom. Zwrócił się również z propozycją, aby firma zajmująca się wywozem odpadów ustawiła na terenie miasta pojemniki, gdzie można wyrzucać odpady :tworzywa sztuczne, surowce wtórne.

Radny Janusz Beerpoinformował, iż przedstawione wnioski dotyczące złych zapisów ustawy powinny zostać złożone do Sejmu. Rada Miejska uchwały podejmuje na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż Rada Miejska porusza się w granicach ustalonego prawa.

Radna Magdalena Zielonkazwróciła się z zapytaniem co to oznacza, że system przeliczenia opłaty na osobę jest niesprawiedliwy? Jak należy to rozumieć?  Jak wyglądałaby kwestia odpłatności w gospodarstwie gdzie zamieszkuje 1 osoba, a jak w gospodarstwie gdzie mieszka 7 osób?

Zdzisław Hul poinformował, że w złożonym w dniu dzisiejszym (tj.28.11.2013 r.) piśmie zawarł zapis w brzmieniu „Uchwalić za porozumieniem stron”. Radni Rady Miejskiej muszą podjąć decyzję czy będzie to stawka obowiązkowa wynikająca z zapisów ustawy, czy też stawkę przeliczać wg pojemności pojemnika na odpady. Ustawa wskazuje, iż termin odbioru odpadów wynosi 30 dni, jednak jest to regulacja wnioskodawcy.

Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiecpoinformowała, iż w chwili obecnej Radni Rady Miejskiej namawiani są do złamania obowiązującego prawa. Rozwiązania, które zostały zaproponowane nie są zawarte w przepisach ustawy, a Rada ma obowiązek kierować się przepisami prawa.

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Zenon Gębarowski zwrócił się z informacją do  Pana Zdzisława Hul, aby przedstawił listę mieszkańców, z którymi rozmawiał nt. uchwały Rady Miejskiej i którzy podzielają zdanie, iż omawiana uchwała jest niezgodna
z prawem.  Jeśli zostanie przedłożona lista osób, to dopiero wtedy będzie możliwość przedyskutowania tematu. Wyraził opinię, iż złożone pismo jest jego zdaniem zlepkiem bezsensownych słów.

Zdzisław Hulpoinformował, iż chodzenie po mieszkańcach i zbieranie podpisów jest dla niego ponoszeniem kosztów. Zwrócił się z zapytaniem co będzie w sytuacji, kiedy ktoś
z mieszkańców złoży wniosek do Prokuratury zaskarżający uchwałę nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r.?

Radny Bolesław Romaniukpoinformował, iż ustawodawca nałożył na obywateli podatek śmieciowy, po to aby chronić środowisko naturalne. Dodał, iż mieszkańcy nie ponoszą opłat za odpady segregowane, ale za odpady które pozostają w koszach na odpady.

Radna Elżbieta Nuszkiewiczzwróciła się z zapytaniem jak wygląda deklaracja Pana Zdzisława Hul za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych?

Zdzisław Hulpoinformował, iż nie wypełnił i nie złożył deklaracji na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych twierdząc, że jego obecna sytuacja jest inna.

Radna Elżbieta Nuszkiewiczzwróciła się z zapytaniem gdzie, w związku z powyższym Pan Zdzisław Hul wyrzuca odpady?

Zdzisław Hulpoinformował, iż odpady wyrzuca do ulicznych koszy.

Radna Elżbieta Nuszkiewiczzwróciła się z zapytaniem czy istnieje dokument stwierdzający oddanie odpadów?

Zdzisław Hulpoinformował, iż nie posiada żadnego dokumentu.

Radna Elżbieta Nuszkiewiczpoinformowała, iż zamiast tracić pieniądze na zbieranie podpisów za zmianą zapisów uchwały Rady Miejskiej, należałoby w pierwszej kolejności zacząć rozliczać się za odbiór i zagospodarowanie odpadów w sposób prawidłowy. Dodała, iż w związku z powyższym Rada Miejska w Mirosławcu nie ma o czym dyskutować.

Przewodniczący Rady Miejskiejkończąc dyskusję poinformował, iż na dniach ma zapaść wyrok wydany przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Rada Miejska w Mirosławcu nie przychyliła się do wniosku  w sprawie zmiany zapisów Uchwały Nr XXV/222/2012 Rady Miejskiej
w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych.

Ad.25

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiejpoinformował, iż ze strony Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej został złożony wniosek o zorganizowanie w miesiącu grudniu br. Wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 27 grudnia. Zwrócił się z zapytaniem czy pozostali radni zgadzają się na organizację wspólnego posiedzenia Komisji?

Radni Rady Miejskiej wyrazili zgodę na organizację wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 27 grudnia.

 

Ad.26

Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 16.00 zamknął XXXV  sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

                                                                               Protokołowała:                                             Przewodniczący Rady Miejskiej:

                                                                                   Lidia Cybulska                                                        Piotr Czech

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 03-01-2014 09:56:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 28-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 03-01-2014 09:56:46