Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-12-19 08:53:36
Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2015 rok 2014-12-19 08:41:00
Proejekt uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Mirosławca 2014-12-19 08:37:33
Projekt uchwały w sprawie upowaznienia Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej 2014-12-19 08:32:26
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gminnych 2014-12-19 08:30:44
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2015-2019 2014-11-14 08:06:55
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok 2014-11-14 07:59:06
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-10-24 12:22:46
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat 2014-10-24 12:15:50
Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-10-24 12:13:33
Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wałeckiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec 2014-09-16 13:37:59
projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-09-16 12:07:08
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok 2014-09-16 12:01:39
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne. 2014-08-19 09:48:43
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-08-19 09:39:19
Projekt uchwały w sprawie wysokości opłat za wychowanie i opiekę w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec 2014-08-19 09:24:34
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy i Miasta Mirosławiec w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Agroplon" oraz zgody na wystąpienie ze spółki 2014-08-19 09:18:55
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i kanalizacji Spółki z o.o. w Mirosławcu 2014-08-19 09:15:01
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Kultury w Mirosławcu 2014-06-18 15:06:28
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2013 rok 2014-06-18 15:04:47
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2013 rok 2014-06-18 15:02:44
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta mirosławiec za 2013 rok 2014-06-18 14:57:19
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca 2014-06-18 14:33:51
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok 2014-06-18 14:31:45
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne 2014-06-18 14:29:50
Projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-05-23 14:20:00
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Mmiasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-05-23 14:04:49
Projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2014-2019 2014-04-22 10:16:19
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-04-22 10:04:27
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020 2014-04-15 15:04:25
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mirosławiec 2014-03-19 14:14:34
Projekt uchwały w sprawie apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę sygnalizacji świetlnej przy ul. Wolności w Mirosławcu. 2014-03-19 14:08:44
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-03-19 09:05:06
projekt uchwały w spraiwe znienienia użytków ekologicznych 2014-03-19 08:55:20
Projekt uchwały zmieniającej uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 177 ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu". 2014-03-19 08:52:57
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 2014-03-19 08:48:35
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawi regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec 2014-03-19 08:42:11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki 2014-03-19 08:38:47
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu 2014-03-19 08:33:13
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na lata 2014-2016 2014-03-19 08:30:30
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec n 2014 rok 2014-03-18 13:05:18
Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi nr 177 ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu". 2014-02-21 08:10:22
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-02-18 08:48:12
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mirosławiec 2014-02-18 08:42:29
Projekt uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec 2014-02-18 08:38:31
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne 2014-02-18 08:32:35
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Mirosławiec w 2014 r. 2014-02-18 08:29:40
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 2014-01-22 10:48:49
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Mmiasta Mirosławiec na 2014 rok 2014-01-17 13:23:02
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Mirosławiec na lata 2014-2016 2014-01-14 12:56:47
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-01-14 07:38:12
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletnniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. 2014-01-13 14:53:43
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie Prawo energetyczne 2014-01-13 14:32:27
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu 2014-01-13 14:27:44
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu 2014-01-13 14:22:11
Projekt uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu 2014-01-13 14:19:06
Projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2014 rok 2014-01-13 14:13:22